www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Alimenty   »   Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego - jakie warunki należy spełnić?

redaktor 25 marca 2012 Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego - jakie warunki należy spełnić?

Wiek dziecka

Z art. 9 Ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 7 (dalej: ustawa)  świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności - bezterminowo. Przysługują one w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł.

Sprawdż:

Wiek dziecka a alimenty

Ważne!

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

  1)  została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;

  2)  jest pełnoletnia i posiada własne dziecko;

  3)  zawarła związek małżeński.

Ważne!

W celu starania się o przyznanie świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego miesięczny dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć 725 zł  netto. Jest to dochód za rok poprzedzający złożenie wniosku o wypłatę alimentów z Funduszu Alimentacyjnego.

Zobacz:

Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego - ustalenie kryterium dochodowego

Bezskuteczność egzekucji komorniczej

Oprócz wymaganego wieku dziecka oraz spełnienia  ustawowego kryterium dochodowego na osobę  w rodzinie ważna jest bezskuteczność wcześniejszej egzekucji komorniczej.

W rozumieniu art.2 pkt 2 ustawy bezskuteczność egzekucji oznacza:

1) egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch miesięcy komornik  nie wyegzekwował  pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych;

2) niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

a) braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika;

b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Konieczny wniosek do komornika

W powyższych przypadkach  należy zwrócić  się  do komornika wydanie zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych.

W przykładowym wniosku można napisać :

„Wnoszę  o wydanie mi zaświadczenia o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych na podstawie wyroku Sądu Sądu Rejonowego w ...................., z dnia ............. r.,  sygn. akt nr ........
Niniejsze zaświadczenie jest mi potrzebne w celu starania się o świadczenie alimentacyjne z Funduszu Alimentacyjnego na podstawie Ustawy z dnia 7 września 2007 r. r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów tekst jednolity (Dz. U. z 2009 nr. 1 poz. 7)” .

Wniosek należy złożyć do komornika najlepiej osobiście. Komornik poinformuje wtedy o terminie jego odbioru.

Wymagane dokumenty

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z Funduszu alimentacyjnego składa się na formularzu. Można go otrzymać w instytucji realizującej wypłatę świadczeń rodzinnych ( np. ośrodek pomocy społecznej) lub pobrać  ze strony internetowej  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Zobacz także:

Wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego - wzór

Do wniosku o ustalenie prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć w szczególności: 

 • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie z funduszu alimentacyjnego;
 • zaświadczenia wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 • oświadczenia o dochodzie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy;
 •  zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów członków rodziny uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (alimenty, stypendia socjalne, dochód z gospodarstwa rolnego), w szczególności zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz uprawnionego o wysokości świadczenia alimentacyjnego wyegzekwowanego w  roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy (jeśli postępowanie było prowadzone);
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.
 • oświadczenie o bezskuteczności egzekucji lub zaświadczenie od komornika  prowadzącego postępowanie egzekucyjne stwierdzające bezskuteczność egzekucji (za ostatnie dwa miesiące poprzedzające miesiąc złożenia wniosku) lub
 • informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:- brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub- brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą;
 • dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej;
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem;
 • zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej, w przypadku, gdy osoba uprawniona ukończyła 18 rok życia;
 • w przypadku, gdy osoba uprawniona znajduje się pod opieką opiekuna prawnego, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej;
 • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku posiadania takiego orzeczenia przez osobę uprawnioną;
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;
 • kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej (+oryginały do wglądu).

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione powyżej, podmiot realizujący świadczenie może domagać się takiego dokumentu.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jedn.: Dz.U. z 2009 r. nr 1, poz. 7)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 205, poz. 1212).

Źródło:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/fundusz-alimentacyjny/swiadczenia-z-funduszu-alimentacyjnego/podstawowe-dokumenty/

Stan prawny na  25 marca 2012 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: dziecko alimenty fundusz alimentacyjny poradnik alimentacyjny
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres