PORADY UŻYTKOWNIKA: Gabor Gościński
 
Gabor Gościński   |   23 stycznia 2011
Lista wspólników spółki z o.o. ? wzór.
Na zarządzie, jako organie prowadzącym sprawy oraz reprezentującym spółkę z o.o., ciąży wiele obowiązków. Mają one różny charakter oraz zapewniają realizację poszczególnych zasad obrotu gospodarczego. Między innymi ze...
Gabor Gościński   |   23 stycznia 2011
Księga udziałów ? wzór.
KSH nakłada na zarząd spółki z o.o. wiele obowiązków, od których spełnia zależy odpowiedzialność jego członków wobec spółki, z brakiem udzielenia absolutorium włącznie.
Gabor Gościński   |   20 stycznia 2011
Pełnomocnictwo do głosowania na zgromadzeniu wspólników oraz wykonywania prawa głosu ? wzór.
Wspólnicy spółki z o.o. wykonują swoje funkcje właścicielskie poprzez uczestnictwo w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywanie prawa głosu. Ustawodawca nie wymaga jednak bezpośredniego działania udziałowca i wprost przewiduje...
Gabor Gościński   |   20 stycznia 2011
Zwołanie zgromadzenia wspólników ? wzór zaproszenia z komentarzem.
Zgromadzenie wspólników jest najwyższą władzą spółki z o.o. To na jego forum wspólnicy realizują swoje uprawnienia właścicielskie i podejmują decyzje kluczowe dla spółki. KSH wprost wymienia sprawy, w których...
Gabor Gościński   |   19 stycznia 2011
Jednoosobowa spółka kapitałowa ? cechy charakterystyczne.
W potocznym rozumieniu ?spółka? to zorganizowana grupa co najmniej dwóch osób. Spółka handlowa powstaje natomiast w wyniku porozumienia wspólników, którzy zobowiązani są do współdziałania. Czy jest zatem możliwe istnienie...
Gabor Gościński   |   19 stycznia 2011
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.
Do powstania spółki z o.o. nie wystarcza samo zawarcie umowy spółki - spółka z o.o. powstaje z chwilą dokonania wpisu w rejestrze przedsiębiorców. Powstaje zatem pytanie, jak kwalifikować byt prawny funkcjonujący pomiędzy...
Gabor Gościński   |   19 stycznia 2011
Spółka akcyjna w organizacji.
Pomiędzy zawiązaniem spółki akcyjnej a wpisem jej do rejestru często mija pewien okres czasu. Wypełniają go działania przyszłych wspólników zmierzające do jak najlepszego zorganizowania nowego podmiotu prawnego. Powstaje...
Gabor Gościński   |   17 stycznia 2011
Statut spółki akcyjnej ? wzór z komentarzem.
Z całokształtu przepisów normujących powstanie spółki akcyjnej wynika konieczność dokonania określonych czynności i sporządzenia wskazanych ustawowo dokumentów przez założycieli spółki. Oznacza to, że samo przygotowanie...


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres