www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Postępowanie cywilne   »   Egzekucja świadczeń pieniężnych 2014 - ile wynoszą opłaty za czynności komornicze

redaktor 06 stycznia 2014 Egzekucja świadczeń pieniężnych 2014 - ile wynoszą opłaty za czynności komornicze

Komornik pobiera opłaty egzekucyjne za prowadzenie egzekucji oraz za inne czynności, których dokonuje podczas jej trwania. Mogą one być stosunkowe lub stałe.

Komornik może prowadzić egzekucję świadczeń pieniężnych:

 • z wynagrodzenia za pracę,
 • z ruchomości,
 • z rachunków bankowych,
 • z innych wierzytelności ,
 • z innych praw majątkowych,
 • z nieruchomości.

Sprawdż:

Stypendium wynikające ze stażu, a egzekucja.
Potrącenia z wynagrodzenia za pracę
Egzekucja alimentów z minimalnego wynagrodzenia za pracę - czy jest możliwa?
Potrącenie odszkodowania z tytułu rozwiązania przez pracownika umowy o pracę - czy jest możliwe?
Potrącenia komornicze z umowy zlecenia - w jakiej wysokości?

 Opłata stosunkowa od dłużnika

Opłata stosunkowa przy egzekucji świadczeń pieniężnych wynosi  15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie mniej niż 1/10 i nie więcej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jeżeli zajęcia egzekucyjne  prowadzone są z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, świadczenia z ubezpieczenia społecznego, zasiłku dla bezrobotnych, dodatku aktywizacyjnego, stypendium oraz dodatku szkoleniowego, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 8% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego ( art. 49 ust. 1 uoksie). Co istotne, komornik ściąga opłatę od dłużnika proporcjonalnie do wysokości wyegzekwowanego świadczenia.

Zaliczka na wydatki od wierzyciela

Komornik po otrzymaniu wniosku egzekucyjnego wzywa wierzyciela do zapłaty zaliczki na  wydatki ponoszone w toku egzekucji. Zgodnie z art. 39 ust. 1 uoksie będą nini:
1) należności biegłych;
2) koszty ogłoszeń w pismach;
3) koszty transportu specjalistycznego, przejazdu poza miejscowość, która jest siedzibą komornika, przechowywania i ubezpieczania zajętych ruchomości;
4) należności osób powołanych, na podstawie odrębnych przepisów, do udziału w czynnościach;
5) koszty działania komornika, który ma  swoją siedzibę poza terenem rewiru komorniczego;
6) koszty doręczenia środków pieniężnych przez pocztę lub przelewem bankowym;
7) koszty uzyskiwania informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia;
8) koszty doręczenia korespondencji, za wyjątkiem kosztów doręczenia stronom zawiadomienia o wszczęciu egzekucji bądź postępowania zabezpieczającego.

Ważne!

Opłatę stałą w wysokości 2 % przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego komornik pobiera od wierzyciela w przypadku otrzymania zlecenia poszukiwania majątku dłużnika w trybie art. 797 [1] Kodeksu postępowania cywilnego. W razie odnalezienia majątku dłużnika w trybie określonym w ust. 1 komornik pobiera opłatę stałą w wysokości 5% szacunkowej wartości tego majątku, nie więcej jednak niż 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłata ta ulega zmniejszeniu o kwotę opłaty pobranej na podstawie ust. 1 (art. 35a uoksie).

Z art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego komornik może umorzyć postępowanie egzekucyjne z mocy prawa, jeżeli wierzyciel w ciągu roku nie dokona czynności potrzebnej do dalszego prowadzenia postępowania.

Zmiany w ustawie

Od  dnia 26 grudnia 2013 r. obowiązują zmiany w opłatach egzekucyjnych wprowadzone Ustawą z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2013 r., poz. 1513). Art. 49 ust. 2 uoksie po zmianach stanowi: „W sprawach o egzekucję świadczeń pieniężnych w przypadku umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela oraz na podstawie art. 823 Kodeksu postępowania cywilnego komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 5% wartości świadczenia pozostałego do wyegzekwowania, jednak nie niższej niż 1/20 i nie wyższej niż dziesięciokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Jednakże w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego na wniosek wierzyciela zgłoszony przed doręczeniem dłużnikowi zawiadomienia o wszczęciu egzekucji, komornik pobiera od dłużnika opłatę stosunkową w wysokości 1/20 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego.”

Ważne!

W przypadku niecelowego wszczęcia postępowania egzekucyjnego opłatą egzekucyjną zostaje obciążony wierzyciel (art. 49 ust. 4 uoksie). Tak będzie w sytuacji, gdy dłużnik po wszczęciu egzekucji uregulował powstałe zadłużenie, a wierzyciel nie umorzył egzekucji.

Czasami można zmniejszyć opłaty komornicze

W przypadku, gdy wyliczona przez komornika opłata egzekucyjna będzie zawyżona, wierzyciel lub dłużnik może  złożyć  do sądu, któremu podlega komornik  wniosek o obniżenie jej wysokości. Zezwala na to art. 49 ust. 7 uoksie (nowela ustawy z dnia 9 września 2010 roku).  Przykładowo sąd może obniżyć kwotę pobranej przez komornika opłaty stosunkowej w sprawie o egzekucję świadczeń pieniężnych. Weżmie wtedy pod uwagę dane postepowanie egzekucyjne, włożony w nie nakład pracy komornika ( np. z ilu świadczeń pieniężnych została przeprowadzona egzekucja) oraz sytuację finansową wnioskodawcy.

Do wniosku o obniżenie opłaty egzekucyjnej odpowiednie zastosowanie mają przepisy odnoszące się do skargi na  czynności komornika zawarte w art. 767 - 767[4] K.p.c. Na postanowienie sądu pierwszej instancji w przedmiocie obniżenia opłaty egzekucyjnej strona wnieść zażalenie do sądu II instancji (uchwała SN  z dnia 27 czerwca 2013 roku, III CZP 32/13).

WAŻNE!

Jeżeli  podane tutaj informacje są niewystarczające

Zadaj pytanie na forum

Podstawa prawna:

- art. 39, art. 49 ust. 1 - 7, art. 53a ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2005 r. o komornikach sadowych i egzekucji ( tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r., nr  231, poz. 1376) ,

- Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2013 r., poz. 1513)

Stan prawny na 6 stycznia 2014 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: postępowanie cywilne komornik opłata poradnik wierzyciela opłata egzekucyjna
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres