www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Rozporządzenia   »   Rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych

prawnik 07 marca 2012 Rozporządzenie w sprawie opłat paszportowych

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach (Dz. U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5, z 1997 r. Nr 114, poz. 739 oraz z 2002 r. Nr 62, poz. 557) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:
1) wysokość opłat paszportowych;
2) tryb uiszczania opłat paszportowych;
3) warunki i zakres stosowania ulg i zwolnień od opłat paszportowych;
4) warunki podwyższania opłat paszportowych w razie zawinionej utraty paszportu.

§ 2. 1. Za wydanie paszportu uprawniającego do wielokrotnych wyjazdów za granicę pobiera się opłatę paszportową w wysokości 100 zł.
2. Za wydanie paszportu uprawniającego do jednokrotnego wyjazdu za granicę, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach, pobiera się opłatę paszportową w wysokości 50 zł.
3. Za wydanie paszportu uprawniającego do wielokrotnych wyjazdów za granicę osobom małoletnim, które w dniu złożenia podania o wydanie paszportu nie mają ukończonych 16 lat, pobiera się opłatę paszportową w wysokości 30 zł.

§ 3. 1. Ulgową opłatę paszportową w wysokości 50% stawki określonej w § 2 ust. 1 pobiera się od:
1) emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.1)), a także współmałżonków tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu;
2) osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
3) kombatantów i innych osób, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371 i Nr 181, poz. 1515);
4) uczniów i studentów, z zastrzeżeniem § 2 ust. 3.
2. W razie zbiegu tytułów uprawniających do ulgowej opłaty paszportowej przysługuje tylko jedna ulgowa opłata paszportowa.

§ 4. Nie pobiera się opłaty paszportowej, określonej w § 2 ust. 1, za wydanie paszportu:
1) osobom, które w dniu złożenia podania o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;
2) osobom, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji;
3) osobom, które złożyły podanie o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej;
4) żołnierzom niezawodowym wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa.

§ 5. 1. Opłatę paszportową, określoną w § 2 ust. 1 i 3 oraz w § 3 ust. 1, obniża się w przypadku wydania nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności:
1) zmiany nazwiska, imienia lub innych danych, które podlegają wpisowi do paszportu;
2) zmiany wyglądu osoby posiadającej paszport, która może utrudnić ustalenie jej tożsamości;
3) braku w dotychczas posiadanym paszporcie miejsca na umieszczenie w nim stempli, wiz lub pieczęci poświadczających przekroczenie granicy.
2. Wysokość opłaty za wydanie nowego paszportu, o którym mowa w ust. 1, ustala się, odejmując od opłaty obowiązującej w dniu złożenia podania o wydanie nowego paszportu jedną dziesiątą część tej opłaty - za każdy pełny rok pozostający do upływu terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu.

§ 6. 1. Za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu pobiera się opłatę paszportową w wysokości 300 zł, jeżeli paszport został utracony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.
2. W razie kolejnej utraty ważnego paszportu z przyczyn, o których mowa w ust. 1, za wydanie nowego paszportu pobiera się opłatę w wysokości 400 zł.

§ 7. Opłatę paszportową wpłaca się do kasy właściwego organu paszportowego lub na rachunek bankowy tego organu.

§ 8. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1996 r. w sprawie opłat paszportowych (Dz. U. Nr 152, poz. 725 oraz z 2000 r. Nr 39, poz. 453).

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: rozporządzenie opłata paszport
Ocena: 3,22
Prawnik
PORADY: 1289    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres