www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Klauzule niedozwolone: listopad 2015 - handel elektroniczny

redaktor 05 grudnia 2015 Klauzule niedozwolone: listopad 2015 - handel elektroniczny

Niektóre z nich zawierają komentarz.

Zobacz:

Klauzule niedozwolone: październik 2015 - handel elektroniczny

I. Złożenie zamówienia

1. Numer wpisu: 6185, data wpisu: 20 listopada 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia (i jego potwierdzenia) i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów w serwisie (za wyjątkiem cen zawierających ewidentne błędy edytorskie)" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 września 2015 r., sygn. akt XVII AmC 24838/13.

Komentarz:

Klauzula o numerze 6185 nadaje przedsiębiorcy uprawnienie do skorygowania błędnej ceny towaru w sklepie internetowym. Jej abuzywność polega na tym, że w świetle art. 385[3] pkt 2 Kodeksu cywilnego (K.c.) wyłącza ona odpowiedzialność sprzedawcy (przedsiębiorca) względem konsumenta za nienależyte wykonanie zobowiązania. Przepis zawarty w  art. 12 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta – Dz.U. 2014.827 (PrKonsU) zobowiązuje bowiem przedsiębiorcę do podania w regulaminie e - sklepu informacji o cenie towaru lub usługi. Powinna być ona podana przed złożeniem zamówienia. Jeżeli klient zakupi produkt za cenę jaka widnieje na Karcie produktu, wtedy musi mieć pewność, że cena ta nie zostanie zmieniona.

II. Odstąpienie od umowy

1. Numer wpisu: 6182, data wpisu: 5 listopada 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej Cenie. Koszty prowizji z tytułu zwrotu Ceny oraz koszt odesłania Towaru do Klienta pomniejszają kwotę zwracaną Klientowi"  - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 sierpnia 2015 r., sygn. akt XVII AmC 6264/13.

Komentarz:

Klauzula niedozwolona o numerze 6182  w przypadku zwrotu towaru z tytułu odstąpienia od umowy nadaje przedsiębiorcy  prawo potrącenia dla siebie kosztu dostarczenia towaru oraz należnej prowizji z tytułu zwrotu ceny. Powyższe nie ma umocowania prawnego w PrKonsU. Zgodnie bowiem z art. 32 ust. 2 w zw. z art. 33 PrKonsU po odstąpieniu od umowy i odesłaniu towaru przedsiębiorca zwraca konsumentowi „wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy” tj. pełną cenę zwracanego towaru oraz koszt jego doręczenia w wysokości najtańszej formy dostawy zgodne z zapisem w regulaminie sklepu internetowego.

2. Numer wpisu: 6186, data wpisu: 23 listopada 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Aby dokonać zwrotu towar musi być nie używany i w żaden sposób niezniszczony. Powinien zawierać oryginalne metki i przywieszki oraz powinien być do niego przyłączony dowód zakupu" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25 sierpnia 2015 r. , sygn. akt XVII AmC 1159/14.

Komentarz:

Klauzula o numerze 6186 uzależnia zwrot towaru przez konsumenta od jego odesłania w opakowaniu producenta, bez  wcześniejszego zapoznania się z nim w granicach tzw. zwykłego zarządu ( zapoznanie się  z funkcjonalnością zakupionego towaru). Powyższe nie ma odzwierciedlenia w PrKonsU. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Delegatura w Bydgoszczy  w Decyzji Nr RBG - 44 /2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. przyjął następujące stanowisko: „W zakresie zwykłego zarządu mieści się zarówno sprawdzenie jakości wyrobu poprzez jego dotyk, przymierzenie, sprawdzenie wytrzymałości na określone czynniki, jak i zweryfikowanie stanu produktu poprzez stwierdzenie braku mechanicznego uszkodzenia, usterki. 

(...) Niemniej jednak, jak już  zostało wyżej wspomniane, odstąpienie od umowy jest uprawnieniem konsumenta, którego przedsiębiorca nie może w dowolny sposób ograniczyć. (...) prawo do odstąpienia od umowy oraz zwrot towaru przysługuje konsumentowi nawet w przypadku, gdy rzecz uległa uszkodzeniu lub też posiada ślady użytkowania. Ustawa nie przewiduje w takich wypadkach wyłączenia prawa konsumentów do odstąpienia od umowy z możliwością zwrotu zakupionego towaru”.

3. Numer wpisu: 6200, data wpisu: 24 listopada 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Zerwanie/uszkodzenie metek dołączonych do towaru (odzież, biżuteria, torebki) skutkuje brakiem możliwośći zwrotu i wymiany towaru" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 7 października 2015 r., sygn. akt XVII AmC 23249/13.

III. Reklamacja towaru

1. Numer wpisu: 6180, data wpisu: 5 listopada 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z procedurami stosowanymi przez producentów lub dostawców Towarów podlegających reklamacji, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od ich wpłynięcia" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 sierpnia 2015 r., sygn. akt XVII AmC 5953/13.

Komentarz: 

Klauzula niedozwolona o numerze wpisu: 6180  ogranicza prawa konsumenta, ponieważ wydłuża termin rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi . Z art. 561[5] K.c. dodanego przez PrKonsU wynika, że jeżeli kupujący będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

2. Numer wpisu: 6181, data wpisu: 5 listopada 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Reklamacje na uszkodzenia mechaniczne powstałe podczas transportu, nie będą rozpatrywane bez poprawnie wypełnionego protokołu szkody z kurierem dostarczającym przesyłkę. Wadliwy towar z kompletem dokumentów należy odesłać tą samą firmą kurierską na adres Sklepu. Warunkiem przyjęcia przesyłki zwrotnej przez Firmę jest wpisanie na liście przewozowym, w polu "WARTOŚĆ ZADEKLAROWANA", ceny zakupu odsyłanego towaru. Kwota ta stanowi deklarację wartości ubezpieczenia. Przesyłki, dla których na liście przewozowym nie będzie wpisanej deklarowanej wartości ubezpieczenia, nie będą przyjmowane przez nasz magazyn"  - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 20 sierpnia 2015 r., sygn. akt XVII AmC 6565/13.

Komentarz:

Abuzywność klauzuli o numerze 6181 polega na uzależnieniu przyjęcia reklamacji od przedstawienia protokołu szkody spisanego w obecności kuriera. Przedsiębiorca nie może wymagać  od konsumenta spisania niejako „z marszu” protokołu szkody, ponieważ wada towaru może ujawnić się w terminie pózniejszym.  Kurier zazwyczaj doręcza przesyłkę, a klient potwierdza jej odbiór. I na tym ich wzajemne relacje się kończą. Z art. 385[3] pkt 2 K.c. powyższa klauzula istotnie ogranicza odpowiedzialność e - sklepu wobec konsumenta za nienależyte wykonanie zobowiązania. Nie daje konsumentowi czasu na praktyczne  zapoznanie się z towarem.  

3. Numer wpisu: 6187, data wpisu: 23 listopada 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Podstawą przyjęcia reklamacji jest oryginał dowodu zakupu" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 25 sierpnia 2015 r., sygn. akt XVII AmC 1160/14.

Komentarz:

Abuzywność  klauzuli o numerze 6187 polega na uzależnieniu przyjęcia reklamowanego towaru od dostarczenia oryginału dowodu zakupu. Przedsiębiorca nie może wymagać od konsumenta dostarczenia wraz z reklamowanym towarem paragonu lub faktury VAT. Może wymagać jedynie faktu udokumentowania zakupu w jego sklepie internetowym. Klauzula o podobnej treści  numer wpisu 4242 : „Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (paragon fiskalny lub faktura VAT )” jest już od 13 lutego 2013 r.  w Rejestrze prowadzonym przez Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentów (sygn. akt XVII AmC 3998/12).

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w uzasadnieniu wyroku w sprawie o sygn. XVII AmC 3998/12 podał: „(...) Dokumenty te posiadają walor dowodu księgowego, potwierdzającego zdarzenie sprzedaży i przyjęcie określonej kwoty tytułem zapłaty. (...) nie jest to jedyny środek dowodzenia na wypadek ustalenia istotnej okoliczności tj. faktu zakupu określonego towaru od określonego przedsiębiorcy. Konsument (...)  może dochodzić swojego uprawnienia przy zastosowaniu również innych środków dowodzenia o których mowa w przepisach kodeksu postępowania cywilnego (przesłuchanie świadków, zeznania stron, dokumenty w postaci przelewów z rachunku bankowego konsumenta, księgi rachunkowe przedsiębiorcy).

(...) W tym zakresie kwestionowane postanowienie jest abuzywne, ponieważ zmusza konsumenta w celu realizacji swojego uprawnienia do przedkładania określonych dowodów aby przedsiębiorca ustosunkował się do jego żądania pomimo, że ustawodawca takiego obowiązku nie nałożył, tym samym gdyby przedmiotowego postanowienia we wzorcu nie było, konsument były w korzystniejszym dla siebie położeniu”.

Niniejsze uzasadnienie wyroku mozna odnieść odpowiednio do wszystkich niedozwolonych postanowień  dotyczacych wymogu oryginału dowodu zakupu.

4. Numer wpisu: 6190, data wpisu: 23 listopada 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Firma (...)  uwzględnia reklamacje z tytułu rękojmi za wady ukryte w uzasadnionych przypadkach" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 9 września 2015 r., sygn. akt XVII AmC 63/15.

5. Numer wpisu: 6191, data wpisu: 23 listopada 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Reklamacje nie dotyczą towarów odbieranych za tzw. "pobraniem" " - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 7 października, sygn. akt  XVII AmC 426/14.

6. Numer wpisu: 6197, data wpisu: 24 listopada 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Przesłanie informacji o wadliwym asortymencie powinno nastąpić nie później, niż w terminie 3 dni od daty stwierdzenia uszkodzenia" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 12 października 2015 r. , sygn. akt XVII AmC 12476/13.

7. Numer wpisu: 6199, data wpisu: 24 listopada 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Reklamacje powinny być składane tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej - w przypadku innych dróg zgłaszania zażaleń, nie są one rozptrywane. Wszystkie skargi, dotyczące uszkodzonych towarów, należy zgłaszać w terminie, określonym w ust. 3 - reklamacje złożone później nie są uwzględniane" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 12 pażdziernika 2015 r., sygn. akt XVII AmC 12497/13.

Pozostałe

1.  Numer wpisu: 6198, data wpisu: 24 listopada 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Odpowiedzialność za uszkodzenie towaru w trakcie transportu nie leży po stronie Sprzedającego" - wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 grudnia 2015 r., sygn. akt XVII AmC 12488/13 .

Żródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl/rejestr

Przedsiebiorco !

Sprawdż regulamin swojego sklepu internetowego pod kątem występowania w nim niedozwolonych prawem klauzul  lub skontaktuj się niezwłocznie z prawnikiem.

Regulaminy zgodne z prawem w 2015 roku 

Potrzebujesz regulaminu zgodnego z prawem ? Nasza kancelaria tworzy regulaminy dla sklepów, portali, firm. Aby dowiedzieć się ile kosztuje napisanie wolnego od klauzul niedozwolonych regulaminu wystarczy wysłać maila z prośbą o wycenę : kontakt@mariuszszaszor.pl

Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor
ul. Marii Zientara-Malewskiej 5 5C/4
77- 400 Złotów
NIP: PL5040002752
REGON: 301540500
Tel. +48673505369
Fax +48673505379
Kom. +48886610270
www.mariuszszaszor.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: handel elektroniczny klauzule niedozwolone 2015 klauzule niedozwolone - handel elektroniczny
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres