www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Sprzedaż   »   Chwila zawarcia umowy sprzedaży drogą elektroniczną

wanda50plus 05 października 2015 Chwila zawarcia umowy sprzedaży drogą elektroniczną

W regulaminie sklepu internetowego, a konkretnie w opisie składania zamówienia przedsiębiorca powinien  podać informację o chwili zawarcia umowy sprzedaży drogą elektroniczną.

Ma ona związek z tym, czy produkty lub usługi  stanowią ofertę ( art. 66 par. 1 K.c.) czy są tylko zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 par. 1 K.c.).

Regulacja prawna

Z dyspozycji zawartej w art. 66 par. 1 K.c. wynika, że oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, która określa istotne postanowienia tej umowy. Będzie nią przedmiot sprzedaży, jego cena i miejsce sprzedaży.

Z art. 543 K.c. wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny uważa sie za ofertę sprzedaży. Pod tym pojęciem "rozumie się nie tylko wystawienie towaru w witrynach sklepowych, na zewnątrz lokalu handlowego , ale także we wszelkich lokalach i miejscach, w których dokonuje się sprzedaży". [1]

W świetle art. 71 par. 1 K.c. ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

W wyroku z dnia 20 października 1978 r., IV CR 402/78 Sąd Najwyższy (SN) wyraził nastepujący pogląd: "Ogłoszenie w prasie o sprzedaży samochodów nie ma cech oferty w rozumieniu art. 66 kc, skoro nie zawiera wszystkich istotnych postanowień mającej powstać w przyszłości umowy. Tego rodzaju ogłoszenie należy uznać w konkretnym przypadku za zaproszenie do rozpoczęcia rokowań (art. 71 kc). Zaproszenie powyższe nie stwarza jednak między dokonującym je a odbiorcami takiego zaproszenia stosunku zobowiązaniowego, nie jest bowiem zdarzeniem, z którym kodeks cywilny wiąże powstanie między stronami takiego stosunku". W obecnym stanie prawnym wyrok ten zachowuje swoja aktualność.

Z tezy wyroku SN z dnia 17 czerwca 2010 r., III CSK 297/09 wynika bowiem, że „Prawidłowe odróżnienie oferty od zaproszenia do zawarcia umowy wymaga przeprowadzenia oceny, czy w konkretnym wypadku do potencjalnego kontrahenta kierowana była informacja o możliwości zawarcia określonej umowy i płynących z niej korzyściach, czy też sprecyzowana została jednoznaczna propozycja zawarcia z nim określonej umowy".

Zamówienie z obowiązkiem zapłaty

W art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014.827) ustawodawca podał, że jeżeli umowa zawierana na odległość przy użyciu środków komunikacji elktronicznej, nakłada na konsumenta obowiązek zapłaty, przedsiebiorca ma obowiązek dostarczyć konsumentowi w sposób jasny i widoczny bezpośrednio przed złożeniem zamówienia informacji o:

1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

2) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami ,(...)  a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe (...) ;

3) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;

4) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy.

Konsument w momencie składania zamówienia musi wiedzieć, że zamówienie pociąga za soba obowiązek zapłaty i to potwierdzić.  Jeżeli do zlożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone w latwo czytelny sposób  słowami : "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" lub innego równoważnego jednoznacznego sformłowanianp. "Zamawiam i płacę".

Takie wymaganie przedsiebiorca musi spełnić, ponieważ w przeciwnym razie  umowa nie zostaje zawarta.

Przedsiębiorca składa ofertę lub zaprasza do zawarcia umowy

Przed zawarciem umowy w trybie oferowym w postaci elektronicznej lub przed złożeniem oferty ( zaproszenie do zawarcia umowy) przedsiebiorca powinien udzielić drugiej stronie (kontrahent) w sposób jednoznaczny i zrozumiały informacji o : 

1) czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy;

2) skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty;

3) zasadach i sposobach utrwalania, zabezpieczania i udostępniania przez przedsiębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy;

4) metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych, które jest obowiązany udostępnić drugiej stronie;

5) językach, w których umowa może być zawarta;

6) kodeksach etycznych, które stosuje, oraz o ich dostępności w postaci elektronicznej. Niniejszy obowiązek nakłada na przedsiebiorcę  art. 66[1] par. 2 - 3 K.c.

Oświadczenie woli

Z art. 66[1] par. 1 K.c. oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego, jeżeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Klient może przyjać proponowaną ofertę lub ją odrzucić. Jeżeli klient chce skorzystać z oferty, wtedy wybiera na stronie  e- sklepu interesujacy go produkt lub produkty, nastepnie składa  zamówienie z obowiązkiem zapłaty i wysyła je zgodne z Regulaminem do przedsiębiorcy.  Do zawarcia umowy dojdzie z chwilą przyjęcia zamówienia (przyjęcie oferty) przez system przez system informatyczny sklepu internetowego. Do klienta zostanie wygenerowane automatycznie  potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Będzie ono zawieralo istotne elementy zamówienia .

Potwierdza to także art. 70 par. 1 K.c. , w którym ustawodawca podaje: "W razie wątpliwości umowę poczytuje się za zawartą w chwili otrzymania przez składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu, a jeżeli dojście do składającego ofertę oświadczenia o jej przyjęciu nie jest wymagane - w chwili przystąpienia przez drugą stronę do wykonania umowy".

Literatura prawnicza wyjaśnia : " Zasadą jest, że do zawarcia umowy dochodzi przez złożenie (przez adresata oferty), w wymaganym terminie, oświadczenia o przyjęciu oferty lub w chwili przystąpienia przez niego do wykonania umowy, gdy oświadczenie o przyjęciu nie jest potrzebne". [2]

Zobacz:

Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy : Procedura zawarcia umowy sprzedaży

Sprawdż także:

Kiedy dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży ? - niedozwolone zapisy w regulaminach
Klauzule niedozwolone: Zawarcie umowy sprzedaży

Podstawa prawna:

- art. 66[1] par. 1 i 2 , art. 70 par. 1 Kodeksu cywilnego

Objaśnienie

[1] Brzozowski A. [w:] Pietrzykowski K. (red.), Kodeks cywilny Tom I Komentarz art. 1 - 449[10], wyd. 8, Warszawa 2015, s. 357

[2] Tamże, s. 346

Stan prawny na 5 września 2015 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: sklep internetowy umowa sprzedaży oferta regulamin sklepu internetowego
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres