www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Pozostałe   »   Zasiłek dla bezrobotnego przedsiębiorcy powyżej 50 lat - wyjaśnienie

redaktor 26 lutego 2012 Zasiłek dla bezrobotnego przedsiębiorcy powyżej 50 lat - wyjaśnienie

"Pragnę poinformować, że przepis art. 71 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, ze zm.) w sposób enumeratywny wylicza okresy aktywności oraz warunki, jakie należy spełnić, aby można było te okresy aktywności zaliczyć do okresu uprawniającego do uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Sformułowanie art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. d ww. ustawy wyraźnie wskazuje na konieczność opłacania składki na ubezpieczenia społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą. Jednocześnie z przepisu tego wynika, iż zachodzi także konieczność odprowadzenia składki na Fundusz Pracy, gdyż przepis ten określa również podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Gdyby takiego obowiązku nie było, a obowiązek dotyczyłby tylko składek na ubezpieczenia społeczne, wówczas bezzasadne byłoby powoływanie w tym przepisie słów: „i Fundusz Pracy”. Dodatkowo zauważyć należy, iż w przepisie tym, w przeciwieństwie do lit. a i lit. c, brak jest zastrzeżenia do art. 104b, a w szczególności do art. 104b ust. 2 ustawy wprowadzającego zwolnienie z obowiązku odprowadzania składek na Fundusz Pracy za osoby w wieku 55/60 lat.

Jednocześnie jednak w art. 104b ust. 2 ustawy wskazano, iż składki na Fundusz Pracy odprowadza się jedynie za osoby, które nie osiągnęły co najmniej 55 lat dla kobiet i co najmniej 60 lat dla mężczyzn. Mając na uwadze powyższe uregulowanie, trudno zakładać, aby ustawodawca zamierzał osoby odpowiednio w wieku powyżej 55 i 60 lat prowadzące działalność gospodarczą postawić w zakresie możliwości uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych w sytuacji gorszej niż osoby młodsze.

Zestawienie zatem regulacji zawartej w powołanych art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. d oraz art. 104b ust. 2 ustawy wywołuje pewien rodzaj dysonansu w zakresie interpretacji opisywanych przepisów.

Pogodzenie obydwu regulacji, przy założeniu racjonalnego działania ustawodawcy, wymaga sięgnięcia poza czysto literalne zapisy obydwu wskazanych przepisów i zastosowania wykładni systemowej i celowościowej do art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. d ustawy.

Mając powyższe na uwadze, po rozważeniu wszystkich kwestii dotyczących postawionego problemu, można uznać, iż do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych powinien być zaliczany również okres prowadzenia działalności gospodarczej przez kobiety powyżej 55 lat i mężczyzn powyżej 60 lat, wobec których został zniesiony obowiązek odprowadzania składki na Fundusz Pracy. Pomimo zatem braku odprowadzania składki na Fundusz Pracy przez wskazaną kategorię osób, przy jednoczesnym opłacaniu składki na ubezpieczenia społeczne w wymaganej wysokości (podstawa składki to kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę) okres prowadzenia działalności gospodarczej przez wskazane osoby w wieku powyżej 55/60 lat powinien być uwzględniany do okresu uprawniającego do uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

Abstrahując od powyższego, z uwagi na wskazane wątpliwości, w trakcie przyszłych prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zostanie wprowadzone odpowiednie rozwiązanie legislacyjne poruszonej kwestii, tak aby przedmiotowa kwestia nie budziła żadnych wątpliwości interpretacyjnych.

1. Kiedy resort pracy zmieni przepisy krzywdzące osoby w wieku 50+ prowadzące działalność gospodarczą?

Obecnie nie ma możliwości wskazania konkretnego terminu nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w poruszonym zakresie. Jednocześnie pragnę poinformować, że w dniu 28 grudnia 2011 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przekazało drogą elektroniczną wszystkim urzędom pracy stanowisko, zgodnie z którym okres prowadzenia działalności gospodarczej przez kobiety powyżej 55 lat i mężczyzn powyżej 60 lat powinien być zaliczany do okresu uprawniającego do nabycia prawa do zasiłku dla bezrobotnych.

2. Czy osoby, które w wyniku ww. przepisów nie mogły otrzymać należnych im zasiłków dla bezrobotnych, otrzymają rekompensatę?

Kwestia ewentualnej rekompensaty za brak możliwości uzyskania zasiłku dla bezrobotnych zostanie rozważona przy pracach nad ustawą nowelizacyjną.

3. Ile osób w wieku 50+ zostało pokrzywdzonych przez ww. przepisy?

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nie posiada danych na temat ewentualnej liczby osób, którym nie zaliczono okresu działalności gospodarczej prowadzonej po ukończeniu 55/60 lat do okresu uprawniającego do nabycia zasiłku dla bezrobotnych.

Niemniej jednak, biorąc pod uwagę dane badania aktywności ekonomicznej ludności (BAEL), liczba bezrobotnych kobiet w wieku 55-59 oraz mężczyzn w wieku 60-64, którzy przed okresem bezrobocia prowadzili własną działalność gospodarczą, jest stosunkowo niewielka - liczebności są mniejsze niż 5 tys. osób w skali kraju1)".

1) Badanie BAEL jest badaniem ankietowym obejmującym jedynie określoną, reprezentacyjną część populacji Polski w wieku 15 lat i więcej. W związku z tym, w przypadku małych liczebności, tj. poniżej 5 tys. po zastosowaniu wag uogólniających na całą populację, nie ma możliwości wskazania konkretnych wyników w związku z bardzo dużym błędem oszacowania. O małej skali tego problemu świadczyć może także fakt, że na 37,5 tys. osób przebadanych w ramach badania BAEL w II kwartale 2011 r., jedynie 11 osób spełniało kryteria wieku i statusu bezrobotnego i prowadzenia własnej działalności gospodarczej jako ostatniego miejsca pracy.

Żródło: http://orka2.sejm.gov.pl/IZ7.nsf/INTop/00746?OpenDocument

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: działalność gospodarcza MPiPS interpelacja
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres