www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Kodeksy   »   Kodeks drogowy   »   Rozdział 2b Doskonalenie umiejętności osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem silnikow

prawnik 04 listopada 2011 Rozdział 2b Doskonalenie umiejętności osób posiadających uprawnienia do kierowania pojazdem silnikow

spraw wewnętrznych - w zakresie szkolenia kierowców na potrzeby jednostek organizacyjnych tych resortów.

Art. 115g. 1. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807, z późn. zm.) i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy.
2. Ośrodek doskonalenia techniki jazdy może prowadzić przedsiębiorca, który:
1) posiada: 
a) infrastrukturę techniczną, 
b) pojazdy odpowiednie do prowadzenia zajęć, 
c) warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne 
- pozwalające na bezpieczne i zgodne z programem wykonywanie ćwiczeń praktycznych; 
2) zapewnia prowadzenie ćwiczeń praktycznych przez instruktorów techniki jazdy; 
3) nie był, jako osoba fizyczna lub członek organu osoby prawnej, prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów. 

Art. 115h. 1. Organem prowadzącym rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy jest wojewoda właściwy ze względu na miejsce wykonywania działalności objętej wpisem.
2. Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy dokonywany jest na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania; 
2) numer w ewidencji działalności gospodarczej albo w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym - o ile są wymagane; 
3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy; 
4) adres ośrodka doskonalenia techniki jazdy; 
5) imiona i nazwiska instruktorów techniki jazdy wraz z numerami nadanych uprawnień; 
6) numer w rejestrze. 
3. Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy przedsiębiorca obowiązany jest dołączyć oświadczenie o następującej treści:
„Oświadczam, że: 
1) dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy są kompletne i zgodne z prawdą; 2) znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.". 
4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, powinno zawierać również:
1) firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres albo miejsce zamieszkania; 
2) oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia; 
3) podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji. 
5. W rejestrze przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy umieszcza się dane przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby, oraz numer przedsiębiorcy w tym rejestrze.
6. Dokonując wpisu, wojewoda pobiera:
1) opłatę za wpis - stanowiącą dochód budżetu państwa; 
2) opłatę ewidencyjną - na pokrycie kosztów działania centralnej ewidencji kierowców. 
7. Wojewoda przekazuje:
1) do centralnej ewidencji kierowców informację o dokonaniu wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy - w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu; 
2) opłatę ewidencyjną do Funduszu - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców - na zasadach i w terminach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 80d ust. 7. 

Art. 115i. 1. Jednostki wojskowe lub jednostki resortu spraw wewnętrznych mogą prowadzić ośrodek doskonalenia techniki jazdy w zakresie określonym w art. 115f ust. 2 pkt 2 po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 115g ust. 2 pkt 1 i 2.
2. O rozpoczęciu działalności jednostki, o których mowa w ust. 1, zawiadamiają wojewodę najpóźniej na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.
3. W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, określa się:
1) nazwę i adres jednostki prowadzącej ośrodek doskonalenia techniki jazdy; 
2) miejsce prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy; 
3) imiona i nazwiska instruktorów techniki jazdy wraz z numerami nadanych im uprawnień. 
4. Wojewoda prowadzi ewidencję ośrodków doskonalenia techniki jazdy prowadzonych przez jednostki wojskowe lub jednostki resortu spraw wewnętrznych. W ewidencji umieszcza się:
1) nazwę i adres jednostki prowadzącej ośrodek doskonalenia techniki jazdy; 
2) miejsce prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy; 
3) imiona i nazwiska instruktorów techniki jazdy wraz z numerami nadanych im uprawnień; 
4) numer ewidencyjny. 
5. Wojewoda przekazuje do centralnej ewidencji kierowców informację o dokonaniu wpisu do ewidencji ośrodków doskonalenia techniki jazdy - w terminie 14 dni od dnia dokonania wpisu.

Art. 115j. 1. Ćwiczenia praktyczne w zakresie doskonalenia techniki jazdy są prowadzone przez instruktora techniki jazdy.
2. Instruktorem techniki jazdy może być osoba, która:
1) ma co najmniej wykształcenie średnie; 
2) posiada uprawnienia instruktora, o których mowa w art. 106 ust. 1, w zakresie rodzaju pojazdu objętego szkoleniem; 
3) zdała egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez wojewodę; 
4) została wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy prowadzonej przez wojewodę. 
3. Wojewoda, wpisując osobę, która spełnia warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3, do ewidencji:
1) pobiera opłatę; 
2) wydaje świadectwo instruktora techniki jazdy; 
3) nadaje numer ewidencyjny. 
4. Wpis dokonywany jest na okres ważności legitymacji instruktora, o której mowa w art. 106 ust. 1.
5. W ewidencji instruktorów techniki jazdy umieszcza się następujące dane:
1) numer ewidencyjny; 
2) imię i nazwisko; 
3) numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) albo rodzaj, serię, numer oraz państwo wydania dokumentu potwierdzającego tożsamość - w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL; 
4) numer i datę ważności legitymacji instruktora, o której mowa w art. 106 ust. 1; 
5) adres zamieszkania. 
6. Za dokonanie wpisu instruktora techniki jazdy do ewidencji pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa.

Art. 115k. 1. Nadzór nad ośrodkami doskonalenia techniki jazdy sprawuje wojewoda.
2. W ramach sprawowanego nadzoru wojewoda:
1) przeprowadza kontrolę w zakresie: 
a) spełniania przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy wymagań,o których mowa w art. 115g ust. 2, 
b) zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującym programem doskonalenia techniki jazdy, 
c) prawidłowości prowadzonych dokumentów w związku z realizacją szkolenia; 
2) w przypadku ustalenia naruszeń warunków wykonywania działalności wyznacza termin ich usunięcia; 
3) wydaje decyzję o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka doskonalenia techniki jazdy oraz wykreśla z urzędu przedsiębiorcę z rejestru działalności regulowanej, jeżeli przedsiębiorca: 
a) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 115h ust. 3, niezgodne ze stanem faktycznym, 
b) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy w wyznaczonym przez wojewodę terminie, 
c) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy. 
3. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy jest:
1) wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia niezgodnego ze stanem faktycznym; 
2) odmowa poddania się kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 1. 
4. Informację o wykreśleniu przedsiębiorcy z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy wojewoda przekazuje do centralnej ewidencji kierowców w terminie 14 dni od dnia wydania decyzji o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka doskonalenia techniki jazdy.
5. Wojewoda wydaje decyzję o wykreśleniu instruktora techniki jazdy z ewidencji instruktorów techniki jazdy w przypadku:
1) wykreślenia z ewidencji instruktorów, o której mowa w art. 106 ust. 1; 
2) zaprzestania spełniania wymagań, o których mowa w art. 115j ust. 2 pkt 1-3; 
3) śmierci instruktora; 
4) naruszania przez instruktora techniki jazdy w trakcie prowadzenia szkolenia w ośrodku doskonalenia techniki jazdy zasad bezpieczeństwa i spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa osób biorących udział w szkoleniu. 
6. W przypadku wykreślenia instruktora techniki jazdy z ewidencji z przyczyn określonych w ust. 5 pkt 1, 2 i 4, ponowny wpis do ewidencji nie może być dokonany wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia wykreślenia instruktora z ewidencji.

Art. 115l. 1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1) infrastrukturę techniczną, warunki lokalowe i wyposażenie dydaktyczne, wymagane do prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy; 
2) program egzaminu oraz zakres wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych sprawdzanych na egzaminie oraz sposób powoływania komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy; 
3) wysokość: 
a) opłaty za egzamin dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy, z tym że wysokość tej opłaty nie może być wyższa niż 400 zł, 
b) stawek wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnej dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy, 
c) opłaty za wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy, z tym że jej wysokość nie może być wyższa niż 50 zł, 
d) opłaty za wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy; 
4) wzór: 
a) wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, 
b) zaświadczenia potwierdzającego wpis przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, 
c) wniosku o wpis do ewidencji instruktorów techniki jazdy, 
d) świadectwa instruktora techniki jazdy; 
5) sposób prowadzenia rejestru osób szkolonych oraz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia; 
6) budowę numerów ewidencyjnych ośrodków doskonalenia techniki jazdy i numerów w rejestrze instruktorów techniki jazdy oraz sposób ich nadawania. 
2. Wydając rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu uwzględnia odpowiednio:
1) konieczność stworzenia prawidłowych i bezpiecznych warunków szkolenia prowadzonego przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy oraz zapewnienia należytych wymagań organizacyjno-technicznych przeprowadzanego szkolenia; 
2) wysokość rzeczywistych kosztów związanych z prowadzeniem: 
a) egzaminu, 
b) ewidencji, 
c) rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy; 
3) zakres niezbędnych danych dotyczących osób uczestniczących w szkoleniu, instruktorów, ośrodków doskonalenia techniki jazdy i organów właściwych w sprawach wpisu do rejestru; 
4) potrzebę ujednolicenia trybu postępowania w sprawach dotyczących dokumentacji szkoleniowej; 
5) konieczność zapewnienia ujednoliconych procedur oznaczania ośrodków doskonalenia techniki jazdy oraz instruktorów techniki jazdy.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: kodeks prawo o ruchu drogowym kodeks drogowy
Ocena: 3,23
Prawnik
PORADY: 1289    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres