www.prawnik-online.eu   »   Kodeksy i ustawy   »   Rozporządzenia   »   Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu...

prawnik 06 marca 2012 Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu...

Na podstawie art. 44 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 i Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 78, poz. 716) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. Nr 112, poz. 1182) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1:
a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
"2a. Wniosek można składać za pośrednictwem organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu czasowego wnioskodawcy, jeżeli jego złożenie we właściwym organie gminy nie jest możliwe.
2b. Organ gminy, o którym mowa w ust. 2a, przekazuje wniosek do organu gminy właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy, a w przypadku braku takiego miejsca - do ostatniego miejsca jego pobytu stałego.",
b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5c w brzmieniu:
"5a. Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy. 
5b. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności. 
5c. Dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej."; 
2) w § 2:
a) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
"4. Dane osobowe zawarte w części A formularza oraz skanowaną fotografię i podpis wnioskodawcy organ gminy przekazuje do wytwórcy dowodu osobistego, podległego ministrowi właściwemu do spraw administracji publicznej, zwanego dalej "centrum personalizacji dokumentów", w drodze teletransmisji danych w formie dokumentu elektronicznego.
5. W przypadku gdy przekazanie danych osobowych w formie określonej w ust. 4 nie jest możliwe z przyczyn technicznych, organ gminy przekazuje dane osobowe zawarte w części A formularza na nośniku magnetycznym do właściwego wojewody.", 
b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
"8. W przypadku, o którym mowa w ust. 5, wojewoda przekazuje dane osobowe do centrum personalizacji dokumentów w formie dokumentu elektronicznego w celu wyprodukowania dowodu osobistego.";
3) w § 3 uchyla się ust. 2;
4) w § 5:
a) uchyla się ust. 3,
b) dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
"3a. Przy odbiorze nowego dowodu osobistego dotychczasowy dowód unieważnia się przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2 i zwraca z urzędu wnioskodawcy.", 
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4. W przypadkach, o których mowa w ust. 2, jeżeli dane zawarte w dowodzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się odpisy akt stanu cywilnego wnioskodawcy, ponowne złożenie dokumentów określonych w § 1 ust. 5 pkt 1 i 2 nie jest wymagane.";
5) w § 6:
a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,
b) po ust. 1 dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu:
"2. Organ gminy, któremu zgłoszono utratę dowodu osobistego, wydaje osobie wolne od opłaty zaświadczenie o utracie dowodu osobistego. 
3. Wzór zaświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.";
6) dodaje się załącznik nr 4 do rozporządzenia w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: dowód osobisty rozporządzenie
Ocena: 3,22
Prawnik
PORADY: 1289    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres