www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Pozostałe   »   Unieważnienie i wygaśnięcie patentu - część II

chilli 24 sierpnia 2012 Unieważnienie i wygaśnięcie patentu - część II

Na samym początku należy zaakcentować, że w każdym przypadku unieważnienie bądź wygaśnięcie patentu podlega wpisowi do rejestru patentowego prowadzonego przez Urząd Patentowy (art. 92 ustawy)[1]. Istotny jest również fakt, iż wraz z patentem głównym tracą moc również patenty dodatkowe. (art. 91 pwp)[2],[3].

WYGAŚNIĘCIE PATENTU

Przed wskazaniem przesłanek wygaśnięcia patentu należałoby zaznaczyć, że następuje to automatycznie bądź na wniosek rozstrzygany w trybie postępowania spornego toczącego się przed Urzędem Patentowym[4].

I tak zgodnie z brzmieniem art. 90 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku (Dz.U.) patent wygasa na skutek[5]:

1) upływu okresu, na który został udzielony,
2) zrzeczenia się patentu przez uprawnionego przed Urzędem Patentowym, za zgodą osób, którym służą prawa na patencie,
3) nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej albo
4) trwałej utraty możliwości korzystania z wynalazku, z zastrzeżeniem art. 937, z powodu braku potrzebnego do tego materiału biologicznego, który stał się niedostępny i nie może być odtworzony na podstawie opisu.

Elementem łączącym wszystkie wskazane wyżej przesłanki jest to, iż ochrona ustaje w wyniku zdarzeń prawnych, które zaszły juz po udzieleniu patentu[6].

Wygaśniecie patentu zostaje stwierdzone przez Urząd Patentowy RP w drodze wydania odpowiedniej decyzji. Jednakże formalnie do wygaśnięcia patentu dochodzi w dniu, w którym to doszło do zdarzenia wskazanego w ustawie, z którym wiąże się wygaśnięcie patentu (art. 90 ust. 3 ustawy pwp), z zastrzeżeniem dotyczącym wygaśnięcia patentu z powodu nieuiszczenia w przewidzianym terminie opłaty okresowej. Z tej przyczyny patent wygasa w dniu, w którym upłynął poprzedni okres ochrony wynalazku (art. 90 ust. 4 ustawy pwp.) . Oczywiście data wygaśnięcia patentu winna być potwierdzona w wyżej już wspomnianej decyzji. Jedynie w pierwszym z wymienionych przypadków nie wydaje się decyzji - a mianowicie w przypadku wygaśnięcia patentu z powodu upływu okresu czasu.

W literaturze szczególną uwagę przywiązuje się do wygaśnięcia patentu z przyczyny wskazanej w art. 90 ust. 1 pkt. 4. Otóż sytuacja ta znajduje zastosowanie w odniesieniu do wynalazków z zakresu biotechnologii. Istotny jest w tym przypadku art. 93 ust. 6 pwp, który to wskazuje na sposób ujawnienia materiału biologicznego, potrzebnego do urzeczywistnienia wynalazku, polegający na powołaniu się na zdeponowanie tego materiału w kolekcji uznanej  w myśl Traktatu Budapesztańskiego bądź w kolekcji krajowej[7].

Obowiązujące przepisy dopuszczają możliwość unieważnienia patentu, w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny. Osoba ta musi wykazać, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu. Prokurator generalny RP może w interesie publicznym wystąpić z wnioskiem o unieważnienie patentu albo przystąpić do toczącego się postępowania (art. 89 ust. 1 i 2 ustawy pwp).


[1] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2000 Nr 49 poz. 508 ze zm.).

[2] Ibidem.

[3] L. Bieguński, Ochrona własności przemysłowej: poradnik przedsiębiorcy, Warszawa 2004, s. 20-21., a także A.M. DEREŃ, Prawo własności przemysłowej : wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne, topografia układów scalonych : komentarz i omówienie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001 s. 82.

[4] Ibidem s. 81.

[5] Ibidem s. 130.

[6] A. SZEWC, G. JYŻ, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 224.

[7] L. Bieguński, Ochrona własności… op cit… s. 20.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: patent Urząd Patentowy RP wygaśnięcie patentu
Ocena: 4,54
Ewelina S. Kwiatek
PORADY: 31    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres