www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Pozostałe   »   Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - część II

chilli 17 sierpnia 2012 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej - część II

W obrębie działań Urzędu Patentowego RP znajduje sie szereg zadań odnoszących się do wyżej wskazanej dziedziny. Wynikają one nie tylko z ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku, ale również przepisów odrębnych, jak i umów międzynarodowych[1].

I tak wśród zadań i kompetencji (art. 261 ust.2 pwp)[2] Urzędu Patentowego RP można wskazać:
1. Przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych a także topografii układów scalonych, dokonanych w celu uzyskania ochrony;
2. Orzekanie w sprawach udzielania patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych;
3. Rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym w zakresie sprecyzowanym ustawą;
4. Prowadzenie rejestrów, wskazanych w art. 228;
5. Wydawanie organu urzędowego pod nazwą „Wiadomości Urzędu Patentowego”;
6. Wydawanie „Biuletynu Urzędu Patentowego”;
7. Udział w pracach organów międzynarodowych na podstawie zawartych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych w sprawach z zakresu własności przemysłowej, w szczególności Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej;
8. Prowadzenie centralnego zbioru polskich i zagranicznych opisów patentowych.

Wyżej wskazane zadania wynikają z art. 261 pwp[3], jednakże nie jest to katalog zamknięty. Co więcej, art. 262 pwp[4] zawiera delegację ustawową do wydania przez Radę Ministrów rozporządzenia precyzującego szczegółowy zakres działania Urzędu Patentowego RP, a także wskazującego na formy współdziałania Urzędu z organami administracji, organizacjami społecznymi oraz związkami zawodowymi. Aktem obowiązującym w tym obrębie jest rozporządzenie Rady Ministrów z 8 stycznia 2002 roku w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego RP[5]. Poza tym warto również wskazać w tym zakresie Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2004 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej[6] oraz Zarządzenie Nr 3 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 czerwca 2008 r. o wprowadzeniu jednolitego tekstu zarządzenia w sprawie szczegółowej organizacji wewnętrznej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej[7].

W ramach przykładu można też wskazać inne zadania UP, takie jak chociażby udzielanie informacji oraz wyjaśnianie przepisów z zakresu ochrony własności przemysłowej; rozwijanie współpracy z urzędami patentowymi innych państw polegającej na wymianie doświadczeń (w tym także zawieranie umów oraz porozumień o współpracy) w sprawach ochrony własności przemysłowej, bądź też poszerzanie zbiorów i upowszechnianie informacji o ochronie własności przemysłowej, zwłaszcza zakup poprzez zakup literatury i wymianę czasopism i dokumentacji z urzędami patentowymi innych państw, oraz prowadzenie biblioteki oraz świadczenie usług i prowadzenie działalności wydawniczej w tym zakresie[8].

Jednakże spośród wyżej wskazanych zadań absolutnie najistotniejsze wydaje się orzekanie w sprawach praw wyłącznych udzielanych na podstawie unormowań z ustawy Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 roku[9].


[1] http://www.uprp.pl/podstawy-prawne/Lead03,687,454,1,index,pl,text/

[2] Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2000 Nr 49 poz. 508 ze zm.).

[3] ibidem

[4] ibidem

[5] Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 59, z 2011 r. Nr 129, poz. 737

[6] Dz. U. z 2004 r. Nr 140, poz. 1484, z 2010 r. Nr 41, poz. 237

[7] Dz. Urz. UPRP z 2008 r. Nr 2, poz. 3, z późn. zm.

[8] A. SZEWC, G. JYŻ, Prawo własności przemysłowej, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2011, s. 417-420.

[9] K. CELIŃSKA - GRZEGORCZYK, Postępowanie patentowe jako szczególne postępowanie administracyjne, wyd. 1, LexisNexis, Warszawa 2009, s. 114. 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: patent własność przemysłowa Urząd Patentowy RP
Ocena: 4,54
Ewelina S. Kwiatek
PORADY: 31    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres