www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Pozostałe   »   Umowa uaktywniająca - wzór

prawnik 11 marca 2012 Umowa uaktywniająca - wzór

Sprawdź również:
Państwowe dopłaty do wynagrodzenia dla niań
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracyUMOWA UAKTYWNIAJĄCA

zawarta w dniu …………… r. w ……………………… pomiędzy:

……………………………………, zam. …………………………, zwaną dalej Zleceniobiorcą,

a rodzicami dziecka:

…………………………, zam. …………………………, …………………………, zam. …………………………, zwanymi dalej Zleceniodawcą,

§ 1

Celem umowy jest sprawowanie przez Zleceniobiorcę opieki nad dzieckiem w wieku od 20 miesiąca życia do 3 lat, w czasie i miejscu wskazanym w umowie.

§ 2

Zleceniodawca zleca Zleceniobiorcy świadczenie usług w postaci sprawowania opieki nad …………… dzieci:
1) …………………………………, ur. ……………… r.
2) …………………………………, ur. ……………… r.
3) …………………………………, ur. ……………… r.

§ 3

Opieka sprawowana będzie przez ………… dni w tygodniu, od ……………… do ………………, w godzinach od ………… do  …………, w mieszkaniu Zleceniodawcy, mieszczącym się w ………………… przy ul. ……………………………….

§ 4

Do obowiązków Zleceniobiorcy należy w szczególności:
a) zagwarantowanie dziecku właściwej opieki pielęgnacyjnej oraz edukacyjnej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka;
b) prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, uwzględniających rozwój psychomotoryczny dziecka, właściwych do wieku dziecka.

§ 5

1. Z tytułu wykonywania zadań wchodzących w zakres niniejszej umowy Zleceniodawca zobowiązuje się do comiesięcznej wypłaty Zleceniobiorcy wynagrodzenia z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca, w kwocie ……………… zł.
2. Zapłata wynagrodzenia następować będzie każdorazowo przelewem na rachunek Zleceniobiorcy ………………………………………….
3. Za dzień zapłaty Strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego Zleceniodawcy.

§ 6

Strony ustalają, iż wynagrodzenie za realizację zleceń obejmuje wszelkie koszty i opłaty (w tym koszty dojazdów do miejsca realizacji zlecenia oraz przejazdów z dziećmi, koszty uczestnictwa w przedstawieniach, zajęciach oraz wycieczkach), jakie Zleceniobiorca ponosił będzie w związku z wykonywaniem swoich obowiązków. Konieczność poniesienia innych kosztów nieprzewidzianych w umowie musi być każdorazowo uzgadniana ze Zleceniodawcą.

§ 7

1. Zleceniodawca zobowiązuje się do zgłoszenia Zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
2. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe oraz ubezpieczenie społeczne od podstawy stanowiącej kwotę nadwyżki nad kwotą minimalnego wynagrodzenia opłacane będą przez Zleceniodawcę na zasadach określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
3. Zleceniobiorca oświadcza, że nie przystępuje/przystępuje do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. Składki na ubezpieczenie chorobowe opłaca Zleceniodawca na zasadach określonych dla zleceniobiorców w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

§ 8

Zleceniodawca oświadcza, że:
a) oboje rodzice pozostają w zatrudnieniu/świadczą usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych/prowadzą działalność gospodarczą;
b) dzieci, o których mowa w umowie, nie są umieszczone w żłobku, klubie dziecięcym oraz nie zostały objęte opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna,
c) nie pełni funkcji rodziny zastępczej zawodowej,
d) nie korzysta z ulgi na podstawie umowy aktywizacyjnej, o której mowa w art. 61c ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 26 października 2007 r., zawartej z osobą bezrobotną w celu wykonywania pracy zarobkowej w gospodarstwie domowym.

§ 9

Umowa zostaje zawarta na okres od ……………… r. do ……………… r.

§ 10

1. Każda ze stron ma prawo rozwiązać niniejszą umowę za uprzednim dwutygodniowym wypowiedzeniem na piśmie.
2. Zleceniodawca ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Zleceniobiorcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy.

§ 11

Wszelkie spory wynikające lub związane z wykonaniem niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane przez Strony umowy na drodze polubownej, zostaną rozstrzygnięte przez sąd właściwy dla siedziby Zleceniodawcy.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W zakresie nieuregulowanym w umowie zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia.

§ 14

Niniejsza umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

…………………………………………                                …………………………………………
     Podpis Zleceniobiorcy                                           Podpis Zleceniodawcy

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: opiekunka do dziecka umowa o opiekę umowa uaktywniająca
Ocena: 3,23
Prawnik
PORADY: 1289    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres