www.prawnik-online.eu   »   Tag: KPA
TAG: KPA
WYNIKÓW: 40
prawnik   |   07 stycznia 2012
Rozdział 2 Skargi
Art. 227. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe...
prawnik   |   07 stycznia 2012
Rozdział 3 Wnioski
Art. 241. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
prawnik   |   07 stycznia 2012
Rozdział 4 Udział prasy i organizacji społecznych
Art. 248. § 1. Skargi i wnioski przekazane przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne do organów właściwych w myśl art. 228-230 242 podlegają rozpatrzeniu i załatwieniu w trybie określonym w przepisach rozdziałów 2 3...
prawnik   |   07 stycznia 2012
Rozdział 5 Przyjmowanie skarg i wniosków
Art. 253. § 1. Organy państwowe, organy samorządu terytorialnego i inne organy samorządowe oraz organy organizacji społecznych obowiązane są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i...
prawnik   |   07 stycznia 2012
Rozdział 6 Nadzór i kontrola
Art. 257. Zwierzchni nadzór nad przyjmowaniem i załatwianiem skarg i wniosków składanych do sądów sprawuje Krajowa Rada Sądownictwa, a do innych organów i jednostek organizacyjnych - Prezes Rady Ministrów.
prawnik   |   07 stycznia 2012
DZIAŁ IX Opłaty i koszty postępowania
Art. 261. § 1. Jeżeli strona nie wpłaciła należności tytułem opłat i kosztów postępowania, które zgodnie z przepisami powinny być uiszczone z góry, organ administracji publicznej prowadzący postępowanie wyznaczy jej termin...
prawnik   |   07 stycznia 2012
DZIAŁ X Przepisy końcowe
Art. 268. Art. 268a. Organ administracji publicznej może w formie pisemnej upoważniać pracowników kierowanej jednostki organizacyjnej do załatwiania spraw w jego imieniu w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania...
redakcja   |   10 kwietnia 2011
Debata internetowa - najnowsze zmiany w KPA
Wolters Kluwer Polska organizuje debatę internetową ?Najnowsze zmiany w kodeksie postępowania administracyjnego. Rewolucja czy kontynuacja??

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres