www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Formy prawne   »   Działalność gospodarcza   »   Jak założyć firmę w 2012 roku ? procedury

redaktor 29 stycznia 2012 Jak założyć firmę w 2012 roku ? procedury

Nowe przepisy dotyczące zasad rejestracji działalności  gospodarczej - osób fizycznych  drogą elektroniczną  obowiązują od dnia 1 lipca 2011 r. W celu rozpoczęcia jednoosobowej działalności gospodarczej w 2012 roku należy  złożyć wniosek o jej wpis do CEIDG, prowadzonej przez Ministra Gospodarki.

Przez Internet

Wniosek CEIDG -1 można złożyć przez Internet poprzez wypełnienie formularza elektronicznego, który znajduje się na stronie internetowej CEIDG (www.ceidg.gov.pl) lub w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki (http://bip.mg.gov.pl/) albo na stronie elektronicznej platformy usług administracji publicznej (http://epuap.gov.pl/wps/portal).

Wniosek o wpis do CEIDG składany przez Internet musii być opatrzony :
1)  podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, albo
2)  podpisem potwierdzonym  Profilem Zaufanym ePUAP (bezpłatny).

System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na podany przez niego adres mailowy  potwierdzenie złożenia wniosku.

Osobiście

Przyszły przedsiębiorca  może  również złożyć taki wniosek osobiście na formularzu papierowym w wybranym przez siebie Urzędzie  Miasta i Gminy. Upoważniony pracownik urzędu sprawdza tożsamość składającego wniosek oraz weryfikuje  jego treść pod względem formalnym. Potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem przyjęcie wniosku.  Organ gminy przekształca wniosek na formę elektroniczną i przesyła do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od jego otrzymania.

...lub drogą pocztową 

Przyszły przedsiębiorca może wysłać do Urzędu Miasta i Gminy wniosek CEIDG -1 również za pośrednictwem poczty (list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) z potwierdzonym  przez notariusza jego własnoręcznym  podpisem na wniosku. 

Wniosek jest niepoprawny - co wtedy?

Jeżeli  wniosek o wpis do CEIDG jest niepoprawny  wówczas:
1) gdy  złożony został przez Internet  – system CEIDG niezwłocznie powiadomi o tym składającego przedsiebiorcę;
2) gdy został złożony w urzędzie gminy – organ gminy w terminie 7 dni roboczych  wezwie
przedsiebiorcę  do poprawienia błędów.

Co należy wpisać  we wniosku

Na podstawie art.25 ust.1 Ustawy z dnia 2 lipca 2004  r. o swobodzie działalności gospodarczej - tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 220,poz.1447 ze zm.(dalej: ustawa) wpisowi do CEIDG podlegają:
1) firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL;
2) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada;
4) informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy;
5) oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania - adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeżeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju;
6) adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie posiada;
7) data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej;
8) określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
9) informacje o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej;
10) informacje o umowie spółki cywilnej, jeżeli taka została zawarta;
11) dane pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa.

Przesyłanie danych przez CEIDG

Zgodnie z art.28 ust.1 ustawy CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku o wpis do CEIDG do:
1) właściwego naczelnika urzędu skarbowego wskazanego przez przedsiębiorcę;
2) Głównego Urzędu Statystycznego;
3) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych albo Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wraz z informacją o dokonaniu wpisu do CEIDG - wraz z informacją o dokonaniu wpisu.

Ważne! 

Wniosek składany do CEIDG jest wolny od opłat.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej

Przedsiębiorca może rozpocząć działalność gospodarczą w dniu złożenia  prawidłowo wypełnionego wniosku do CEIDG, pod warunkiem, że prowadzona przez niego działalność gospodarcza  nie wymaga  przykładowo  koncesji, zezwolenia albo wpisu w Rejestrze Działalności Regulowanej. Przedsiębiorca może podać we wniosku późniejszy termin rozpoczęcia działalności. CEIGD uwzględni wtedy taki zapis. 

Pozostałe formalności 

Niezależnie od złożenia wniosku o wpis do CEIDG  przedsiębiorca zgłasza siebie do ubezpieczeń społecznych oraz do ubezpieczenia zdrowotnego. Ma na to czas 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Wniosek może złożyć bezpośrednio w ZUS lub przesłać go drogą elektroniczną.  Konieczna jest równiez wizyta w Urzędzie Skarbowym w celu uzyskania wiążacych informacji  podatkowych.

Kto jest organem ewidencyjnym dla przedsiębiorców

Z dniem 1 stycznia 2012 roku organem ewidencyjnym dla przedsiębiorców jest  CEIDG. Zaświadczeniem o wpisie w CEIDG stanowi wydruk ze strony internetowej CEIDG (art.38 ust.4 ustawy). Co istotne, procedury dotyczące zmian we wpisie t.j. zawieszenie działalności gospodarczej, jej póżniejsze wznowienie oraz wykreślenie z ewidencji dokonywane jest tak samo jak nowym wpis.

Zobacz: 

Rejestracja działalności gospodarczej. ( cz.1 )
Plusy prowadzenia działalności gospodarczej
Minusy prowadzenia działalności gospodarczej
Od 1 lipca 2011 roku działalność gospodarczą można zarejestrować przez Internet
Rejestracja firmy przez Internet - zaświadczenie, poszukiwanie informacji o innych firmach

Podstawa prawna:

- art. 25 ust.1 , art.28 ust.1, art. 38 ust. 4  Ustawy z  dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447; ost.zm. Dz.U. z 2011 r. nr 85, poz. 459);
- Ustawa z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. nr 131, poz. 764)

Stan prawny na 29 stycznia 2012 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: działalność gospodarcza firma CEIDG
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres