WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU - wszystko na temat stażu z Urzędu Pracy, wniosek o staż z urzędu pracy, staż dla bezrobotnego
www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Rekrutacja / CV   »   Wszystko na temat stażu z Urzędu Pracy

redakcja 09 kwietnia 2011 Wszystko na temat stażu z Urzędu PracyPowiatowy Urząd Pracy (dalej: PUP) pomaga pracodawcom i przedsiębiorcom zmniejszyć koszty zatrudnienia poprzez kierowanie do nich bezrobotnych w celu odbycia stażu. Na  podstawie art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r.nr 69, poz. 415), na staż mogą być skierowani:

1) bezrobotni do 25 roku życia;
2) bezrobotni długotrwale lub kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka;
3) bezrobotni powyżej 50 roku życia;
4) bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego;
5) bezrobotni samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia;
6) bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia;
7) bezrobotni niepełnosprawni .

Osoby, które nie ukończyły  25 lat mogą zostać skierowane do odbycia stażu na okres nieprzekraczajacy 12 miesięcy. Pozostałym bezrobotnym może zostać przyznany staż do 6 miesięcy.

Kto może być organizatorem stażu

Staż może zorganizować:

1) pracodawca;
2) rolnicza spółdzielnia produkcyjna;
3) pełnoletnia osoba fizyczna, która prowadzi działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej we własnym gospodarstwie rolnym o powierzchni przekraczającej  2 ha przeliczeniowe lub prowadzi  dział specjalny produkcji (ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008r. Nr 50, poz. 291, z późniejszymi zm.);
4) przedsiębiorca niezatrudniający pracowników;
5) organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia).
Organizator stażu, który chce przyjąć do siebie stażystów powinien złożyć do PUP Wniosek o zorganizowanie stażu.

Wzór niniejszego wniosku opracowany został na podstawie par. 1 ust. 1 Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych - Dz.U.  z 2009 r. nr 142, poz, 1160 (dalej: rozporządzenie). Zainteresowani pracodawcy mogą  go otrzymać w siedzibie PUP lub pobrać go z jego strony internetowej.

Jakie informacje należy podać we wniosku

We wniosku o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu należy zamieścić następujące informacje:

1) pełną nazwę lub imię i  nazwisko organizatora stażu;
2) adres siedziby organizatora, jego adres, telefon, fax,  e-mail;
3) adres miejsca prowadzenia działalności(jeżeli inny niż adres siedziby);
4) formę prawną (uwierzytelniona forma dokumentu);
5) podstawowy rodzaj działalności organizatora (według Polskiej Klasyfikacji Działalności - PKD);
6) datę rozpoczęcia działalności, NIP, REGON;
7) imię i nazwisko osoby, która reprezentuje organizatora;
8) liczbę  pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy);
9) wnioskowaną liczbę miejsc pracy w których bezrobotni będą odbywać staż;
10) liczbę  bezrobotnych, których organizator zobowiązuje się zatrudnić po ukończeniu stażu;
11) okres na jaki organizator zatrudni bezrobotnego/bezrobotnych  po ukończeniu stażu.

Wymagane załączniki 

Do wniosku są wymagane następujące załączniki:

1) uwierzytelniony aktualny odpis rejestru  lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku;
2) oświadczenie organizatora  o nie zaleganiu  w opłatach (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd  Skarbowy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń  Pracowniczych );
3) uwierzytelniona kserokopia dokumentu o nadaniu nr NIP;
4) uwierzytelniona kserokopia dokumentu o nadaniu nr REGON;
5) program organizacji stażu:
a) imię i nazwisko opiekuna  bezrobotnego/bezrobotnych który będzie odbywał  staż;
b) określenie  miejsca odbywania stażu (okres stażu, proponowane  godziny jego odbywania);
c) wymagane wykształcenie oraz predyspozycje  stażysty;
6) informacje o kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych, które osoba bezrobotna uzyska w czasie stażu.

Na  podstawie par. 1 ust. 2  Rozporządzenia organizator może we wniosku, podać  imię i nazwisko bezrobotnego, którego chciałby przyjąć na staż. Co ważne, u organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nieprzekraczającej liczby pracowników zatrudnionych w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy (par. 2 ust. 1 rozporządzenia).

Natomiast  u organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać  jeden bezrobotny (par. 2  ust. 2 rozporządzenia ). PUP w terminie miesiąca od dnia otrzymania wniosku informuje organizatora o sposobie jego rozpatrzenia.

Podstawa prawna:

- art. 49 Ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r.nr 69, poz. 415);
- par. 1 – 3  Rozporządzenia  Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz.U.  z 2009 r. nr 142, poz, 1160)

Stan prawny na  31 marca 2011 roku

Sprawdź również :

Czy stażystka może mieć przedłużoną umowę stażu do dnia porodu? 
Opinia z przebiegu stażu

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: wniosek staż PUP stażysta
Ocena: 4,02
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1446    |    KOMENTARZE:    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1