www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Pozostałe   »   Wniosek o ogłoszenie upadłości - wzór

prawnik 11 marca 2012 Wniosek o ogłoszenie upadłości - wzór

Sprawdź również:
Ustawa - Prawo upadłościowe i naprawcze
Opłaty sądowe w postępowaniu upadłościowym
Czym jest upadłość konsumencka ?.......................... dnia ............ r.

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
oznaczenie sądu

Wnioskodawca:
…………………………………
…………………………………
…………………………………

Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego

Wnoszę o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku wnioskodawcy …………………………………… z siedzibą w ………………………………, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ……………………………… pod nr KRS …………………………….

Uzasadnienie

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
(wskazanie okoliczności uzasadniających wniosek oraz ich uprawdopodobnienie; oznaczenie miejsca, w którym znajduje się przedsiębiorstwo lub inny majątek dłużnika)

Biorąc powyższe pod uwagę wnoszę o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku, co pozwoli na przynajmniej częściowe zaspokojenie wierzycieli.

W związku z art. 22 i 23 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361 z późn. zm.) informuję, że:
1. dłużnik jest/nie jest uczestnikiem systemu płatności lub systemu rozrachunku papierów wartościowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 743).
2. dłużnik jest/nie jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2009 Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.).
3. ………………………………………………………………………………………………………
(przyczyny ewentualnego niedołączenia wymaganych przez art. 23 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze dokumentów oraz uprawdopodobnienie tych przyczyn)

………………………………………………
Podpis wnioskodawcy

Załączniki:
1) odpis z KRS;
2) aktualny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
3) bilans sporządzony dla celów postępowania;
4) spis wierzycieli z listą dokonanych przez nich zabezpieczeń na majątku;
5) oświadczenie o spłatach wierzytelności lub innych długów dokonanych w terminie sześciu miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
6) spis podmiotów zobowiązanych majątkowo wobec dłużnika;
7) wykaz tytułów egzekucyjnych oraz tytułów wykonawczych przeciwko dłużnikowi;
8) informacje o postępowaniach dotyczących ustanowienia na majątku dłużnika hipotek, zastawów, zastawów rejestrowych i zastawów skarbowych oraz innych obciążeń podlegających wpisowi w księdze wieczystej lub w rejestrach;
9) informacja o prowadzonych wobec dłużnika innych postępowaniach sądowych lub administracyjnych dotyczących jego majątku;
10) oświadczenie dłużnika (członków zarządu) co do prawdziwości danych zawartych we wniosku oraz w pozostałych dołączonych do wniosku dokumentach;
11) wpis stały w kwocie 200 zł opłacony w znaczkach sądowych;
12) odpis wniosku wraz z odpisami załączników.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: działalność gospodarcza wniosek upadłość
Ocena: 3,23
Prawnik
PORADY: 1289    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres