www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Ubezpieczenia   »   Wzór odwołania - pomniejszenie odszkodowania w ubezpieczeniu mienia ruchomego (kradzież z włamaniem)

prawnik 31 stycznia 2012 Wzór odwołania - pomniejszenie odszkodowania w ubezpieczeniu mienia ruchomego (kradzież z włamaniem)

Warszawa, dnia 1 lipca 2008 roku

Jan Kowalski
Ul. Belwederska 7/14
00-902 Warszawa

     XYZ
     Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.
     Ul. Nowowiejska 1
     00-902 Warszawa

Odwołanie

Na podstawie §40 ogólnych warunków ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych (zatwierdzonych Uchwałą Zarządu nr 01/01/08 z dnia 1 stycznia 2008 r.) składam odwołanie od stanowiska XYZ Towarzystwa Ubezpieczeń S.A. sprawie ustalonej                  i uznanej sumy odszkodowania za szkodę majątkową w postaci kradzieży komputera przenośnego marki Toshiba Portege R500-11Z VB z tytułu dobrowolnej umowy ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych oraz wnoszę o zapłatę w terminie 14 dni od doręczenia niniejszego odwołania kwoty 1400 zł (słownie: tysiąc czterysta złotych polskich) wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od dnia 1 lipca 2008 roku do dnia zapłaty.

Uzasadnienie

W dniu 1 maja 2008 roku zawarłem z Państwa Towarzystwem umowę ubezpieczenia mieszkania. Umowa została zawarta w wariancie podstawowym, o którym mowa w §4 pkt 2 o.w.u. Przedmiotem ubezpieczenia był lokal mieszkalny położony przy ul. Belwederskiej 7/14 w Warszawie oraz znajdujące się w nim mienie ruchome w postaci telewizora LCD marki Panasonic, komputera przenośnego marki Toshiba Portege R500-11Z VB oraz aparatu fotograficznego marki Sony.

Dowód: umowa ubezpieczenia z dnia 1 maja 2008 roku, nr polisy XYZ12345678

W dniu 1 czerwca br., w godzinach wieczornych, dokonano włamania do mojego lokalu mieszkalnego wskutek czego doszło do zaboru znajdującego się w nim komputera przenośnego marki Toshiba Portege R500-11Z VB. Nastąpiło więc zdarzenie, o którym mowa w §5 pkt 2 o.w.u. i tym samym uzasadniające odpowiedzialność umowną Państwa Towarzystwa. Fakt dokonania przestępstwa kradzieży z włamaniem został uprawdopodobniony postanowieniem Prokuratury z dnia 29 czerwca o przedstawieniu zarzutu p. Janowi P. popełnienia w dniu 1 czerwca 2008 roku, w godzinach wieczornych, wspólnie i w porozumieniu z bliżej nieokreślonymi osobami, przestępstwa kradzieży z włamaniem do lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Belwederskiej 7/14 w Warszawie, wskutek którego doszło do zaboru znajdującego się w nim mienia ruchomego w postaci komputera przenośnego marki Toshiba Portege R500-11Z VB o numerze seryjnym producenta 1234569 i wartości 6000 zł, będącego własnością p. Jana Kowalskiego, tj. czynu zabronionego z art. 279 §1 k.k.. Dodatkowo, w dniu 30 czerwca br. XYZ Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w ramach prowadzonego postępowania likwidacyjnego uznało zasadność zgłoszonego przeze mnie roszczenia. W świetle powyższego fakt wyrządzenia szkody objętej ochroną ubezpieczenia należy uznać za okoliczność bezsporną.

Dowód: kserokopia uwierzytelnionego odpis postanowienia o przedstawieniu zarzutu; stanowisko zakładu ubezpieczeń w sprawie uznania odpowiedzialności za szkodę i ustalonej sumy odszkodowania  z dnia 30 czerwca br.

W dniu 30 czerwca br. zostało doręczone mi stanowisko XYZ Towarzystwo S.A. o uznaniu roszczenia i ustaleniu sumy odszkodowania na kwotę 2800 zł. W mojej ocenie bezpodstawnie doszło do zaniżenia kwoty należnego świadczenia odszkodowawczego z następujących względów.

Zgodnie z §31 ust. 1 pkt 3 o.w.u. rozmiar odszkodowania w mieniu ruchomym w postaci sprzętu komputerowego ustala się na podstawie cen z dnia ustalenia odszkodowania – według cen detalicznych przedmiotów tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku pomniejszonych o stopień zużycia do dnia szkody. Dodatkowo, zgodnie §34 ust. 2 pkt 1 w przypadku w wersji podstawowej umowy ubezpieczenia odszkodowanie za sprzęt komputerowy wypłaca się w wysokości odpowiadającej 70% sumy ubezpieczenia.

Odnosząc powyższe postanowienia ogólnych warunków ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych do zaistniałego stanu faktycznego należy wskazać, iż doszło do błędnej wyceny utraconego przedmiotu ubezpieczenia. W toku bowiem likwidacji szkody do ustalenia rozmiaru szkody, zamiast wartości rynkowej ubezpieczonego komputera przenośnego marki Toshiba Portege R500-11Z VB, przyjęto wartość rynkową innego modelu komputera przenośnego -  mianowicie modelu o sygnaturze M9-19 TUB/XPP.  W mojej ocenie prawidłowym zaś ustaleniem winno być przyjęcie wartości rynkowej ubezpieczonego modelu w kwocie 6000 zł (co odpowiada ustalonej sumie ubezpieczenia z dnia zawarcia umowy na podstawie faktury nabycia komputera z dnia 30 kwietnia br.) i następnie - zgodnie z wyżej wskazanym z §34 ust. 2 pkt 1 o.w.u. - ustalenie sumy odszkodowania na kwotę 4200 zł.

Reasumując, przyjęcie więc przez Państwa Towarzystwo do ustalenia rozmiaru wyrządzonej szkody innego modelu komputera tej samej marki spowodowało – wbrew wyraźnym i wskazanym w niniejszym piśmie postanowieniom o.w.u. - zaniżenie odszkodowania na sumę 1400 zł.

Mając więc powyższe okoliczności na względzie, wnoszę jak na wstępie.

/-/ Jan Kowalski

Załączniki:
Dowody wymienione w piśmie

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: odszkodowanie ubezpieczenia kradzież odwołanie
Ocena: 3,22
Prawnik
PORADY: 1289    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres