www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   BHP   »   Wzór oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie

redakcja 24 grudnia 2012 Wzór oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie

Pobierz wzór - analiza stanu BHP.doc

1. Podstawy prawne dokonywania oceny stanu bhp w zakładzie.

Potrzeba dokonywania okresowej (co najmniej raz w roku) analizy i oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie wynika z:

— art. 207 Kodeksu pracy, w którym to artykule pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny, a w związku z tym powinien organizować pracę
w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz zapewnić przestrzeganie przepisów i zasad bhp, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie i kontrolować ich wykonywanie,

— art. 236 Kodeksu pracy – nakłada na pracodawcę obowiązek przyczyn wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami środowiska pracy i na podstawie czynników tej analizy stosowania właściwych środków zapobiegawczych,

— rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 109, poz. 704, z późn. zm.), które nakłada na służbę bhp obowiązek sporządzania co najmniej raz w roku okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. § 2 ust 1 pkt. 3 tego rozporządzenia, zawierający propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu poprawę warunków i bezpieczeństwa pracy oraz zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników.

Obowiązek ten dotyczy:

— etatowej służby bhp lub inspektora (specjalisty) bhp w przypadku jednoosobowej obsady tej służby,
— pracownika, któremu powierzono wykonywanie zadań służby bhp,
— specjalisty spoza zakładu, któremu zlecono wykonywanie zadań służby bhp,
— pracodawcy wykonującemu zadania służby bhp w rozumieniu wymogów art. 327 11 Kodeksu pracy,
— rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), które w § 40 ust. 1 nakłada na pracodawcę obowiązek systematycznych kontroli stanu bhp ze szczególnym uwzględnieniem organizacji czasu pracy, stanu technicznego maszyn i urządzeń technicznych oraz ustalania sposobu usuwania nieprawidłowości.

Jednym ze skutecznych instrumentów sprostania tym obowiązkom jest okresowe dokonywania analiz stanu bhp w zakładzie uwzględniających całokształt zagadnień mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo pracy w zakładzie.

2. Dokumenty niezbędne do oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ocena stanu bezpieczeństwa powinna być opracowana w oparciu o:

— dokumentację technologiczną,
— dokumentację techniczną maszyn i innych urządzeń technicznych,
— wyniki badań procesów technologicznych w aspekcie ich szkodliwości dla zdrowia pracowników,
— ocenę ryzyka zawodowego,
— protokoły pomiarów czynników szkodliwych i niebezpiecznych dla zdrowia,
— protokoły kontroli warunków pracy dokonywanych przez służby wewnętrzne oraz zewnętrzne organa nadzoru nad warunkami pracy,
— akta osobowe pracowników w zakresie informacji dotyczących kwalifikacji pracowników, szkoleń, badań lekarskich itp.
— dokumentację z wypadków przy pracy oraz podejrzeń o choroby zawodowe i chorób zawodowych,
— analizę wypadkowości,
— programy poprawy warunków pracy. 

3. Tematyka oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 1. Budynki, drogi, pomieszczenia pracy.

 2. Wyposażenie pomieszczeń pracy.

 3. Procesy pracy, organizacja tych procesów i stanowisk pracy.

 4. Czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia występujące w procesie pracy.

 5. Zagrożenia.

 6. Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie.

 7. Załoga.

 8. Realizacja zarządzeń, decyzji, nakazów, poleceń, zaleceń organów nadzoru nad warunkami pracy.

 9. Realizacja zarządzeń pracodawcy w dziedzinie bhp.

 10. Realizacja programu poprawy warunków pracy.

 11. Analiza wypadkowości.

 12. Wnioski dotyczące poprawy istniejącego stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.

4. Sposób wykonywania oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

Dobrym sposobem wykonywania oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oprócz części opisowej pomocny jest system listy kontrolnej, czyli pytań kontrolnych do każdego z tematów. W przypadku negatywnych odpowiedzi na poszczególne pytania tematyka pytania część opisowa powinna być rozszerzona o dokładne wyjaśnienie istniejącego stanu – co jest przyczyną takiego stanu, kto przyczynił się do istniejącego stanu i co należy wykonać, aby doprowadzić do poprawy istniejącego stanu i w jakim okresie.

Podajemy niżej przykładową listę kontrolną pytań do poszczególnych tematów.

4.1. Przykładowa lista kontrolna.

Lp.

Oceniane zagadnienie

Odpowiedź

TAK

NIE

NIE DO-TY-CZY

 

1

2

3

4

5

1.

Budynki, drogi, pomieszczenia pracy

 

1.1. Czy użytkowane budynki są we właściwym stanie technicznym?

 

 

 

1.2. Czy obiekty budowlane posiadają książki obiektów?

 

 

 

1.3. Czy obiekty budowlane wyposażone są w instalacje adekwatne do stosowanej technologii?

 

 

 

1.5. Czy drogi komunikacyjne odpowiadają przepisom pod względem szerokości i oznakowania?

 

 

 

1.6. Czy pomieszczenia pracy spełniają wymagania pod względem wysokości, powierzchni, kubatury w zależności od stosowanej technologii?

 

 

 

1.7. Inne pytania.

 

 

 

2.

Wyposażenie pomieszczeń pracy

 

 

 

 

2.1. Czy pomieszczenia pracy są w dostatecznej sposób wyposażone w dostateczny sposób w instalację wentylacyjną?

 

 

 

2.2. Czy w pomieszczeniach pracy zapewniono oświetlenie zgodne z wymaganiami przepisów?

 

 

 

2.3. Czy w pomieszczeniach zapewniona jest temperatura zgodnie
z wymaganiami przepisów?

 

 

 

2.4. Czy w pomieszczeniach zapewniono oświetlenie dzienne zgodnie z przepisami?

 

 

 

2.5. Czy pomieszczenia pracy wyposażone są w maszyny i urządzenia techniczne niezbędne do stosowanej technologii?

 

 

 

2.6. Czy maszyny i urządzenia techniczne zostały zgodnie z przepisami dopuszczone do ruchu?

 

 

 

2.7. Czy maszyny i urządzenia techniczne są we właściwym stanie technicznym?

 

 

 

2.8. Czy maszyny i urządzenia posiadają opracowaną instrukcję bezpiecznej ich obsługi?

 

 

 

2.9. Czy używane maszyny i urządzenia posiadają odpowiednie urządzenia sterownicze?

 

 

 

2.10. Inne własne pytania.

 

 

 

3.

Procesy pracy, organizacja tych procesów i stanowisk pracy

 

 

 

 

3.1. Czy opracowane są i udostępnione pracownikom do stałego korzystania instrukcje dotyczące prowadzonych procesów technologicznych?

 

 

 

3.2. Czy zapewniono zgodnie z przepisami dojścia do stanowisk pracy?

 

 

 

3.3. Czy zapewniono wymaganą przepisami powierzchnię i kubaturę na stanowiskach pracy?

 

 

 

3.4. Czy zapewnione jest monitorowanie miejsc niebezpiecznych?

 

 

 

3.5. Czy stanowiska pracy wyposażone są w wymagane instalacje, np. spawalnie, lakiernie itp.?

 

 

 

3.6. Czy zapewniono w sposób dostateczny nadzorowanie procesów technologicznych?

 

 

 

3.7. Czy opracowano instrukcję wykonywania prac niebezpiecznych?

 

 

 

3.8. Czy zabezpieczono dostateczną ilość punktów pierwszej pomocy (apteczek pierwszej pomocy)?

 

 

 

3.9. Inne własne pytanie.

 

 

 

4.

Czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia występujące
w procesie pracy

 

 

 

 

4.1. Czy prowadzone są badania i pomiary czynników szkodliwych?

 

 

 

4.2. Czy występują przekroczenia dopuszczalnych norm?

 

 

 

4.3. Czy stosowane w zakładzie substancje chemiczne są oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację?

 

 

 

4.4. Czy substancje i preparaty chemiczne są magazynowane zgodnie z wymaganiami ich identyfikacje?

 

 

 

4.5. Czy pracownicy są informowani o wielkości dopuszczalnych stężeń?

 

 

 

4.6. Inne własne pytania.

 

 

 

5.

5.1. Czy dokonano identyfikacji zagrożeń?

 

 

 

 

5.2. Czy jest zapewniony dostateczny nadzór prac i stanowisk, gdzie występują zagrożenia?

 

 

 

5.3. Czy przeciwdziałanie zagrożeniom ma swoje odbicie w instrukcjach obsługi?

 

 

 

5.4. Czy pracownicy są dostatecznie informowani o występujących zagrożeniach?

 

 

 

5.5. Inne własne pytania.

 

 

 

6.

Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej

 

 

 

 

6.1. Czy pracownikom dostarczono odpowiednie do wykonywanej pracy i zagrożeń środki ochrony indywidualnej?

 

 

 

6.2. Czy pracownicy stosują przydzielone środki ochrony indywidualnej zgodnie z przeznaczeniem?

 

 

 

6.3. Czy pracodawca określił taryfikator używania odzieży i obuwia roboczego?

 

 

 

6.4. Czy dobór środków ochrony indywidualnej jest zgodny
z wymogami przepisów?

 

 

 

6.5. Inne własne pytania.

 

 

 

7.

Załoga

 

 

 

 

7.1. Czy pracownicy są szkoleni w dziedzinie bhp zgodnie z wymogami przepisów?

 

 

 

7.2. Czy pracownicy mają aktualne szkolenia bhp?

 

 

 

7.3. Czy pracownicy mają aktualne badania lekarskie?

 

 

 

7.4. Czy pracownicy posiadają wymagane przepisami kwalifikacje do obsługi maszyn i urządzeń?

 

 

 

7.5. Inne pytania własne.

 

 

 

8.

Ryzyko zawodowe

 

 

 

 

8.1. Czy oceniono ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy?

 

 

 

8.2. Czy pracownicy zostali poinformowani o występującym ryzyku zawodowym?

 

 

 

9.

Realizacja zarządzeń, decyzji, nakazów, poleceń, zaleceń, organów nadzoru nad warunkami pracy

 

 

 

 

9.1. Czy zakład był kontrolowany przez organa nadzoru nad warunkiem pracy?

 

 

 

9.2. Czy realizowane są decyzje, nakazy, polecenia, zalecenia, zarządzenia i wystąpienia tych organów?

 

 

 

10.

Realizacja zarządzeń pracodawcy w dziedzinie bhp

 

 

 

 

10.1. Czy pracodawca wydawał polecenia, zarządzenia usunięcia nieprawidłowości w dziedzinie bhp?

 

 

 

10.2. Czy wszystkie polecenia zostały wykonane?

 

 

 

11.

Realizacja programu poprawy warunków pracy

 

 

 

 

11.1. Czy opracowano program poprawy warunków pracy?

 

 

 

11.2. Czy program ten jest terminowo realizowany?

 

 

 

12.

Analiza wypadkowości

 

 

 

 

12.1. Czy prowadzony jest rejestr wypadków przy pracy?

 

 

 

12.2. Czy prowadzone są rejestry podejrzeń zachorowań na choroby zawodowe i chorób zawodowych?

 

 

 

12.3. Czy dokonywana jest analiza wypadkowości?

 

 

 

12.4. Czy realizowana są wnioski zespołów powypadkowych?

 

 

 

 

4.2. Część opisowa oceny stanu bhp.

Zaproponowana lista kontrolna powinna być poszerzona o własne spostrzeżenia specyficzne dla danego zakładu i powinna być pomocna przy opracowywaniu części opisowej oceny.

Wzór części opisowej podaje załącznik do niniejszego rozdziału.

5. Wzór oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W ZAKŁADZIE

……………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………. 

ZA OKRES…………………………………………………………………………..

 

Opracował: Zatwierdził:

........................................           ........................................

1. Wstęp.

Ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w naszym zakładzie została opracowana w oparciu o:

 • dokumentację technologiczną o stosowanych substancjach i materiałach;

 • dokumentację techniczną maszyn i innych urządzeń technicznych;

 • wyniki badań procesów technologicznych pod kątem stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników;

 • protokoły pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia;

 • akta osobowe (informacje dotyczące kwalifikacji pracowników, szkoleń, badań lekarskich itp.);

 • protokoły kontroli warunków pracy dokonywanych przez zewnętrzne organa nadzoru oraz służby i organizacje wewnętrzne;

 • programy przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych wpływających na bezpieczeństwo pracy;

 • dokumentację o wypadkach przy pracy i chorobach zawodowych, w tym informacje z okresowych analiz wypadkowości i zachorowalności na choroby zawodowe;

 • ocenę ryzyka zawodowego.

Ww. dokumenty są podane przykładowo, należy je uzupełnić o dokumenty, które zdaniem opracowującego ocenę należy umieścić, ponieważ dotyczą one specyfiki danego zakładu.

2. Budynki, drogi, pomieszczenia pracy.

W tym temacie należy ująć odpowiedź na pytanie: Czy spełnione są wymagania przepisów dla budynków, dróg komunikacyjnych, pomieszczeń pracy? Jeżeli nie, to co zamierzamy jeszcze w tej tematyce zrobić, kiedy i czy zabezpieczone są środki na ten cel?

Wykorzystać odpowiedzi z listy kontrolnej (pkt 4.1. poz. 1).

3. Wyposażenie pomieszczeń pracy.

W tym temacie należy ująć takie zagadnienia, jak: wyposażenie w maszyny i inne urządzenia techniczne (czy jest wymagana dokumentacja dla tych maszyn i urządzeń), instalacje oświetleniowe, wentylacyjne, odciągowe itp. Opisując te zagadnienia, należy je ująć w następujący sposób: stan aktualny, co jest do wykonania, kiedy to wykonamy i czy są środki na realizację – wykorzystać odpowiedzi z listy kontrolnej (pkt 4.1. poz. 2).

4. Procesy pracy, organizacja tych procesów i stanowisk pracy.

Należy tu ująć krótko charakterystykę procesów technologicznych, poziom ich organizacji (w tym monitorowanie miejsc o największym zagrożeniu), wyposażenie stanowisk pracy w narzędzia. Czy stanowiska pracy objęte specjalistycznymi przepisami bhp wyposażone są zgodnie z ich wymaganiami (spawalnie, lakiernie itp.). Zapewnienie nadzoru nad przestrzeganiem prawidłowości procesów technologicznych, procesów pracy, postanowień instrukcji, przepisów itp. Opisując te zagadnienia, należy ująć: stan aktualny, ewentualne potrzeby, kiedy zostaną zrealizowane i czy są na to środki.

Wykorzystać odpowiedzi z listy kontrolnej (pkt 4.1. poz. 3).

5. Czynniki niebezpieczne i szkodliwe dla zdrowia występujące w procesie pracy.

Jakie czynniki szkodliwe i niebezpieczne występują na poszczególnych węzłach technologicznych, pomieszczeniach, stanowiskach pracy itp. Należy podać wielkość natężeń, stężeń, intensywność występowania (w oparciu o wyniki pomiarów) oraz sposób przeciwdziałania zagrożeniom powodowanym przez te czynniki. Należy podać ilość pracowników narażonych na przekroczenia NDS, NDN (wielkość przekroczeń), pracujących w przedziale 0,5 NDS/NDN — do NDS/NDN.

Przy opracowywaniu tych zagadnień pomocna powinna być Polska Norma PN-80/Z- -08052 klasyfikująca czynniki szkodliwe i niebezpieczne występujące w procesie pracy.

Należy również podać, co zamierzamy jeszcze zrobić dla ograniczenia zagrożeń, kiedy to wykonamy i czy mamy na to środki.

Wykorzystać odpowiedzi z listy kontrolnej pkt 4.1. poz. 4.

6. Zagrożenia.

W części opisowej należy dokonać identyfikacji zagrożeń oraz umiejscowienia tych zagrożeń, z podaniem liczby pracowników, którzy narażeni są na te zagrożenia. Pomocą przy opracowywaniu tej tematyki jest ocena ryzyka zawodowego, jeżeli została wykonana, jeśli nie, to należy niezwłocznie dokonać oceny, tj. wykorzystać przy tym odpowiedzi na pytania z listy kontrolnej pkt 4.1. poz. 5 i 8.

7. Wyposażenie pracowników w odzież, obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej.

Opracowując ten temat, należy podać aktualny stan, co należy poprawić i kiedy – wykorzystać odpowiedzi na pytania z listy kontrolnej (pkt 4.1. poz. 6)

8. Załoga.

Należy podać wielkość zatrudnienia, kwalifikacje pracowników. Mówiąc o kwalifika-cjach, należy podać:

 • przygotowanie zawodowe do wykonywania danej pracy;

 • przeszkolenie pracowników w zakresie bhp (terminowość szkoleń);

 • badania lekarskie dopuszczające do wykonywania danej pracy;

 • dodatkowe kwalifikacje wymagane przepisami (uprawnienia do obsługi i kon-serwacji urządzeń, instalacji i sieci: elektroenergetycznych, cieplnych i gazowych, urządzeń technicznych objętych dozorem UDT, TDT).

Opracowując ten temat należy ująć aktualny stan, co trzeba zmienić i kiedy.

9. Realizacja zarządzeń, decyzji, nakazów, poleceń, zaleceń organów nadzoru nad warunkami pracy.

Dokonać bilansu kontroli stanowisk pracy w rozbiciu na poszczególne rodzaje organów nadzoru oraz służby bhp i dokonać rozliczenia zadań wynikających z tych kontroli, które należało wykonać – wykorzystać odpowiedzi z listy kontrolnej (pkt 4.1. poz. 9).

10. Realizacja zarządzeń pracodawcy dotyczących dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dokonać bilansu zadań, które w danym roku należało wykonać i rozliczyć ich realizację.

11. Realizacja programu poprawy warunków pracy.

Dokonać rozliczenia programu poprawy warunków pracy (jeżeli taki opracowano
i wdrożono do realizacji).

12. Analiza wypadkowości.

Analizę wypadkowości należy rozpocząć od bilansu wypadków i wskaźników wypadkowości, najlepiej to wykonać tabelarycznie.

 

 

 

 


Lp.


Ilość wypadków przy pracy

Dni niezdolności do pracy


Wskaźniki wypadkowości

Ogółem

Rodzaje wypadków

 

rok

bież.

rok

poprz.

ciężkości

częstości

rok bież.

rok poprz.

śm.

c.u.c.

zb.

pozostałe

rok

bież.

rok

poprz.

rok

bież.

rok

poprz.

rok

bież.

rok

poprz.

rok

bież.

rok

poprz.

rok

bież.

rok

poprz.

rok

bież.

rok

poprz.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objaśnienia użytych skrótów:

— śm. – wypadki śmiertelne,

— c.u.c. – wypadki ciężkiego uszkodzenia ciała,

— zb. – wypadki zbiorowe,

— rok bież. – rok, za który dokonywana jest ocena,

— rok poprz. – rok poprzedni, za który była dokonana ocena.

W części opisowej dokonać dokładnej analizy przyczyn wypadków, akcentując w tym rolę osób kierujących pracownikami i samych pracowników.

Wskaźniki ciężkości i częstości wypadków przy pracy:

— wskaźnik ciężkości używany do analizy oznacza średnią ilość dni niezdolności do pracy przypadającą na jeden wypadek i oblicza się go z wzoru:

ilość dni niezdolności do pracy ogółem

wskaźnik ciężkości =

ilość wypadków przy pracy – ilość wypadków śm.

— wskaźnik częstości często nazywamy wskaźnikiem częstotliwości wypadków i oblicza się go ze wzoru:

liczba poszkodowanych x 1000

wskaźnik częstości =

liczba zatrudnionych

Osobnym zagadnieniem są zdarzenia wypadkowe niepowodujące absencji chorobowej – należy je również przeanalizować, dokonując analizy wypadkowości.

Podobnie należy postąpić z podejrzeniami o choroby zawodowe i zachorowalnością na te choroby.

13. Wnioski.

Wnioski należy podać w sposób jednoznaczny z podaniem adresata odpowiedzialnego za ich wykonanie.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: bhp analiza analiza stanu
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres