www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Umowa o dzieło   »   Czy osoba bezrobotna może wykonywać umowę o dzieło?

wanda50plus 14 lutego 2011 Czy osoba bezrobotna może wykonywać umowę o dzieło?

Definicje:

1) osoby bezrobotnej

Zgodnie  z  przepisem art. 2 ust. 1 pkt 2  Ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415 (dalej: ustawa) bezrobotnym jest osoba  niezatrudniona oraz  niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna oraz gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie albo innej pracy zarobkowej. Bezrobotnym może być również osoba niepełnosprawna zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie tego wymiaru czasu pracy. W odniesieniu do uczniów oraz studentów w niniejszym artykule ustawodawca podaje wymóg nauki w formach niestacjonarnych, ponieważ bezrobotny nie może być uczniem lub studentem w stacjonarnym systemie nauki.

2)  innej pracy zarobkowej  

W rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 11ustawy inną pracą zarobkową jest  ”(…) wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło (…)”.

3)  przychodów

Przychody o którym mówi art. 2 ust. 1 pkt 24  ustawy odnoszą się do przychodów  „(…) z tytułu innego niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, zasiłek lub inne świadczenie wypłacane z Funduszu Pracy, podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych” (art. 10 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307).

Ważne!

Zgodnie z  art. 75 ust. 6 ustawy bezrobotny jest obowiązany do składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie:

1) w każdym miesiącu — w przypadku bezrobotnych z prawem do zasiłku;
2) w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów — w przypadku bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Powiadomienie urzędu pracy

W przypadku, gdy bezrobotny  podejmuje jakąkolwiek inną pracę zarobkową wtedy  musi wyrejestrować się z ewidencji osób bezrobotnych. Obowiązek ten nakłada na niego art. 74 ustawy. Stanowi on, że bezrobotny jest obowiązany zawiadomić w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku.

Ważne!

W świetle art. 119 ust. 2 ustawy bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego PUP, podlega karze grzywny nie niższej niż 500 zł .

Podsumujmy

W omawianym przypadku bezrobotny nie może  „dorabiać” do otrzymywanego zasiłku dla bezrobotnych podejmując zatrudnienie na umowę o dzieło. Musi on wtedy wyrejestrować się z ewidencji urzędu pracy. Po oddaniu przedmiotowego „dzieła” może  zarejestrować się tam ponownie.

Podstawa prawna:

- art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 2 ust. 1 pkt 11, art. 2 ust. 1 pkt 24, art. 74, art. 75 ust. 6  Ustawy  z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2008 r. nr 69, poz. 415);
- art. 10 Ustawy  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307)

Stan prawny na 12 lutego 2011 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: zasiłek dzieło bezrobotny
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres