www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Wypowiedzenia   »   Czy pracownik może zostać zwolniony w czasie gdy przebywa na zwolnieniu lekarskim?

wanda50plus 28 listopada 2010 Czy pracownik może zostać zwolniony w czasie gdy przebywa na zwolnieniu lekarskim?

Pozew o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne ( wypowiedzenie w trakcie zwolnienie lekarskiego )

Jeżeli w tym czasie pracodawca wypowiedziałby pracownikowi  umowę opracę (każdy jej rodzaj), wówczas takie  wypowiedzenie będzie wadliwe, ale skuteczne. Wadliwe, dlatego, ponieważ  narusza art. 41 K.p. Skuteczne będzie wtedy, gdy pracownik w terminie 7 dni od dnia doręczenia pisma wypowiadającego umowę o pracę nie wniesie odwołania do sądu pracy (art. 264 par. 1 K.p.) o przywrócenie do pracy.  Nie jest ono bowiem bezskuteczne z mocy prawa  tylko wtedy, gdy sąd pracy wyda wyrok w tej sprawie.  

Czy pracodawca może rozwiązać z chorym pracownikiem umowę o pracę bezwypowiedzenia, czy też musi poczekać aż powróci  do pracy ?

Z pracownikiem, przebywającym na zwolnieniu lekarskim pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez  wypowiedzenia w następujących przypadkach:

1) z winy pracownika w trybie art.52 par. 1 K.p.;

2) z przyczyn przez niego nie zawinionych zgodnie z art.53 par. 1 K.p.

Z winy pracownika może to nastąpić przedu pływem 1 miesiąca od uzyskania przez pracodawcę  wiadomości o okoliczności uzasadniającej rozstanie się z pracownikiem. Bez winy pracownika, ma  to miejsce w przypadku, jeżeli upłyną podane w art. 53 par. 1 pkt1 lit. a i b K.p. okresy pobierania wynagrodzenia, zasiłku chorobowego, oraz świadczenia rehabilitacyjnego  Pracodawca nie musi czekać, aż pracownik powróci do pracy, ponieważ ochrona podana w art.  41  K.p. odnosi się do zakazu wypowiedzenia stosunku pracy a nie  jego rozwiązania bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

Kwestia ta została  podkreślona w nadal aktualnym wyroku Sądu Najwyższego (dalej: SN) z dnia 27 września 1983 r., I  PRN 108/83 (Sł. Pr.  1984, nr 2, s. 28). SN stwierdził w nim,  że : „(...)  Brak jest (...) przepisu zakazującego rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia w czasie, choroby, urlopu pracownika lub innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy.(...)”. Pismo rozwiązujące umowę o pracę pracodawca przesyła wtedy pracownikowi za pośrednictwem poczty. Pracownik może się od niego odwołać w ciągu 14 dni (art. 264 par. 2  K.p.).

Czy pracodawca może zwolnić pracownika jeżeli miał on zwolnienie lekarskie lecz nie oddał  go pracodawcy ?

Zwolnienie lekarskie pracownik powinien dostarczyć pracodawcy. Wtedy zostaje on objęty ochroną, która wynika z art. 41 K.p. W przypadku, gdy pracownik nie odda pracodawcy swojego zwolnienia lekarskiego i w dalszym ciągu mimo swojej choroby będzie pracował, a w tym czasie otrzyma wypowiedzenie, wówczas nie  jest  chroniony przed zwolnieniem.

Potwierdzone to zostało orzecznictwie SN. W Uchwale Pełnego Składu Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN z dnia 11 marca 1993 r., I PZP 68/92 (OSNCP 1993 nr 9, poz. 140) wyrażony został następujący pogląd: „Wypowiedzenie umowy o pracę pracownikowi, który świadczył pracę, a następnie wykazał, że w dniu wypowiedzenia był niezdolny do pracy z powodu choroby, nie narusza art. 41 K.p.” Wypowiedzenie stosunku pracy w czasie obecności pracownikaw pracy jest zawsze skuteczne, ponieważ ma on możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia woli pracodawcy (art. 61 par. 1 Kodeksu cywilnego w związku z art. 300  K.p.).

W sytuacji gdy  pracodawca najpierw złożył pracownikowi oświadczenie woli wypowiadające stosunek pracy, a później pracownik poszedł do lekarza i otrzymał zwolnienie ZUS ZLA dokonane wypowiedzenie jest ważne. Umowa o pracę rozwiązuje się wówczasz upływem okresu dokonanego wypowiedzenia ( - art. 33 K.p., - art. 36 par. 1  K.p.).  Zwolnienie lekarskie go wtedy nie przedłuża. 

Czy pracodawcamoże zwolnić pracownika, jeżeli w czasie zwolnienia lekarskiego przyszedł do zakładu w celu załatwienia spraw osobistych ?

Nie można zwolnić pracownika, który w czasie pozostawania na zwolnieniu lekarskim przyszedł do zakładu pracy w celu  załatwienia  swoich  spraw osobistych. Nie świadczy on  pracy  w tym  dniui ewentualne jego zwolnienie jest wtedy wadliwe. Pracownik ma prawo skorzystania z drogi odwoławczej do sądu pracy o uznanie takiego  wypowiedzenia  za bezskuteczne.  W wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17 listopada 1997 r. , I PKN 366/97 (OSNAPiUS 1998, nr 17 , poz. 505)  czytamy:  „Ze względu  na  ochronę    przewidzianą  w art.  41  K.p.,  nie jest obojętne , czy pracownik otrzymał wypowiedzenie umowy o pracę w czasie, gdy wykonywał pracę , czy też w dniu, w którym pracy nie świadczył , lecz jedynie przyniósł do zakładu pracy zwolnienie lekarskie”.

Czy pracownikowi, który przebywa na zwolnieniu lekarskim pracodawca może wypowiedziećumowę o pracę, jeżeli  mają miejsce zwolnienia grupowe ?

Na podstawie  art.  5 ust. 3 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. nr 90, poz. 844) wypowiedzenie pracownikom stosunków pracy w sytuacjach, o których mowa w art. 41 K.p., jest dopuszczalne w czasie urlopu trwającego co najmniej 3 miesiące, a także w czasie innej usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy, jeżeli upłynął już okres uprawniający pracodawcę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Z wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 29 kwietnia 1991 r., III APr 7/91, (OSA 1991, nr 2, s. 9), wynika  bowiem: "Limity czasowe przewidziane w art. 53 KP są okresem ochronnym usprawiedliwionej nieobecności w pracy w rozumieniu przepisu art. 41 KP".

Kiedy art. 41 K.p. nie stosuje się?

Artykułu  41  K.p. nie stosuje się w razie upadłości lub likwidacji pracodawcy. Wynika to z treści przepisu art. 41[1] par. 1 K.p. Stanowi  on: „ W razie  ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, nie stosuje się przepisów art.38, 39 i 41 K.p. ani przepisów szczególnych dotyczących ochrony pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę”.  W Uchwale  SN z dnia16 marca 2010 r.,I PZP  1/10 czytamy: „Przepis art. 41(1)§1 Kodeksu pracy, wyłączający ochronę pracowników przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę, ma zastosowanie tylko w razie ogłoszenia upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika (art. 15 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze, tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 ze zm.) i nie ma zastosowania w razie ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu (art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze) - żródło:  http://www.sn.pl/orzecznictwo/uzasadnienia/ipusisp/I-PZP-0001_10.pdf

Podstawa prawna:

  • art.  41,  art.  41[1] par. 1 Kodeksu pracy,
  • art.  5 ust. 3 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. nr 90, poz. 844).

Stan prawny na  27 listopada 2010 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: umowa o pracę wypowiedzenie zwolnienie lekarskie
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres