www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Urlopy   »   Urlop wychowawczy 2013 - regulacja prawna (2)

redaktor 02 grudnia 2013 Urlop wychowawczy 2013 - regulacja prawna (2)

Z dniem 1 pażdziernika 2013 r. utraciło swoja moc prawną Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U.z 2003 r. nr 230, poz. 2291), Poniżej znajdą Państwo treść obowiązującego Rozporządzenia MPiPS z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 września 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego

Na podstawie art. 1866 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego składa się pracodawcy w formie pisemnej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu.

§ 2. 1. Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego zawiera:

1) wskazanie daty rozpoczęcia i zakończenia urlopu wychowawczego;

2) wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dane dziecko;

3) określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

2. Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się pisemne oświadczenie drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, nie jest wymagane w razie:

1) ograniczenia drugiemu rodzicowi albo pozbawienia drugiego rodzica władzy rodzicielskiej;

2) ograniczenia albo zwolnienia z opieki drugiego opiekuna dziecka;

3) gdy zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia.

4. W razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 3, do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się:

1) prawomocne orzeczenie sądu o ograniczeniu drugiemu rodzicowi władzy rodzicielskiej albo o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej - w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1;

2) prawomocne orzeczenie sądu o ograniczeniu albo zwolnieniu z opieki drugiego opiekuna dziecka - w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 2;

3) dokumenty lub pisemne oświadczenie, potwierdzające, że zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania pisemnego oświadczenia drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku - w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 3.

5. Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się także:

1) pisemne oświadczenie drugiego rodzica lub opiekuna dziecka o okresie, w którym zamierza on korzystać z urlopu wychowawczego, jeżeli zamiarem rodziców lub opiekunów dziecka jest jednoczesne korzystanie z tego urlopu;

2) orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecka, w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, zwanej dalej "Kodeksem pracy".

§ 3. 1. Rodzic lub opiekun dziecka składający wniosek o urlop wychowawczy w wymiarze 36 miesięcy albo wniosek o kolejną część urlopu wychowawczego w sytuacji, gdy korzystał z poprzednich części tego urlopu, a wymiar urlopu wychowawczego określony we wnioskowanej części oraz okres urlopu dotychczas wykorzystany na dane dziecko obejmuje łącznie 36 miesięcy, zawiera w nim dodatkowo oświadczenie dotyczące okoliczności, o których mowa w art. 186 § 9 zdanie pierwsze albo § 10 zdanie pierwsze Kodeksu pracy.

2. Do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dołącza się:

1) akt zgonu drugiego rodzica dziecka - w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 9 pkt 1 Kodeksu pracy;

2) prawomocne orzeczenie sądu o ubezwłasnowolnieniu drugiego rodzica, dokument potwierdzający niepełnoletność drugiego rodzica, gdy rodzice dziecka nie są małżeństwem, albo prawomocne orzeczenie sądu o ustaleniu ojcostwa, w którym sąd nie przyznał ojcu władzy rodzicielskiej - w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 9 pkt 2 Kodeksu pracy;

3) prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej albo o jej ograniczeniu lub zawieszeniu - w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 9 pkt 3 Kodeksu pracy;

4) prawomocne orzeczenie sądu o przyznaniu opieki nad dzieckiem jednemu opiekunowi albo o zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki - w przypadku, o którym mowa w art. 186 § 10 zdanie pierwsze Kodeksu pracy.

§ 4. 1. Pracodawca udziela urlopu wychowawczego na okres wskazany we wniosku.

2. Jeżeli wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego został złożony bez zachowania terminu, o którym mowa w § 1, urlopu udziela się nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia tego wniosku.

3. W przypadku złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego po dokonaniu czynności prawnej zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, urlopu udziela się na okres nie dłuższy niż do dnia rozwiązania umowy o pracę wskutek dokonania tej czynności.

§ 5. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu, składając pracodawcy pisemne oświadczenie w tej sprawie.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.

Żródło: Rządowe Centrum Legislacji - www.dziennikustaw.gov.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: prawo pracy urlop wychowawczy zmiany w prawie zmiany w urlopie wychowawczym
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres