www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Dane osobowe   »   Odmowa wydania odpisów aktów stanu cywilnego.

redakcja 02 stycznia 2011 Odmowa wydania odpisów aktów stanu cywilnego.

Przedstawione zagadnienie należy rozpatrywać na gruncie innych, niż ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) aktów prawnych. Ustawa o ochronie danych osobowych określa bowiem jedynie ogólne zasady ich przetwarzania i ochrony, zaś skonkretyzowanie tychże zasad ma miejsce w szczególnych wobec jej regulacji, przepisach prawa. Zasady i tryb wydawania odpisów aktów stanu cywilnego reguluje ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1688).

Zgodnie z treścią jej art. 83 ust. 1, odpisy oraz zaświadczenia określone w art. 79, a zatem odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego, zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku, jak również zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego, wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, małżonka lub przedstawiciela ustawowego. Przepis ust. 2 powołanego artykułu stanowi natomiast, iż "Odpisy aktów stanu cywilnego i zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku mogą być również wydane na wniosek innych osób niż wymienione w ust. 1, które wykażą w tym interes prawny, oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny. Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego może być także wydane na wniosek innych zainteresowanych osób".

Powołane wyżej przepisy w sposób wyczerpujący określają komu i po spełnieniu jakich warunków mogą być wydane odpisy aktów stanu cywilnego. Możliwość i prawną dopuszczalność ich wydania należy zatem rozpatrywać wyłącznie na ich podstawie.

Można też dodać, że w literaturze przedmiotu podkreśla się, że art. 83 potwierdza zasadę ograniczonej jawności ksiąg stanu cywilnego, wymieniając w ust. 1 osoby i organy uprawnione do otrzymania odpisów bez konieczności uzasadniania potrzeby ich otrzymania, z jednoczesnym rozszerzeniem kręgu uprawnionych podmiotów o osoby, które mają interes prawny w otrzymaniu odpisów oraz o organizacje społeczne.

Podnosi się także, iż bardziej wnikliwe rozpatrzenie wniosku o wydanie odpisu przez kierownika urzędu stanu cywilnego jest niezbędne w przypadku odpisu zupełnego, w którym zawarte są szczegółowe informacje dotyczące stanu cywilnego, jak np. ustalenia ojcostwa, pochodzenia z małżeństwa, przysposobienia, ustania małżeństwa lub separacji. Udostępnienie niektórych informacji osobom nieuprawnionym może stanowić wówczas naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych. Osoba występująca o wydanie odpisu zupełnego powinna więc udowodnić istnienie interesu prawnego, np. prowadzenie postępowania spadkowego.

Składając wniosek o wydanie odpisu skróconego aktu, zawierającego ograniczone dane osobowe, zainteresowana osoba nie musi szczegółowo udowodnić interesu prawnego, wystarczy bowiem uprawdopodobnienie istnienia takiego interesu. Odpisy skrócone aktów mogą otrzymać także osoby, które zgłosiły urodzenie lub zgon, mimo że nie należą do osób wymienionych w ust. 1 - bez obowiązku wykazania interesu prawnego (A. Czajkowska, E. Pachniewska, Prawo o aktach stanu cywilnego. Komentarz, orzecznictwo, wzory dokumentów i pism, Warszawa 2004, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, wyd. II).

Odmowa wydania odpisu aktu stanu cywilnego lub dokumentu z akt zbiorowych "powinna nastąpić w formie decyzji administracyjnej z podaniem w jej uzasadnieniu przyczyn, dla których wniosek nie mógł zostać uwzględniony" (tak wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodek Zamiejscowy w Gdańsku z dnia 29 kwietnia 1993 r., sygn. akt S.A./Gd 2261/92). Organem odwoławczym od orzeczeń administracyjnych wydanych na podstawie ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, stosownie do jej art. 8 ust. 4, jest wojewoda. Wojewodowie sprawują także nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie (art. 8 ust. 3).

Zatem wątpliwości dotyczące prawidłowości stosowania przepisów niniejszej ustawy, należy kierować do właściwego wojewody.

Generalny Inspektor nie jest bowiem - stosownie do zakresu jego zadań, który sprecyzowany został w art. 12 ustawy o ochronie danych osobowych - uprawniony do ingerowania w określone ustawowo kompetencje innych organów, oceniania prawidłowości podejmowanych przez nie czynności oraz badania merytorycznej zasadności prowadzonych przez nie postępowań. Nie jest on bowiem organem kontrolującym ani nadzorującym prawidłowość stosowania prawa materialnego i procesowego w sprawach należących do właściwości innych organów, służb czy sądów, których orzeczenia podlegają ocenie w toku instancji, czy też w inny sposób określony odpowiednimi procedurami. Stanowisko takie wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 marca 2001 r. w sprawie o sygn. akt II SA 401/00.”

Źródło:  GIODO   http://www.giodo.gov.pl/318/id_art/1337/j/pl/

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: odpis USC
Ocena: 4,04
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1573    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres