www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Rozporządzenia   »   Rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania...

prawnik 06 marca 2012 Rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania...

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1984 r. Nr 32, poz. 174, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1997 r. Nr 113, poz. 733 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1
Tryb postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych

§ 1. 1. Złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, zwanego dalej "wnioskiem", wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy.
2. Małoletni składa wniosek w obecności jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
3. Wniosek wypełnia i podpisuje osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, podpisuje małoletni i jego przedstawiciel ustawowy lub małoletni i jego opiekun prawny.
5. Do wniosku załącza się dwie aktualne, wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy, dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego oraz:
1) odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie wstąpiły w związek małżeński,
2) odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku,
3) na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa, jeżeli dane zawarte w dokumentach budzą wątpliwość co do obywatelstwa osoby.
6. Do wniosku nie dołącza się dokumentów wymienionych w ust. 5 pkt 1 i 2, jeżeli zostały sporządzone w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.
7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6, organ rozpatrujący wniosek sprawdza w urzędzie stanu cywilnego zgodność danych zawartych we wniosku z aktem stanu cywilnego oraz danymi zawartymi w rejestrze meldunkowym.
8. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Na podstawie przedłożonego wniosku organ gminy, przy użyciu środków informatycznych, sporządza formularz, będący drukiem ścisłego zarachowania, składający się z części A i B, z których każda posiada numer, nazwę organu wydającego dowód osobisty i jego identyfikator terytorialny.
2. W części A formularza zamieszcza się dane osobowe oraz zdjęcie wnioskodawcy, termin ważności dowodu osobistego oraz pieczęć wystawcy i podpis upoważnionej osoby sporządzającej formularz.
3. Wnioskodawca potwierdza zgodność danych osobowych, zawartych w części A formularza, własnoręcznym podpisem.
4. Dane zawarte w części A formularza oraz skanowaną fotografię i podpis wnioskodawcy organ gminy przekazuje do wytwórcy dowodu osobistego, podległego ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, zwanego dalej "centrum personalizacji dokumentów", w formie elektronicznej lub na nośniku magnetycznym, pocztą specjalną za pośrednictwem komendy powiatowej Policji.
5. W przypadku gdy przekazanie danych w formie określonej w ust. 4 nie jest możliwe z przyczyn technicznych, organ gminy przekazuje część A formularza pocztą specjalną do właściwego wojewody, za pośrednictwem komendy powiatowej Policji.
6. Część B formularza, zawierającą potwierdzenie złożenia wniosku oraz określającą termin odbioru dowodu osobistego, otrzymuje wnioskodawca.
7. Centrum personalizacji dokumentów przekazuje wyprodukowany, na podstawie danych zawartych w części A formularza, dowód osobisty do właściwej komendy powiatowej Policji pocztą specjalną, skąd jest odbierany przez organ gminy.
8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wojewoda przekazuje dane zawarte w części A formularza do centrum personalizacji dokumentów w formie elektronicznej, a część A formularza zwraca do właściwej komendy powiatowej Policji pocztą specjalną, skąd jest odbierany przez organ gminy.
9. Przy odbiorze dowodu osobistego wnioskodawca zwraca część B formularza, na którym potwierdza odbiór dowodu osobistego.
10. Wzór formularza, o którym mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3. 1. Dowód osobisty odbiera się osobiście.
2. Osoba małoletnia odbiera dowód osobisty w obecności jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
3. Przy odbiorze dowodu osobistego cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca kartę stałego pobytu lub kartę czasowego pobytu.
4. Dokumenty, o których mowa w ust. 3, organ gminy przekazuje niezwłocznie organowi, który dokumenty wydał.

§ 4. 1. Dowód osobisty ma formę spersonalizowanej karty identyfikacyjnej o wymiarach 54 x 85 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej dane osobowe, zdjęcie i podpis posiadacza, trzyliterową serię i sześciocyfrowy numer dowodu osobistego, nazwę organu wydającego dowód osobisty, datę wydania i termin ważności oraz elementy zabezpieczające dokument przed podrobieniem i fałszowaniem.
2. Wzór dowodu osobistego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Rozdział 2
Postępowanie w razie wymiany lub utraty dowodu osobistego

§ 5. 1. W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.
2. W razie upływu terminu ważności dowodu osobistego, uszkodzenia lub powstania innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości osoby posiadającej dokument, należy niezwłocznie wystąpić o jego wymianę.
3. W celu wymiany dowodu osobistego dokument ten należy złożyć we właściwym, ze względu na miejsce pobytu stałego posiadacza dowodu osobistego, organie gminy wraz z wnioskiem o wydanie nowego dowodu osobistego.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli nie uległy zmianie dane osobowe wnioskodawcy, złożenie dokumentów określonych w § 1 ust. 5 pkt 1 i 2 nie jest wymagane.
5. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio.

§ 6. W przypadku utraty dowodu osobistego, do wydania nowego dowodu osobistego stosuje się przepisy § 1.

Rozdział 3
Postępowanie w razie utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu posiadacza dowodu osobistego

§ 7. W razie utraty obywatelstwa polskiego osoba, która je utraciła, zwraca niezwłocznie dowód osobisty organowi gminy właściwemu ze względu na miejsce jego wydania albo właściwej ze względu na miejsce pobytu polskiej placówce konsularnej.

§ 8. 1. W razie zgonu posiadacza dowodu osobistego, osoby zobowiązane do zgłoszenia zgonu, stosownie do przepisów o aktach stanu cywilnego, składają dowód osobisty zmarłego, w ciągu 3 dni od dnia zgonu, w urzędzie stanu cywilnego, który sporządza akt zgonu.
2. Jeżeli osoba zgłaszająca zgon nie zwraca dowodu osobistego zmarłego, powinna złożyć pisemne oświadczenie uzasadniające przyczyny niezłożenia tego dokumentu.

Rozdział 4
Przepis końcowy

§ 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2001 r.

Prezes Rady Ministrów:
J. Buzek

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: dowód osobisty rozporządzenie
Ocena: 3,22
Prawnik
PORADY: 1289    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres