www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Ubezpieczenia   »   Wzór wezwania zakładu ubezpieczeń do zapłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC zarządu dróg

prawnik 22 stycznia 2012 Wzór wezwania zakładu ubezpieczeń do zapłaty odszkodowania z tytułu ubezpieczenia OC zarządu dróg



                                      Chełm Lubelski, 20-05-2010 r.

Ewa Kowalska
Ul. Wschodnia 15/4
20-620 Chełm Lubelski 

    ZZZ Towarzystwo ubezpieczeniowe S.A.
    Ul. Grunwaldzka 62
    02-244 Warszawa

WEZWANIE DO ZAPŁATY DODATKOWEJ KWOTY ODSZKODOWANIA

Działając w imieniu własnym wzywam Państwa do niezwłocznej dopłaty kwoty 260 złotych odszkodowania z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zarządu Dróg w Lublinie za szkodę w należącym do mnie pojeździe nr 17654/WCF-19/2008 z dnia 14 marca 2010 roku wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 15 kwietnia 2010 roku do dnia zapłaty.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2010r. wjeżdżając do Lublina trasą E-42 z Chełma Lubelskiego za drugimi światłami na wysokości stacji paliw Orlen najechałam na nieoznakowaną wyrwę w jezdni powodując uszkodzenia w należącym do mnie pojeździe marki Volkswagen Golf IV o numerze rej. LU 13CL. Podczas zdarzenia uszkodzeniu uległa przednia felga stalowa, kołpak i opona zimowa Fc Winter XC 11 od strony pasażera. Następnego dnia zgłaszając szkodę w swoim roszczeniu zwróciłam się z wnioskiem o wypłatę odszkodowania w łącznej kwocie 560 zł obejmującego kolejno: koszt naprawy felgi (prostowanie i malowanie) w kwocie 120 zł, koszt zakupu kołpaka w kwocie 40 zł oraz koszt zakupu dwóch opon zimowych Fc Winter XC 11 w cenie 400 zł (po 200 zł za sztukę). Faktury zakupowe przedłożyłam zgłaszając szkodę przy czym zostałam poinformowana ustnie, że powstała po mojej stronie szkoda na pewno nie zostanie w pełni zrekompensowana, gdyż zakład ubezpieczeń nie czuje się zobowiązany do zwrotu kosztów zakupu obu opon gdy uszkodzeniu uległa tylko jedna z nich, a ponadto była ona już w części zużyta, a tym samym odszkodowanie za uszkodzoną oponę zostanie odpowiednio pomniejszone. Następnie bez jakichkolwiek wyjaśnień w dniu 10 kwietnia 2010r. na moje konto bankowe przekazano kwotę 300 zł tytułem odszkodowania za powstałą szkodę. Chcąc wyjaśnić różnicę w stosunku do zgłoszonych przez mnie roszczeń a przyznaną kwotą odszkodowania w dniu 13 kwietnia podczas rozmowy telefonicznej uzyskałem informację, że przyznane odszkodowanie zostało zredukowane o cenę jednej z opon oraz pomniejszone o stopień uprzedniego zużycia zniszczonej opony.

Odnosząc się do wskazywanych wyżej spornych kwestii, po przeanalizowaniu prawidłowości Państwa twierdzeń oraz po skonsultowaniu z pracownikami stacji diagnostycznej oraz serwisem oponiarskim możliwości stosowania innych opon na jednej osi pojazdu zwracam Państwa uwagę, iż zgodnie z § 11 ust 7 pkt 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia wydany jako akt wykonawczy do art. 66 ust 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym pojazd nie może być wyposażony w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika, na kołach jednej osi. Dodatkowo zgodnie z treścią art. 361 kodeksu cywilnego ubezpieczyciel zobowiązany jest naprawić szkodę w majątku poszkodowanego obejmującą wszystkie straty, których powstanie pozostaje w normalnym związku przyczynowym ze zdarzeniem objętym ochroną ubezpieczeniową. Naprawienie szkody przez Ubezpieczyciela następuje w postaci wypłaty odpowiedniej sumy pieniężnej (zgodnie z art. 363 § 2 kc). Poszkodowany uprawniony jest do żądania przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 5 listopada 1980 r. o sygnaturze akt III CRN 223/80 „Przywrócenie rzeczy uszkodzonej do stanu poprzedniego polega na doprowadzeniu jej do stanu używalności w takim zakresie, jaki istniał przed wyrządzeniem szkody. Jeżeli do osiągnięcia tego celu konieczne jest użycie nowych elementów, to poniesione na nie wydatki wchodzą w skład kosztów naprawienia szkody przez przywrócenie rzeczy do stanu poprzedniego. W konsekwencji powyższe wydatki obciążają osobę odpowiedzialną za szkodę.” W celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkie opony na jednej osi pojazdu powinny mieć taką samą rzeźbę bieżnika oraz wysokość. Pragnę także zaznaczyć, że zgodnie z art. 66 ust 1 pkt 1 ustawy prawo o ruchu drogowym pojazd uczestniczący w ruchu ma być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę. Również doświadczenie życiowe uczy, iż opony o różnym stopniu zużycia na jednej osi negatywnie wpływają na bezpieczeństwo ruchu. Zarówno producenci samochodów, jak i serwisy oponiarskie, wskazują, iż nie należy montować nowej opony na jednej osi razem z oponami zużytymi, nawet gdy wzory bieżników są identyczne. Przedstawiciele stacji diagnostycznych dodatkowo wskazują na brak możliwości uzyskania przeglądu technicznego w sytuacji gdy pojazd wyposażony jest w opony o różnym stopniu zużycia na jednej osi. Tym samym sformułowane przez mnie żądanie wymiany obydwóch opon z danej osi, w przypadku zniszczenia jednej opony wydaje się w pełni zasadne.

Ponadto zgodnie z bezwzględnym przepisem art. 817 kodeksu cywilnego, ubezpieczyciel obowiązany jest spełnić świadczenie w terminie 30 dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. Gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie (30 dni) okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe przy czym bezsporną część świadczenia ubezpieczyciel powinien spełnić w terminie 30 dni.

Przypominam, iż przedmiotową szkodę wraz z roszczeniami odszkodowawczymi zgłosiłem w ZZZ Towarzystwie Ubezpieczeniowym S.A. w dniu 14 marca 2010 roku. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałam pełnej kwoty należnego odszkodowania, jak również nie otrzymałam od Państwa pisemnej informacji o przyczynach niemożności zaspokojenia części zgłoszonych przez mnie roszczeń. Dlatego też w związku z upływem 30 dniowego ustawowego terminu wymagalności mojego roszczenia w dniu 14 kwietnia 2010 roku, wzywam Państwa do dopłaty należnego odszkodowania w kwocie 260 złotych wraz z ustawowymi odsetkami za zwłokę na podany niżej numer rachunku bankowego:
BANK XYZ
Nr konta: 12 1234 2255 2244 8854 6600 0001

Jednocześnie oświadczam, że brak zapłaty kwoty odszkodowania w terminie 7 dni od dnia otrzymania przedmiotowego wezwania do zapłaty będzie skutkował niezwłocznym wystąpieniem przeze mnie na drogę postępowania sądowego, co dodatkowo po Państwa stronie, prócz odsetek, będzie skutkowało koniecznością poniesienia kosztów postępowania sądowego i zastępstwa procesowego.

Ewa Kowalska

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: odszkodowanie ubezpieczenia wezwanie do zapłaty
Ocena: 3,22
Prawnik
PORADY: 1289    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1