TESTAMENT URZĘDOWY (ALLOGRAFICZNY) – omówienie, jak sporządzić testament, wzory testamentów
www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo spadkowe   »   Testament   »   Testament urzędowy (allograficzny) – omówienie

redaktor 01 września 2011 Testament urzędowy (allograficzny) – omówienieW świetle tego przepisu do odebrania oświadczenia testatora uprawnieni są: wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, marszałek województwa, sekretarz powiatu albo gminy lub kierownik urzędu stanu cywilnego. Co istotne, testamentu w takiej formie nie mogą sporządzić osoby nieme lub głuche.

Złożenie wniosku

Spadkodawca, który chce sporządzić powinien testament urzędowy powinien złożyć wniosek do urzędu miasta i gminy.

Wniosek powinien zawierać:

a) dane wnioskodawcy: jego imię i nazwisko, adres zamieszkania , PESEL, nr telefonu ;
b) tytuł wniosku: Wniosek o sporządzenie testamentu urzędowego;
c) treść wniosku wraz z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania  dwóch świadków testamentu;
d) załącznik: dowód uiszczenia opłaty kwocie 22 zł  za sporządzenie protokołu zawierającego ostatnią wolę spadkodawcy ( np. potwierdzenie dokonania przelewu bankowego na konto  urzędu);
e) własnoręczny czytelny podpis  spadkodawcy.

Ważne!

Testament alograficzny sporządzany jest po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez strony (testator-urząd).

Protokół

Oświadczenie woli spadkodawcy następuje poprzez spisanie w urzędzie protokołu z podaniem daty jego sporządzenia. Następnie zostaje on odczytany w obecności spadkodawcy, świadków oraz osoby pełniącej funkcje publiczne w urzędzie i podpisany. 

 Protokół zawiera:

1) pieczęć nagłówkową urzędu miasta i gminy;
2) sygnaturę (znak sprawy);
3) tytuł protokołu: Protokół sporządzenia testamentu allograficznego
4) spisany dnia ............przed ……………………w ……………….;
5) ustalenie tożsamości  spadkodawcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, seria i nr dowodu osobistego, PESEL;
6) ustalenie tożsamości  dwóch świadków testamentu: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, PESEL;
7) treść oświadczenia woli  testatora;
8) klauzulę o tym, że świadkowie są zdolni do udziału przy sporządzaniu testamentu (art.956  K.c.) oraz  z tytułu testamentu nie są dla nich  przewidziane jakiekolwiek korzyści (art.957 K.c.);
9) informację o treści: Protokół tego testamentu odczytano, przyjęto i podpisano;
10) czytelne własnoręczne podpisy: spadkodawcy, świadków oraz  podpis i pieczęć osoby, która z ramienia urzędu  była obecna przy jego sporządzaniu;
11) informację o pobranej opłacie : Od sporządzenia protokołu testamentu pobrano opłatę skarbową w kwocie 22 zł ( słownie: dwadzieścia dwa zł 00/100) – na podstawie cz. I pkt. 5 załącznika do Ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej ( Dz. U. z 2006 r. nr 225, poz. 1635 z późn. zm).

Kto nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu

Na podstawie art. 956 K.c. świadkiem przy sporządzaniu testamentu nie może być osoba, która:

a) nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych;
b) jest niewidoma, głucha lub niema;
c) nie może czytać i pisać;
d) nie posługuje się językiem, w którym sporządzany zostaje testament;
e) została  skazana prawomocnym wyrokiem sądowym za składanie fałszywych zeznań.

Świadkiem nie może być również:

1) osoba dla której w  sporządzanym testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść;
2) małżonek spadkodawcy, jego krewni, powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia (art.957 K.c.).

Jakie  korzyści dla  testatora

Testament allograficzny jest dokumentem urzędowym. Zostaje przechowywany w miejscu jego napisania. Jest on bezpieczny dla spadkodawcy, gdyż nikt nie może  zarzucić jego niezgodności z prawem. W swojej treści oddaje on wolę spadkodawcy. Zapobiega również wszelkim formom nacisku na spadkodawcę odnośnie wprowadzenia zmian  w testamencie ze strony osób powołanych do spadku.

 Podstawa prawna:

- art. 951 K.c.;
- art. 956 - 957 K.c.

Stan prawny na 1 września 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: testament testament zwykły testament urzędowy
Ocena: 4,65
Redaktor portalu
PORADY: 1501    |    KOMENTARZE:    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1