www.prawnik-online.eu   »   Tag: kpsw
TAG: kpsw
WYNIKÓW: 29
prawnik   |   14 stycznia 2012
Rozdział XII Przygotowanie do rozprawy
Art. 65. § 1. Prezes sądu, kierując sprawę na rozprawę, zarządza zawiadomienie o jej miejscu i terminie oskarżyciela, pokrzywdzonego i obwinionego oraz obrońcę i pełnomocnika, gdy zostali ustanowieni; zarządza on także...
prawnik   |   14 stycznia 2012
Rozdział XIII Rozprawa
Art. 70. § 1. Rozprawa odbywa się ustnie i jawnie. § 2. Sąd wyłącza jawność całości lub części rozprawy, jeżeli jawność mogłaby obrażać dobre obyczaje, wywołać zakłócenie spokoju publicznego lub gdy ważny interes...
prawnik   |   14 stycznia 2012
Rozdział XIV Postępowanie w sprawach osób podlegających orzecznictwu sądów wojskowych
Art. 85. § 1. W postępowaniu przed sądem wojskowym podstawę do wszczęcia postępowania stanowi wniosek o ukaranie sporządzony lub zatwierdzony przez prokuratora wojskowego. § 2. Żandarmerii Wojskowej, w stosunku do osoby...
prawnik   |   14 stycznia 2012
Rozdział XV Postępowanie przyspieszone
Art. 89. W postępowaniu przyspieszonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.
prawnik   |   14 stycznia 2012
Rozdział XVI Postępowanie nakazowe
Art. 93. § 1. Sąd na posiedzeniu może wydać wyrok nakazowy w sprawach o wykroczenia, w których wystarczające jest wymierzenie nagany, grzywny albo kary ograniczenia wolności. Sąd orzeka bez udziału stron.
prawnik   |   14 stycznia 2012
Rozdział XVII Postępowanie mandatowe
Art. 95. § 1. Postępowanie mandatowe prowadzi Policja, a inne organy, gdy przepis szczególny tak stanowi. § 2. § 3. W sprawach określonych w art. 17 § 2 postępowanie mandatowe prowadzi inspektor pracy. Inspektor pracy może...
prawnik   |   14 stycznia 2012
Dział X Środki odwoławcze
Art. 103. § 1. Środkami odwoławczymi są apelacja i zażalenie. § 2. Od wyroku sądu pierwszej instancji służy stronom apelacja, chyba że ustawa stanowi inaczej. § 3. Zażalenie przysługuje w wypadkach wskazanych w ustawie....
prawnik   |   14 stycznia 2012
Rozdział XVIII Kasacja
Art. 110. § 1. Kasację w sprawach o wykroczenia może wnieść wyłącznie Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatelskich, w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych także Naczelny Prokurator Wojskowy, a w...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres