www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Umowa o dzieło   »   Umowa o dzieło - wzór z omówieniem

redakcja 03 września 2013 Umowa o dzieło - wzór z omówieniemSprawdź również tematy powiązane : 

Umowa o dzieło a zasiłek dla bezrobotnych
Czy osoba bezrobotna może wykonywać umowę o dzieło?
Jaka jest różnica między umową zlecenia a umową o dzieło?
Umowa o dzieło a podatek dochodowy od osób fizycznych
Czy należy odprowadzić składki ZUS, jeżeli umowa o dzieło została zawarta z własnym pracownikiem?

POJĘCIE UMOWY O DZIEŁO

W odróżnieniu od umowy zlecenia, umowa o dzieło jest umową określonego rezultatu, a więc nie polega na wykonywaniu danej pracy np. szyciu garniturów , tylko na uszyciu garnituru, a więc osiągnięciu pewnego efektu, który stanowić będzie realizację dzieła. W doktrynie i orzecznictwie panuje pogląd, że dzieło musi mieć charakter utrwalony. Tak więc umową o dzieło nie może być np. zabieg chirurgiczny, gdyż obciążenie osoby wykonującej w.w dzieła odpowiedzialnością za jego rezultat byłoby zbyt daleko idące i trudne w weryfikacji pod względem rękojmi za wady. Wynika to z tego, że efekt końcowy dzieła nie jest zależny wyłącznie od przyjmującego zamówienie tylko od wielu innych czynników na które nie ma on wpływy jak (np. ewentualne infekcje pacjenta). Dlatego też lekarz z pacjentem zawiera umowę starannego działania. 

UMOWA I WYNAGRODZENIE

Do zawarcia umowy o dzieło stosuje się zasady ogólne dotyczące umów konsensualnych, nie wymaga ona  zachowania szczególnej formy.  W umowie o dzieło zamawiający zobowiązuję się do wypłaty wynagrodzenia, które to strony ustalają między sobą, a jeśli brak takiego postanowienia, wówczas poczytuję się, że strony miały na myśli zwykłe wynagrodzenie za dzieło tego rodzaju, a jeżeli w ten sposób nie da się tego ustalić, to należy wyliczyć wysokość wynagrodzenia, które będzie odpowiadające nakładowi pracy przyjmującego zamówienie (art. 628 §1 KC). Przyjmujący zamówienia może żądać  podwyższenia umówionego wynagrodzenia, jeżeli podczas wykonywania  dzieła nastąpi konieczność przeprowadzenia prac dodatkowych, nieujętych w zestawieniu stanowiącym podstawę do obliczenia  wynagrodzenia, które sporządził zamawiający. Jeżeli jednak zestawienie planowanych prac sporządził przyjmujący zamówienie, to może on żądać  podwyższenia wynagrodzenia tylko wtedy, gdy mimo zachowania należytej staranności nie mógł przewidzieć konieczności prac dodatkowych (art. 630 §1 KC).

PRAWA I OBOWIĄZKI STRON

Sposób wykonania dzieła

Zamawiający ma prawo do kontroli wykonywanego dzieła w zakresie jego terminowości i prawidłowości. Jeśli w toku kontroli stwierdzi, że opóźnienie w wykonywaniu dzieła jest tak duże, że nie jest prawdopodobne jego ukończenie w terminie, może on od umowy natychmiast odstąpić.

Współdziałanie

W  sytuacji gdy do wykonania dzieła niezbędny jest udział zamawiającego (np. przymiarki krawieckie),  a pomimo wyznaczonego mu terminu i miejsca zamawiający odmawia  współdziałania, wówczas prawem przymującego zamówienie jest odstąpienie od umowy, z zachowaniem uprawnień do odszkodowania.

Materiały

Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia materiału  na wykonanie dzieła obciąża dostarczającego materiał. Przyjmujący zamówienie obowiązany jest do zwrotu resztek nieużytego materiału. Pprzyjmujący co do zasady powinien dostarczyć odpowiednie materiały do wykonania dzieła. Jeżeli jednak zamawiający weźmie na siebie taki obowiązek, to przyjmujący zamówienie musi niezwłocznie zbadać przydatność dostarczonego materiału, a gdy uzna go za nieodpowiedni powiadomić o tym zamawiającego.

Wydanie i odebranie dzieła

Zamawiający obowiązany jest odebrać dzieło, które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze wym zobowiązaniem (art. 643 KC).

Wynagrodzenie

Obowiązkiem zamawiającego jest uiścić wynagrodzenie w chwili wydania dzieła, chyba że umowa stanowi inaczej. Ogólnie stosowane są dwa rodzaje wynagrodzenia:

a) ryczałtowe – polegające na określeniu wysokości wynagrodzenia z góry. Przy takim rozwiązaniu przyjmujący otrzyma umówioną kwotę  bez względu na rzeczywiste koszty wykonania dzieła;

b) kosztorysowe – wówczas wynagrodzenie obliczane jest po wykonaniu dzieła biorąc pod uwagę koszty jakie poniósł wykonujący dzieło (uwzględniając materiały i nakład pracy).

ZAKOŃCZENIE STOSUNKU PRAWNEGO

Naturalnie stosunek prawny dzieła wygasa z chwilą jego odbrania. Rozwiązanie umowy o dzieło następuje z chwilą śmierci  lub niezdolności do pracy przyjmującego zamówienie, ale tylko w sytuacji gdy wykonanie tej umowy zależy od  jego osobistych przymiotów (art.645 §1 KC).

CZEGO NIE GWARANTUJE UMOWA O DZIEŁO?

Uwaga! Umowa o dzieło, to umowa prawa cywilnego, dlatego też nie będą miały w niej zastosowania  postanowienia zawarte w Kodeksie Pracy, które to określają prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Zgodnie z KP pracownikiem  jest osoba zatrudniona na podstawie: - umowy o pracę, - powołania, -  wyboru, - mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

Osoba ztrudniona na umowę o dzieło nie będzie miała prawa do:  a) urlopu; b) wynagrodzenia za nadgodziny; c) wypowiedzenia na zasadach KP. Zamawiający dzieło nie opłaca również jakichkolwiek składek takich jak składka emerytalna, zdrowotna itp. W przypadku umowy o dzieło zamawiający pobiera jedynie zaliczkę na podatek dochodowy.

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓŁNĄ UWAGĘ ZAWIERAJĄC UMOWĘ O DZIEŁO ?

Termin - jeżeli zależy nam na terminie uzyskania dzieła należy unikać ogólnych stwierdzeń w umowie i zastępować je konkretnymi zapisami.

Kara umowna - można ją zastrzec w postanowieniach umowy zaznaczając , że naprawienie szkody wynikającej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania nastąpi przez zapłatę określonej sumy. Pamiętajmy jednak , że kara umowna może dotyczyć wyłącznie zobowiązań niepieniężnych.

Jakość dzieła - w sposób szczegółowy i precyzyjny należy określić przedmiot dzieła, oraz wymogi/kryteria jakim ma sprostać.

PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

Wszelkie roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od oddania dzieła, a jeśli nie zostało oddane  - od dnia, w którym zgodnie z umową  miało być oddane.

Podstawa prawna:

- art. 627 - 646 Kodeksu cywilnego

Stan prawny na 3 września 2013 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: umowa o dzieło dzieło umowy cywilnoprawne
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres