www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo budowlane   »   Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - darmowy wzór

redakcja 07 października 2011 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - darmowy wzór

W świetle tych ustaleń wniosek powinien zawierać określenie: 

 • granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy ewidencyjnej, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i najbliższe otoczenie tego terenu, 
 • funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, 
 • zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowadzenia i oczyszczania ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w szczególnych przypadkach sposobu unieszkodliwiania odpadów, 
 • charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku wykonania oddziaływania inwestycji na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

  W przypadku inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska lub mogących pogorszyć stan środowiska, do wniosku należy dołączyć ocenę oddziaływania na środowisko.

  Na etapie sporządzania wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, istotne znaczenie ma dokładna analiza ze strony wnioskodawcy faktycznych zamiarów i potrzeb, biorąc pod uwagę również niezbędne wyposażenie planowanego obiektu w urządzenia budowlane z nim związane. Analiza taka winna być podstawą do określenia granic terenu objętego wnioskiem, w sposób nie stwarzający w przyszłości, na etapie pozwolenia na budowę, problemów dotyczących przekroczenia tych granic. W takich bowiem przypadkach inwestor naraża się na ryzyko straty czasu, w oczekiwaniu na kolejną, uzupełniającą decyzję ustalającą warunki zagospodarowania terenu lub też pozostawienie wniosku o pozwolenie na budowę bez rozpatrzenia, z powodów nie spełnienia przez wniosek wymogów formalnych.

  Przykładowy wzó wniosku o ustalenie warunków zabudowy 

 •                                                ..................., dnia…………………….
  ……………………………………………………
  wnioskodawca /imię i nazwisko lub nazwa firmy/
  …………………………………………………….
  adres  /ulica, nr domu,  nr lokalu /
  …………………………………………………….
  kod pocztowy, miejscowość
  ……………………………………………………..
  pełnomocnik wnioskodawcy / imię i nazwisko /
  ……………………………………………………..
  adres / ulica, nr domu, nr lokalu /
  ……………………………………………………..
  kod pocztowy; miejscowość
  telefon………………………………………………

  Wójt Gminy Stegna
  ul. Gdańska 34
  82-103 Stegna

  Wniosek  o ustalenie warunków zabudowy

                                                            
  adres inwestycji: …………………………...… ,ul. …………………………………………. działka nr……………………………………………………………………
  granice terenu objętego wnioskiem określono na załączonej kopii mapy zasadniczej linią w kolorze……………………………………. 

  charakterystyka inwestycji:
  1. rodzaj inwestycji i jej przeznaczenie / sposób użytkowania /                                                      - budowa obiektu budowlanego **………………………………………………… …………………………………………………………………………………...*
   - wykonanie robót  budowlanych    /przebudowa, montaż, remont, itp. roboty/
   /…………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………..*
  - zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części……………………………..
  ……………………………………………………………………………………...                                   ……………………………………………………………………………………*

  2.   planowany sposób zagospodarowania terenu
  - powierzchnia terenu objętego wnioskiem………………………………….
  - określenie dostępu terenu do drogi publicznej / w tym określenie dostępu dla                                   dostawy towarów i dojścia klientów w przypadku obiektu handlowo-usługowego/                   …………………………………….……………………………………………….
   …………………………………………………………………………………….                 
  -ilość potrzebnych  miejsc parkingowych…………………………………………..

  3.  charakterystyka zabudowy
  - powierzchnia zabudowy / dł. x szer./……………………………………………m2
  - powierzchnia sprzedaży / dla obiektu handlowego /……………………………m2
  - wysokość………………m
  - ilość kondygnacji / łącznie z piwnicą, z poddaszem użytkowym * /……………….
  - rodzaj konstrukcji, materiały ……………………………………………………….
  - rodzaj i pokrycie dachu……………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………….

  4.  określenie zapotrzebowania na media wraz ze wskazaniem podłączenia do istniejących lub projektowanych sieci infrastruktury technicznej

   - woda…………….m3, doprowadzona z…………………….…………………….
   …………………………………………………………………………………….

  - energia elektryczna…………………kW, doprowadzona z……………………………………………………………………………………………………………..
  - ścieki…………….m3,odprowadzane do……………………………………………………………………………………………………………………………….
  - woda deszczowa odprowadzona do……………………………………………….………………………………………………………………………………………- źródło ogrzewania ………………………………………………………………......……………………………………....,oraz  materiał grzewczy ………………….                                    - nie przewiduje się żadnych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej *
  - zapotrzebowanie mediów zostanie pokryte w ramach limitu dla istniejącego                      budynku*

  5.  dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko

  - inwestycja nie oddziałuje szkodliwie na środowisko i nie wymaga przeprowadzenia postępowania w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska*
  - planowane przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga  przeprowadzenia  postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska*
  - występuje następująca konieczność usunięcia drzew lub krzewów……………………………………………………………………………………………………*
  - inne zagrożenia………………………………………………………………….*

                                                                …………………………….
  podpis wnioskodawcy
  Załączniki:*

   

  1.  imienne pełnomocnictwo do działania w imieniu Inwestora  w przypadku ,gdy wnioskodawca nie jest Inwestorem
  2.  odpis z krajowego Rejestru Sądowego określający osoby mające prawo do reprezentowania firmy lub organizacji
  3.  aktualna kopia fragmentu mapy zasadniczej (oryginał) ,zawierająca elementy ewidencji gruntów i budynków , w  szczególności    numery i granice  działek , z oznaczoną czytelnie granicą terenu objętego wnioskiem ,  w skali 1:1000    /1:2000 dla sieci/  ( do uzyskania w Pow. ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograf. lub u upraw. geodety). mapa powinna obejmować teren  planowanej inwestycji oraz działki    sąsiednie na które oddziałuje, w zasięgu co     najmniej  trzykrotnej szerokości działki objętej wnioskiem                        –  2 szt.
  4. kserokopia mapy zasadniczej  z propozycją  zagospodarowania terenu   –  2 szt.
  5. uzgodnienia  odnośnie zapewnienia dostawy mediów /woda ,energia elektryczna /  oraz   warunki techniczne  podłączenia do istniejących sieci infrastruktury technicznej , ewentualnie oświadczenie inwestora o rozwiązaniu spraw     zaopatrzenia w media w oparciu o posiadane limity lub  sieci   pozostające w gestii inwestora,
  6. wypisy z rejestru gruntów dla działki objętej wnioskiem i działek sąsiednich przyległych.
  7. Opłaty:
  - wnioski w sprawach mieszkaniowych są zwolnione z opłaty skarbowej (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłatach skarbowych),
  - w pozostałych przypadkach 107,00zł na konto BS Stegna 04 8308 0001 0000 0550 2000 0010.

  *    niepotrzebne skreślić
  ** np. zabudowa mieszkaniowa ( bud. jednorodzinny lub wielorodzinny ) lub  zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,  zabudowa  usługowa (wiata , garaż , budynek gosp., sklep, stacja paliw, gabinet lekarski, itp.) zabudowa produkcyjna ( zakład, warsztat  ), drogi wew.

  OCEŃ ARTYKUŁ: 
       |      UDOSTĘPNIJ:  
  Ocena: 4,04
  Redakcja portalu
  Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
  PORADY: 1545    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
  Dodaj swój komentarz

  Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
  Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.

  
  
  montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres