www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Postępowanie cywilne   »   Postępowanie wieczystoksięgowe : Kogo i kiedy sąd może zwolnić od opłat ?

redaktor 05 lipca 2015 Postępowanie wieczystoksięgowe : Kogo i kiedy sąd może zwolnić od opłat ?

Jakie są wymagania prawne w tym zakresie?

Księga wieczysta - opłaty stałe

Wpis do księgi wieczystej podlega opłacie. Opłaty stałe w sprawach z zakresu  prawa o księgach wieczystych podane zostały w art. 42 – 44 u.k.s.c.

Wynoszą one:

1) od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej – 200 zł,

2) od wniosku o wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności - 150 złotych niezależnie od liczby udziałów w tych prawach,

3) od wniosku o wpis:

a) własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami,

b) własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha,

c) praw osobistych i roszczeń,

d) zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych – 150 zł,

4)  od wniosku o:

a) założenie księgi wieczystej,

b) połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości,

c) odłączenie nieruchomości lub jej części,

d) sprostowanie działu I–O,

e) wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,

f) dokonanie innych wpisów, poza określonymi w art. 42 i 43 – 60 zł.

Zwolnienie od kosztów

Przed złożeniem wniosku o wpis do księgi wieczystej osoba fizyczna może skorzystać ze zwolnienia od kosztów. Na podstawie art. 106 u.k.s.c. sąd może zwolnić osobę fizyczną w całości lub w części od ponoszenia kosztów w postępowaniu wieczystoksięgowym. W tym celu powinna ona złożyć do wydziału cywilnego sądu rejonowego w okręgu którego mieszka wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym.

Niniejszy wniosek powinien zawierać:

1) miejscowość i datę,

2) nazwę i adres sądu,

3) oznaczenie wnioskodawcy (imię, nazwisko, adres PESEL),

4) tytuł wniosku: wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym.

5) treść wniosku,

6) podpis wnioskodawcy

7)  załączniki wymienione we wniosku.

W treści wniosku należy podać, że wnioskodawca wnosi o zwolnienie go od ponoszenia kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksiegowym, ponieważ z powodu trudnej sytuacji materialnej  i zdrowotnej nie jest w stanie  ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Uzasadniając wniosek należy przedstawić stan faktyczny postępowania wieczystoksiegowego, podać  liczbę osób w rodzinie i żródła jej utrzymania np. emerytura, renta, wynagrodzenie za pracę, działalność gospodarcza, zasiłek, świadczenie, stypendium, alimenty oraz stan majątkowy  np. mieszkanie,  lokaty bankowe, nieruchomości, opisać wydatki miesięczne  i całość udokumentować.

W uzasadnieniu Postanowienia z 2013-10-21 Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu w sprawie o sygn.  I SA /Wr 1034/13 wskazał: „Wykazanie (...)  sytuacji materialnej obojga małżonków, przynajmniej w zakresie wystarczającym do scharakteryzowania rzeczywistych możliwości płatniczych małżonka, jest w postępowaniu w przedmiocie przyznania prawa pomocy absolutnie niezbędne”.  Podał także, że „(...)  nie przedstawiono zeznań podatkowych, szczegółowego zestawienia ponoszonych miesięcznych wydatków tj. opłaty za media, leki, czynsz, wydruków historii rachunków bankowych, kopii dokumentów potwierdzających zajęcia egzekucyjne”.

Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania osoby składającej wniosek.  Można je otrzymać w biurze podawczym sadu lub pobrać bezpłatnie ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości – www.ms.gov.pl.

Zobacz:

Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym - wzór

Wniosek o zwolnienie od kosztów sadowych  w sprawie o wpis w księdze wieczystej rozpoznaje sąd cywilny i wydaje Postanowienie. Wniosek ten nie podlega opłacie  sądowej. Na odmowę zwolnienia od kosztów przysługuje zażalenie do sądu okręgowego z art. 394 par. 1 pkt 2 Kodeksu postępowania cywilnego. Jest ono również wolne od opłat sądowych (art. 95 ust. 2 pkt 1 u.k.s.c.).

Zachowanie terminu

Na podstawie art. 106 u.k.s.c. zwolnienie od kosztów sądowych w postępowaniu wieczystoksięgowym może nastąpić wyłącznie przed złożeniem wniosku o wpis do księgi wieczystej. Jeżeli wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej ma być zamieszczony w akcie notarialnym, zwolnienie od kosztów sądowych może nastąpić wyłącznie przed zawarciem tego aktu notarialnego. Wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej powinien być złożony w terminie 3 miesięcy od doręczenia postanowienia.

Ważne!

Jeżeli  podane tutaj informacje są niewystarczające

Zadaj pytanie na forum

Podstawa prawna:

- art. 95 ust. 2 pkt 1, art. 102 ust. 1 i 2,  art. 106 ust. 1 - 4 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tekst jedn.: Dz.U. 2014.1025) 

Stan prawny na 5 lipca 2015 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: księga wieczysta wniosek postępowanie cywilne zwolnienie z kosztów poradnik spadkowy
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres