www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   ZUS / Ubezpieczenia społeczne   »   Zawieszenie prawa do renty socjalnej - jaki przychód i kiedy?

wanda50plus 15 czerwca 2014 Zawieszenie prawa do renty socjalnej - jaki przychód i kiedy?

Z dniem 1 stycznia 2012 roku wszedł w życie znowelizowany art.10 ust. 6 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o rencie socjalnej (Dz.U. z 2011 r., nr 224, poz.1338). Stanowi on, że prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody, w łącznej kwocie wyższej niż 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.

Progi zarobkowe emerytów i rencistów zmieniają się 4 razy w ciągu roku kalendarzowego: 1 marca, 1 czerwca, 1 września, 1 grudnia. Jest to związane ze zmianą granicznych kwot przychodu.

Komunikat Prezesa ZUS

Zgodnie z art. 10 ust. 9 Ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, Dz. U. z 2013 r. poz. 982 i 1650 (dalej: ustawa) w terminie do 14 dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału kalendarzowego. Prezes ZUS ogłasza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” kwotę przychodu, która odpowiada 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.

W Komunikacie z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2014 r. ogłoszonego do celów emerytalnych, Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych podaje, że od dnia 1 czerwca 2014 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2014 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 2.726,80 zł.

Ważne!

Nie można przekroczyć tej kwoty, ponieważ ZUS zawiesi wtedy wypłatę renty socjalnej za dany miesiąc.


Zobacz:

Wniosek do ZUS o zawieszenie wypłaty renty socjalnej.doc
Wniosek do ZUS o przywrócenie wypłaty renty socjalnej.doc

Przychody z jakiego tytułu

W myśl art. 10 ustawy prawo do renty socjalnej zawiesza się w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Będzie to przychód osiągany z tytułu:
1) umowy o pracę;
2) umowy zlecenia;
3) umowy agencyjnej;
4) prowadzenia działalności pozarolniczej.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej będzie to przychód stanowiący zadeklarowaną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne w rozumieniu ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r. , nr 205, poz. 1585, z późn. zm.),

Przychodem będą również kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.

Prawo do renty socjalnej ulega zawieszeniu  także w razie osiągania przychodu  podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, według skali podatkowej  podanej  w art. 27 ust. 1 Ustawy  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych  (Dz.U. z 2012 r. , poz. 361) lub osiągania przychodów z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, opodatkowanych na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Obowiązek powiadomienia ZUS

Renta socjalna rozliczna jest miesięcznie. Osoba pobierająca rentę socjalną lub jej przedstawiciel ustawowy są obowiązani niezwłocznie powiadomić ZUS o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do renty socjalnej. Powiadomienie następuje w formie pisemnego oświadczenia. W przypadku gdy składki na ubezpieczenia społeczne są odprowadzane przez płatnika składek, osoba pobierająca rentę socjalną jest obowiązana do przedstawienia zaświadczenia albo oświadczenia określającego kwotę przychodu.

Powiadomienie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie  fałszywych zeznań. Umieszcza się w nim następującą klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań" ( art.10 ust.7a ustawy).

Ważne!

Jeżeli  z powiadomienia  ZUS będzie wynikało, że określony przychód  zostanie osiągany  przez kilka miesięcy (np. umowa o pracę na  pół roku) wówczas renta socjalna zostanie do tego czasu zawieszona. Należy następnie przysłać nowe oświadczenie o nie osiąganiu przychodu powodującego zawieszenie renty socjalnej albo o osiąganiu nowego przychodu jednorazowego, stałego czy okresowego.

ZUS na podstawie art.10 ust. 8 ustawy może wystąpić do urzędu skarbowego o przekazanie informacji o wysokości przychodów objętych podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub zryczałtowanym podatkiem dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Może on wtedy zażądać zwrotu wypłaconej renty socjalnej wraz z ustawowymi odsetkami.

Podstawa prawna

 - art.10 Ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 982 i 1650 );
 - art. 27 ust. 1 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jedn. tekst: Dz. U. z 2012 r., poz. 361);
 - Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za I kwartał 2014 r. ogłoszonego do celów emerytalnych (M.Pol. z 2014 r., poz. 370).

Stan prawny na 1 czerwca 2014 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: renta socjalna wskaźniki zawieszenie renty socjalnej
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres