www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Alimenty   »   Obowiązek alimentacyjny po rozwodzie - na czas określony, czy bezterminowo

redaktor 11 grudnia 2016 Obowiązek alimentacyjny po rozwodzie - na czas określony, czy bezterminowo

Zobaczmy przepisy

W świetle  art. 27 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ( dalej: KRO) oboje małżonkowie obowiązani są, każdy według swych sił oraz swych możliwości zarobkowych i majątkowych, przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny, którą przez swój związek założyli. W tezie XII Uchwały Pełnego Składu Izby Cywilnej i Administracyjnej SN z dnia 16 grudnia 1987 r. (III CZP 91/86) czytamy:  "Obowiązek świadczeń alimentacyjnych między małżonkami po rozwodzie stanowi kontynuację obowiązku wzajemnej pomocy powstałego przez zawarcie związku małżeńskiego".

Wygaśniecie z mocy prawa

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie obowiązek  dostarczania środków utrzymania  malżonkowi rozwiedzionemu  wygasa w razie zawarcia  przez tego małżonka  nowego małżeństwa lub z upływem 5 lat od orzeczenia rozwodu ( art. 60 par. 3 KRO). Co istotne, małżonek uprawniony do alimentacji może wnieśc do sądu pozew o przedłużenie obowiązku alimentacyjnego.

... ale nie zawsze

Jeżeli sąd wydał orzeczenie w wyniku którego małżeństwo zostaje rozwiazane z winy obu stron albo z wyłącznej winy jednego z małżonków, wówczas obowiązek alimentacyjny jest bezterminowy. Wyjatek stanowi zawarcie nowego małżeństwa przez osobę pobierającą alimenty.

W art. 60 par. 3 KRO ustawodawca podaje dwie przesłanki wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego po rozwodzie. Pierwszą z nich jest zawarcie nowego małżeństwa przez małżonka otrzymującego alimenty . Drugą z przesłanek jest upływ pięciu lat od orzeczenia rozwodu, chyba że sąd na żądanie strony uprawnionej ze względu na wyjątkowe okoliczności przedłużyć termin pięcioletni.

Z interpretacji zdania drugiego powyższego przepisu a contrario, czyli przez przeciwieństwo  wynika, że wygaśnięcie terminu pięcioletniego z mocy prawa nie ma zastosowania w przypadku , jeżeli rozwód został orzeczony z winy  obojga małżonków lub z wyłącznej winy jednego z nich. Należy wtedy przyjąć , że alimenty przysługują wtedy bezterminowo.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Bezterminowy obowiązek alimentacyjny potwierdza wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia z dnia 11 kwietnia 2006 r. sygn. akt SK 57/04 (Dz.U. 2006. 64. 457) : Art. 60 § 3 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) w zakresie, w jakim stanowi, że wynikający z art. 60 § 1 tego kodeksu obowiązek dostarczania przez rozwiedzionego małżonka, który został uznany za winnego rozkładu pożycia, środków utrzymania drugiemu rozwiedzionemu małżonkowi, nie wygasa wskutek upływu czasu, jest zgodny z art. 64 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i z nakazem urzeczywistniania zasad sprawiedliwości społecznej wyrażonym w art. 2 Konstytucji.

W jego uzasadnieniu Trybunał podaje:

„(...) Ponadto pewne trudności w określeniu przedmiotu sprawy wiążą się także z tym,że regulacja kwestionowana w skardze konstytucyjnej nie została wyrażona expressis verbis w art. 60 § 3 k.r.o., ale wynika z jego interpretacji a contrario. Jeżeli bowiemustawodawca oznaczył zakres czasowy obowiązku alimentacyjnego rozwiedzionegomałżonka, który nie został uznany za winnego rozkładu pożycia, ale nie wspomniał oanalogicznym ograniczeniu w przypadku małżonka winnego rozkładu pożycia, to należyprzyjąć, iż takiego ograniczenia nie ma.

(...) Konstytucyjny aspekt obowiązków jednego małżonka wobec drugiego oddziałujerównież na kwestię ich zakresu czasowego. Otóż z samego założenia małżeństwo jeststosunkiem prawnym o nieokreślonym czasie trwania. (...) Wobec tego należy przyjąć, żepewne formy ochrony roszczeń majątkowych wobec współmałżonka mogą nie tylko trwaćnadal mimo rozwodu, ale i mieć charakter z założenia „dożywotni”. Gdyby nie doszło dorozwodu, małżonkowie mieliby prawo oczekiwania od siebie nawzajem wsparcia, jakrównież pomocy materialnej w zaspokajaniu swoich uzasadnionych potrzeb”.

Zobacz również:

TK: Rozszerzony obowiązek alimentacyjny po rozwodzie jest zgodny z Konstytucją

Sprawdż:

Orzeczenie winy w wyroku rozwodowym - na co wpływa?

Konieczny pozew do sądu

W przypadku, gdy jedno z byłych małżonków ma zasądzone alimenty na rzecz drugiego  z nich, a rozwód nastapił bez orzekania o winie, wtedy  po upływie  5 lat  niniejszy obowiązek wygasa automatycznie. Może być taka sytuacja, że alimenty egzekwuje komornik i wtedy należy złożyć do sądu rejonowego - wydział rodzinny i nieletnich w dwóch egzemplarzach  Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego.  Podstawą wniesienia takiego pozwu jest art. 138 KRO zgodnie z którym w razie zmiany stosunków  można ządać orzeczenia  lub umowy  dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.

W omawianym przypadku taką zmianę może stanowić  wygaśniecie obowiązku alimentacyjnego. W pozwie  należy podać:

1) miejscowość i datę,

2) nazwę i adres sądu,

3) imiona, nazwiska i adresy stron (powód : imię, nazwisko, PESEL, adres,  pozwany: imię, nazwisko, adres)

4) tytuł pozwu: Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego,

5) wartość przedmiotu sporu (12 x miesięczna kwota alimentów),

6) żądanie strony wnoszącej pozew,

7) uzasadnienie pozwu,

8) załączniki (odpis wyroku rozwodowego, odpis wyroku alimentacyjnego).

Zobacz:

 Pozew o ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego po rozwodzie - wzór

Pozew wnosi się do  sądu rejonowego, jako wartość przedmiotu sporu w którego pozwany  posiada miejsce zamieszkania ( art. 27 par. 1 K.p.c.).   W pozwie należy podać również  wartość przedmiotu sporu. Z art. 22  K.p.c. w sprawach o prawo do świadczeń powtarzających się wartość przedmiotu sporu stanowi suma świadczeń za jeden rok, a jeżeli świadczenia trwają krócej niż rok - za cały czas ich trwania.

Z art. 13 Ustawy  z dnia 28 lipca  2005 r.  o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  ( tekst jedn.: Dz.U.  z 2014 r., , poz. 1025) opłata od wniesienia pozwu  wynosi 5 % wartości przedmiotu sporu , czy  5% rocznej wartości alimentów (12 x miesięczna kwota ). Można  starać się o zwolnienie z kosztów sądowych.

Sprawdż:

Sąd pomoże - komu i kiedy?

Podstawa prawna:

  • art. 27,  art.  138 , art. 60 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
  • art. 22, art. 27 par. 1 Kodeksu postępowania cywilnego
  • art.13 Ustawy  z dnia 28 lipca  2005 r.  o kosztach sądowych w sprawach cywilnych  ( tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1025)

 Stan prawny na 10 grudnia 2016 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: rozwód poradnik rozwodowy alimenty wina poradnik alimentacyjny alimenty po rozwodzie
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres