www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Postępowanie cywilne   »   Opłaty sądowe w sprawach cywilnych

redakcja 11 marca 2011 Opłaty sądowe w sprawach cywilnych

Sposób wnoszenia opłaty 

Opłaty sądowe w sprawach cywilnych uiszcza się w formie bezgotówkowej na rachunek bieżący dochodów właściwego sądu albo w formie wpłaty gotówkowej, bezpośrednio w kasie sądu lub w formie znaków o odpowiedniej wartości wykonanych według ustalonego wzoru, zwanych dalej "znakami opłaty sądowej".

Opłata stała 

Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.  

Opłata stosunkowa

Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych. 

Opłata podstawowa 

Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej a także od podlegających opłacie pism, o których mowa w art. 3 ust. 2, wnoszonych przez stronę zwolnioną od kosztów sądowych przez sąd, chyba że ustawa stanowi inaczej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę, którą strona jest obowiązana uiścić od pisma podlegającego opłacie, chyba że ustawa stanowi inaczej. Pobranie od pisma opłaty podstawowej wyłącza pobranie innej opłaty. Przepisów o opłacie podstawowej nie stosuje się w postępowaniu wieczystoksięgowym oraz w postępowaniu rejestrowym. 

Wysokość opłat we wszystkich rodzajach spraw:

Rodzaj pisma Wysokość opłaty
od zażalenia na postanowienie w przedmiocie:
  1. oddalenia wniosku o wyłączenie sędziego, ławnika, biegłego lub tłumacza

  2. skazania na grzywnę strony, świadka, biegłego, tłumacza lub innej osoby oraz odmowy zwolnienia od grzywny                 

  3. wynagrodzenia i zwrotu kosztów poniesionych przez biegłego, tłumacza i kuratora

  4. należności świadka

40 zł
wniosek o wszczęcie postępowania nieprocesowego (ubezwłasnowolnienie, rejestracja tytułów prasowych) lub samodzielnej jego części, chyba, że przepis szczególny stanowi inaczej 40 zł
apelacja, zażalenie, skarga kasacyjna, skarga o wznowienie postępowania i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu 40 zł
uznanie orzeczenia sądu zagranicznego 300 zł
uznanie ugody zawartej przed sądem zagranicznym 300 zł
stwierdzenie wykonalności orzeczenia sądu zagranicznego lub ugody zawartej przed sądem zagranicznym 300 zł
wydanie postanowienia co do wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody zawartej przed sądem polubownym 300 zł
stwierdzenie wykonalności orzeczenia zagranicznego sądu polubownego lub ugody zawartej przed zagranicznym sądem polubownym 300 zł

Rodzaj pozwu Wysokość opłaty
rozwód 600 zł
separacja 600 zł
ochrona dóbr osobistych 600 zł
ochrona niemajątkowych praw autorskich 600 zł
Uwaga! W sprawach o rozwód, separację lub unieważnienie małżeństwa w razie zasądzenia alimentów na rzecz małżonka w orzeczeniu kończącym postępowanie w instancji, pobiera się od małżonka zobowiązanego opłatę stosunkową od zasądzonego roszczenia, a w razie nakazania eksmisji jednego z małżonków albo podziału majątku pobiera się także opłatę w wysokości przewidzianej od pozwu lub wniosku w takiej sprawie
unieważnienie małżeństwa 200 zł
unieważnienie uznania dziecka 200 zł
uchylenie uchwały organu spółdzielni 200 zł
uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej      200 zł
przyjęcie w poczet członków spółdzielni mieszkaniowej 200 zł
separacja na zgodne żądanie małżonków 100 zł
zniesienie separacji 100 zł

Podstawa prawna : 


Wysokość opłat w sprawach cywilnych, rodzinnych, gospodarczych, z zakresu prawa o księgach wieczystych oraz z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych reguluje Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 167 poz. 1398, zmiana Dz.U. z 2006r. Nr 126 poz. 876) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16 kwietnia 1993 r. w sprawie określenia wysokości wpisu od sprzeciwu od ugody zawartej w bankowym postępowaniu ugodowym. Dz.U. z 1993 r. Nr 33 poz. 152, zmiana Dz.U. z 1994r. Nr 119 poz. 575).

Sprawdź również :

- opłaty sądowe w sprawach gospodarczych  

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: koszty sądowe sąd opłaty sądowe
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres