www.prawnik-online.eu   »   Tag: ksh
TAG: ksh
WYNIKÓW: 52
prawnik   |   06 grudnia 2011
Rozdział 3 Organy spółki cz.1
Oddział 1 - Zarząd: Art. 368. § 1. Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. § 2. Zarząd składa się z jednego albo większej liczby członków. § 3. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród...
prawnik   |   06 grudnia 2011
Rozdział 3 Organy spółki cz.2
Art. 406[6]. Członkowie zarządu i rady nadzorczej mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu. Art. 407. § 1. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca...
prawnik   |   05 grudnia 2011
Rozdział 4 Zmiana statutu i zwykłe podwyższenie kapitału zakładowego
Oddział 1 Przepisy ogólne Art. 430. § 1. Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru. § 2. Zmianę statutu zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Zgłoszenie zmiany statutu nie może nastąpić po...
prawnik   |   05 grudnia 2011
Rozdział 5 Kapitał docelowy Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego
Art. 444. § 1. Statut może upoważnić zarząd na okres nie dłuższy niż trzy lata do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. Zarząd może wykonać przyznane mu upoważnienie przez...
prawnik   |   05 grudnia 2011
Rozdział 6 Obniżenie kapitału zakładowego
Art. 455. § 1. Kapitał zakładowy obniża się, w drodze zmiany statutu, przez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. § 2....
prawnik   |   05 grudnia 2011
Rozdział 7 Rozwiązanie i likwidacja spółki
Art. 459. Rozwiązanie spółki powodują: 1) przyczyny przewidziane w statucie, 2) uchwała walnego zgromadzenia o rozwiązaniu spółki albo o przeniesieniu siedziby spółki za granicę, 3) ogłoszenie upadłości...
prawnik   |   05 grudnia 2011
Rozdział 8 Odpowiedzialność cywilnoprawna
Art. 479. Jeżeli członkowie zarządu umyślnie lub przez niedbalstwo podali fałszywe dane w oświadczeniu, o którym mowa w art. 320 § 1 pkt 3 i 4 lub w art. 441 § 2 pkt 5, odpowiadają wobec wierzycieli spółki solidarnie ze...
prawnik   |   28 listopada 2011
Rozdział 1 Przepisy ogólne
Art. 491. § 1. Spółki kapitałowe mogą się łączyć między sobą oraz ze spółkami osobowymi; spółka osobowa nie może jednakże być spółką przejmującą albo spółką nowo zawiązaną. § 1(1). Spółka kapitałowa...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres