www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Pozostałe   »   Eksperci Urzędu Patentowego

chilli 09 września 2012 Eksperci Urzędu Patentowego

Z uwagi na zadania powierzane ekspertom mogą być nimi jedynie osoby spełniające szereg ściśle określonych wymogów wskazanych w art. 266 ustawy pwp (ustawa Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku; dalej jako pwp). I taka kandydat taki musi:

1. posiadać obywatelstwo polskie i korzystać z pełni praw publicznych,
2. odznaczać się nieskazitelnym charakterem,
3. posiadać znajomość nie mniej niż jednego języka obcego w zakresie i stopniu określonym potrzebą spełniania warunków niezbędnych do wykonywania zadań eksperta, z uwzględnieniem umów międzynarodowych
4. mieć stan zdrowia i predyspozycje pozwalające na powierzenie jej zadań eksperta,
5. posiadać wyższe wykształcenie odpowiadające zadaniom eksperta oraz zdobyć aplikację ekspercką i asesurę, a ponadto
6. nie może być karana za przestępstwo umyślne

Zdecydowanie wymogiem najtrudniejszym w interpretacji jest wymóg "nieskazitelnego charakteru", bowiem jest to tzw. pojęcie "niedookreślone". Termin ten nie został zdefiniowany w pwp, ale też w żadnym innym akcie prawnym, w którym występuje. Wobec tego najtrafniejsze wydaje się odwołanie do słownika języka polskiego, gdzie przez pojęcie "nieskazitelny" rozumiane jest w sposób następujący - " niczym nieskażony, niezanieczyszczony; niemający żadnej skazy moralnej"[1].

By móc zostać ekspertem należy odbyć aplikację. I tak czas trwania aplikacji wynosi 3 lata, jednakże czas ten w uzasadnionych przypadkach może zostać skrócony do jednego roku i sześciu miesięcy. Natomiast jest to możliwe jedynie po wcześniejszym złożeniu wniosku przez aplikanta. Zwieńczeniem aplikacji jest egzamin. W przypadku niezdania egzaminu przez aplikanta ma on możliwość odbycia powtórnego egzaminu, jednak z pewnymi ograniczeniami. Mianowicie, może go złożyć tylko raz i nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od pierwszego egzaminu a jednocześnie nie później niż od jednego roku od odbycia pierwszego egzaminu. Natomiast, jeśli aplikant po raz kolejny nie zda egzaminu bądź do niego nie przystąpi bez stosownego usprawiedliwienia, wówczas Urząd Patentowy RP rozwiązuje z takim aplikantem umowę o pracę, za wypowiedzeniem (art. 267 ust. 4 pwp)

Po pomyślnie zakończonym egzaminie pracownikowi deleguje się zadania, które są wykonywane przez niego w charakterze asesora przez minimum dwa lata. Istnieje możliwość odwołania takiego asesora ze stanowiska - jeśli nie zostanie powołany na stanowisko eksperta po upływie dwóch lat asesury. Co ważne, jest to równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę (art. 268 ust. 7 pwp)

W zakresie zadań ekspertów leży orzekanie w sprawach odnoszących się do udzielania patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe, a także znaki towarowe oraz na prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych. Co ważne, orzekają oni również na etapie postępowania spornego. Nie można zapomnieć, iż eksperci są także uprawnienia do reprezentowania Urzędu Patentowego przed sądami administracyjnymi. Kolejnym z ich zadań jest też orzekanie w sprawach dokonywania wpisów do właściwych rejestrów prowadzonych przez Urząd Patentowy RP. Poza wskazanymi wyżej zadaniami mogą być im także powierzane pewne dodatkowe funkcje. jednakże jedynie na czas określony bądź na okres wykonywania określonej pracy (art. 264). Z kolei w trakcie aplikacji aplikantowi można powierzyć pewne zadania związane z orzekaniem, jednak bez możliwości wydawania decyzji[2],[3].


[1] http://sjp.pwn.pl/slownik/2489745/nieskazitelny

[2] A.M DEREŃ, Prawo własności przemysłowej : wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych : komentarz i omówienie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.

[3] Z. MIKLASIŃSKI, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, Urząd Patentowy RP, Warszawa 2001 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: Urząd Patentowy RP Eksperci Urzędu Patentowego RP własność przemysłowe prawa wyłączne
Ocena: 4,54
Ewelina S. Kwiatek
PORADY: 31    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1