WNIOSEK O ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY - komu i kiedy przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny, wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, ile wyn
www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Pozostałe   »   Komu i kiedy przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny ?

wanda50plus 27 grudnia 2010 Komu i kiedy przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny ?


Komu należy się zasiłek pielęgnacyjny ?

Na podstawie art. 16 ust. 2  Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych - Dz.U.  z 2006 r. nr 139, poz. 992  (dalej: ustawa) zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest :
1) niepełnosprawnemu dziecku;
2) osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
3) osobie, która ukończyła 75 lat .

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia (art.  16 ust. 3 ustawy).  

Komu zasiłek pielęgnacyjny nie  będzie przysługiwał ?

Zasiłek pielęgnacyjny nie będzie przysługiwał :
1) osobie przebywającej w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie;
2) osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego.

Kto może być wnioskodawcą ?

Z wnioskiem o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego może wystąpić :
1) pełnoletnia osoba  niepełnosprawna;
2) ustawowy  lub prawny  opiekun  osoby  niepełnosprawnej  (np. jedno z  rodziców) , jeżeli  osoba  ta jest  niepełnoletnia  lub ubezwłasnowolniona.

W sytuacji, gdy niepełnosprawny ze względu na swój stan zdrowia nie ma możliwości złożenia osobiście  wniosku  o zasiłek pielęgnacyjny, wtedy może upoważnić pisemnie osobę dorosłą  lub pracownika socjalnego do dokonania powyższej czynności.    

Wymagane dokumenty

Zgodnie z par.  6 ust. 1  Rozporządzenie Ministra  Polityki  Społecznej  z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne - Dz. U.  z 2005 r.  nr 105, poz.  881 (dalej:  rozporządzenie) w celu  przyznania zasiłku pielęgnacyjnego należy :

1) pobrać wniosek (załącznik nr 6  do  niniejszego rozporządzenia ) o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w instytucji realizującej wypłatę  świadczeń  rodzinnych (Urząd  Miasta  i Gminy, Ośrodek Pomocy  Społecznej);
2) prawidłowo wypełnić  wniosek ;
3) do wniosku  dołączyć:
a) orzeczenie o niepełnosprawności  albo
b) orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo
c) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
d) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny.

Dokumentami, które potwierdzają tożsamość osoby uprawnionej do zasiłku pielęgnacyjnego  jest:
a) w przypadku osób pełnoletnich - kopia dowodu osobistego;
b) w przypadku osób niepełnoletnich  - skrócony/pełny odpis aktu urodzenia.
Na podstawie  par. 12 ust.  1 rozporządzenia   kopię dokumentów niezbędnych do przyznania prawa do świadczeń rodzinnych może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała.

Zasady nabywania zasiłku pielęgnacyjnego

W  świetle  art.  24  ust. 4   ustawy o  świadczeniach  rodzinnych zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest na  czas określony wynikający z  orzeczenia  o niepełnosprawności  lub stopniu niepełnosprawności   albo  na stale.  Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego mają również osoby, które  ukończyły 75 lat (bez względu na  stan zdrowia)  i nie pobierają renty lub  emerytury  ( np.  sa   na utrzymaniu męża lub dzieci ). Zasiłek z tego tytułu przyznawany się na czas nieokreślony.

W literaturze  prawniczej    (A. Korcz  - Maciejko, W. Maciejko,  Świadczenia  rodzinne   Komentarz , wyd.  2,  Warszawa 2008, s. 387 )  podniesiono: „Okres przysługiwania  terminowego prawa  do zasiłku pielęgnacyjnego   może  być  krótszy, równy  albo dowolnie  dłuższy  od  ustawowego okresu zasiłkowego. Determinuje go wyłącznie  okres,   na  jaki  ustalono niepełnosprawność  lub stopień niepełnosprawności. (...) Początek uprawnienia   wyznaczany jest  nazwą  miesiąca , w którym organ  dysponował już kompletnym  materiałem dowodowym, a koniec  uprawnienia  zależy od  miesiąca  w którym  ustaje  okresowa  niepełnosprawność”.

Przykład :

Córka  pracownicy  posiada  orzeczenie  o  niepełnosprawności wydane na czas określony od dnia 1 stycznia  2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. Zasiłek pielęgnacyjny  będzie  zatem wypłacany  przez  wymieniony  okres. 

Uzupełnienie wniosku 

Jeżeli  wniosek  został  wypełniony  nieprawidłowo wówczas  instytucja, która  wypłaca  świadczenia  rodzinne    wzywa pisemnie osobę ubiegającą się o to świadczenie   do jego  poprawienia lub uzupełnienia  w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Niezastosowanie się do wezwania  powoduje  brak  rozpatrzenia  wniosku.   
Gdy osoba złoży wniosek bez wymaganych dokumentów, wtedy  zostaje on przyjęty z tym, że  w   terminie   nie krótszym  niż 14 dni i nie dłuższy niż 30 dni na należy uzupełnić  brakujące  dokumenty.  Niezastosowanie się do  niniejszego  wezwania skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia .

Przyznanie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego   

Osobom, które  otrzymały   po raz pierwszy orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu  niepełnosprawności    zasiłek pielęgnacyjny  przysługuje    od miesiąca, w którym  złożony został   w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności,   wniosek o  jego  wydanie. W  tym celu należy   złożyć w  instytucji  wypłacającej   zasiłki rodzinne wniosek  o ustalenie   prawa  do  zasiłku  pielęgnacyjnego   w  terminie trzech   miesięcy, licząc   od  dnia  wydania   niniejszego  orzeczenia (art. 24 ust. 2  a  ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych). 

W przypadku przekroczenia  podanego   terminu, prawo do zasiłku pielęgnacyjnego przysługuje wtedy   na zasadach ogólnych, czyli  od miesiąca złożenia wniosku wraz z dokumentacją (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy  o świadczeniach  rodzinnych). Jeżeli  niniejsze  orzeczenie  zostało wydane  na  czas określony, wtedy   w celu kontynuacji  pobierania  zasiłku pielęgnacyjnego   należy    złożyć wniosek o  ponowne   ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności w terminie miesiąca od dnia ustania   ważności poprzedniego orzeczenia.

Po otrzymaniu  kolejnego  orzeczenia, które   będzie kontynuacją poprzedniego, zasiłek pielęgnacyjny przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin ważności poprzedniego orzeczenia. W tej sytuacji   wniosek o ustalenie prawa   do  zasiłku   pielęgnacyjnego  należy   złożyć   w ciągu miesiąca od dnia  utraty ważności  poprzedniego orzeczenia i w terminie   trzech    miesięcy od wydania  kolejnego  orzeczenia (art. 24  ust. 3a ustawy  o  świadczeniach  rodzinnych).

Wypłata  zasiłku pielęgnacyjnego

Prawo do zasiłku pielęgnacyjnego ustalane jest poprzez wydanie decyzji  administracyjnej nie później niż w ciągu miesiąca od chwili złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. Od decyzji strona  ma  prawo wnieść odwołanie w terminie 14 dni od daty jej otrzymania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem  instytucji, która  daną decyzję  wydała.   

Zasiłek pielęgnacyjny jest wypłacany przez właściwe ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy instytucje realizujące wypłatę świadczeń rodzinnych, nie później niż ostatniego dnia miesiąca, na który został przyznany. Jeżeli wniosek o tenże  zasiłek wpłynie po dziesiątym dniu danego miesiąca, wtedy będzie  wypłacony   dopiero w następnym miesiącu.

Przykład:

Pani Anna złożyła w dniu 13 grudnia 2010 roku w ośrodku pomocy społecznej wniosek o ustalenie  prawa do zasiłku pielęgnacyjnego wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności swojego dwunastoletniego syna. Z uwagi na to, że wniosek został złożony po 10 grudnia 2010 roku zasiłek pielęgnacyjny za miesiąc grudzień będzie wypłacony do końca stycznia 2011 roku.   

Podstawa prawna

- art. 16 , - art. 24 ust. 1, 2 ,  3a, 4 , 4a Ustawy  z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.); -  par.  6 ust. 1 , - par.   12 ust. 1 Rozporządzenia   Ministra Polityki Społecznej z dnia 2 czerwca 2005r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2005 r. nr 105, poz. 881 z późn. zm.)

Stan prawny na 27 grudnia 2010 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: zasiłek wniosek o zasiłek
Ocena: 4,80
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy a od niedawna prawem cywilnym.
PORADY: 113    |    KOMENTARZE:    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1