www.prawnik-online.eu   »   Szkolenia   »   Kurs dla aplikantów notarialnych przygotowujących się do egzaminu końcowego 2015

szkolenia@szkolenia-eureka.pl 19 maja 2015 Kurs dla aplikantów notarialnych przygotowujących się do egzaminu końcowego 2015

Celem kursu jest uporządkowanie, uszczegółowienie i ugruntowanie wiedzy oraz przyswojenie umiejętności praktycznych w zakresie stanowiącym przedmiot zadań na egzaminie notarialnym, a także eliminacja najczęstszych błędów, popełnianych przez osoby przygotowujące się i przystępujące do egzaminu.

Przedmiot szkolenia:

Zasadnicza część kursu opiera się na zajęciach polegających na praktycznym rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem konstruowania aktów notarialnych oraz innych czynności notarialnych, w tym protokołów i umów z prawa handlowego.

Na Kursie omówione będę również najistotniejsze zagadnienia sprawiające najwięcej trudności przy rozwiązywaniu zadań egzaminacyjnych, w tym w szczególności zagadnienia dotyczące:

 1. reprezentacji, zarówno osób fizycznych, jak i prawnych,
 2. prawidłowej komparycji i struktury aktu notarialnego oraz dokumentów wskazujących właściwe umocowanie,
 3. zgody organów na dokonywanie czynności notarialnych,
 4. nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów ustalających stan prawny nieruchomości i zabezpieczające prawa stron,
 5. koszów notarialnych, m.in. obliczanie opłat notarialnych (opłata sądowa oraz taksa notarialna) pobieranych przy dokonywaniu czynności notarialnych,
 6. podatków, w tym obliczanie wysokości podatków pobieranych przy dokonywaniu czynności oraz podstawy zwolnień podatkowych.

Kurs kończy egzamin próbny polegający na rozwiązaniu zadania egzaminacyjnego w postaci sporządzenia projektu aktu notarialnego oraz innej czynności notarialnejstanowiący doskonałe ćwiczenie dla przyszłych notariuszy, uwzględniające wymogi i ograniczenia czasowe egzaminu rzeczywistego.

Forma szkolenia:

Zajęcia seminaryjne w zakresie zadań egzaminacyjnych polegających na sporządzaniu aktu notarialnego oraz innych czynności notarialnych, z objaśnieniem praktycznego zastosowania odpowiednich instytucji normatywnych, w szczególności z zakresu:

 • prawa o notariacie, w tym m.in. trybu i zdolności osób biorących udział w czynnościach do dokonywania czynności notarialnej,
 • prawa cywilnego, z uwzględnieniem istotnych dla praktyki notarialnej instytucji prawa własności, prawa rzeczowego, zobowiązań oraz prawa spadkowego,
 • prawa rodzinnego, w tym m.in. małżeńskich ustroi majątkowych, zgody małżonka, reprezentacji małoletniego w ramach władzy rodzicielskiej, kurateli czy opieki, a także prawa o aktach stanu cywilnego,
 • prawa o księgach wieczystych i hipotece, w tym m.in. zakres obciążenia hipoteką oraz ochrona hipoteki, wygaśnięcie hipoteki, hipoteka łączna, przymusowa oraz rozporządzanie opróżnionym miejscem hipotecznym,
 • prawa handlowego, w tym instytucji prawa spółek, uprawnień wspólników, członków zarządu, prokurentów, a także form i treści uchwał zgromadzeń wspólników i in.,
 • prawa podatkowego, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązków notariusza jako płatnika podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności, a także przepisów dotyczących podatku od towarów i usług (VAT).

Uzupełnienie zajęć seminaryjnych stanowią samodzielne ćwiczenia z zakresu sporządzania aktu notarialnego i innych czynności notarialnych (prace domowe) w oparciu o materiały seminaryjne.

Istotnym elementem szkolenia jest podlegający indywidualnej ocenie końcowy egzamin próbny przy zachowaniu ustawowych wymogów i uwarunkowań egzaminu rzeczywistego w zakresie przedmiotu oraz poziomu zadań (sporządzenie aktu notarialnego oraz innej czynności notarialnej), jak również odpowiednich rygorów czasowych i innych ograniczeń.

Program szkolenia:

1. Konstruowanie aktów notarialnych i innych czynności notarialnych- 10 H

Zagadnienie sprawiające największą trudność podczas rozwiązywania zadań egzaminacyjnych – polegające na stworzeniu w krótkim czasie prawidłowej konstrukcji aktu notarialnego, zawierającej niezbędne elementy projektowanej umowy, komparycji aktu notarialnego, prawidłowe umocowanie Stawających oraz zgody i dokumenty niezbędne do zawarcia aktu notarialnego, których brak skutkuje nieważnością zawieranej czynności.

Ze szczególnym uwzględnieniem umowy sprzedaży, zamiany, darowizny, dożywocia, pożyczki, umowy przedwstępnej, ustanowienia ograniczonych praw rzeczowych, zniesienia współwłasności, działu spadku, podziału majątku, poświadczenia dziedziczenia i in.

2. Reprezentacja - 10 H

 1. spółki (w tym ograniczenia podmiotowe wynikające z art. 210 i art. 379 KSH (umowy z członkiem zarządu), wymóg uzyskania zgody organu (art. 17, art. 227, art. 393 KSH), etc.,
 2. osoby prawne - sposób reprezentacji różnych osób prawnych, (w tym: kościół, syndyk, gmina, powiat, województwo, spółdzielnie i in.) oraz rodzaje dokumentów wykazujących właściwe umocowanie,
 3. osoby fizyczne - cudzoziemcy, wspólnicy spółki cywilnej, małżonkowie, kurator, opiekun i in.  

3. Prawo Nieruchomości 5 H

W tym: uprawnienia dzierżawcy i Agencji Nieruchomości Rolnych z ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, rodzaje i zbieg pierwokupów, dokumenty ustalające stan prawny nieruchomości 
i zabezpieczające prawa stron, z uwzględnieniem wymogów stawianych cudzoziemcom - ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa, ustawa o gospodarce nieruchomościami, o lasach, o ochronie przyrody, prawo upadłościowe i naprawcze i in.

4. Inne czynności notarialne, koszty notarialne, podatki - 5 H

Inne czynności notarialne: sporządzanie protokołów, np. niestawiennictwa, przyjęcia do depozytu, wydania depozytu, wejścia na stronę internetową, protokół sms itp.

Koszty notarialne: obowiązek pobrania przez notariusza opłat sądowych przy składaniu wniosków wieczystoksiegowych w aktach notarialnych, zwolnienia z opłat sadowych, taksa notarialna,

Podatki: notariusz, jako płatnik podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności, czynności zwolnione z podatku, w tym zwolnienia przedmiotowe i podmiotowe, VAT przy sprzedaży nieruchomości/przedsiębiorstwa, podatek dochodowy przy sprzedaży nieruchomości, wymóg uzyskania zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego zgodnie z treścią art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn itp.

5. Protokoły i umowy z prawa handlowego - 5 H 

Konstruowanie protokołów/uchwał zgromadzeń wspólników oraz umów spółek handlowych – wymogi ustawowe umowy spółki, postanowienia dodatkowe, konstruowanie uchwał zgromadzeń wspólników, wymóg uzyskania zgody na zbycie udziałów, dopłaty, umorzenie udziałów/akcji, podwyższenie/obniżenie kapitału zakładowego tryb i przebieg odbywania zgromadzeń (zwołanie formalne i nieformalne, głosowanie jawne/tajne, głosowanie w spółce jednoosobowej), itp.

Czas trwania:

 • 8 dni szkoleniowych, co odpowiada 43 godzinom zegarowym zajęć
 • godz. zajęć: 16.00-21.00 i 9.00-17.00
 • godz. egzaminu 9.00-17.00 sobota

W tym:

 • 35 godzin zegarowych zasadniczej części kursu
 • 8 godzin zegarowych próbnego egzaminu

Harmonogram zajęć: 

15.05.2015 (poniedziałek) 16.00-21.00 - zajęcia zakresu sporządzania aktu notarialnego 

16.06.2015 (wtorek)16.00-21.00 – zajęcia zakresu sporządzania aktu notarialnego 

17.06.2015 (środa)16.00-21.00 – zajęcia z zakresu reprezentacji

20.06.2015 (sobota) 9.00- 15.00 – zajęcia z zakresu konstruowania protokołów i umowy z prawa handlowego

24.06.2015 (środa) 16.00-21.00 - zajęcia z zakresu reprezentacji

25.06.2016 (czwartek) 16.00-21.00 – zajęcia z zakresu nieruchomości

26.06.2015 (piątek) 16.00 – 21.00 - zajęcia z zakresu koszty notarialne, podatki oraz przykłady innych

27.06.2015 (sobota) 9.00-17.00   - egzamin próbny

Egzamin końcowy:

Dodatkowym, innowacyjnym elementem kursu jest jednodniowy egzamin próbny polegający na sporządzeniu aktu notarialnego, zgodnie z wymogami ustawowego modelu egzaminu końcowego.

Kurs prowadzą doświadczeni wykładowcy:

Notariusz - wykwalifikowany praktyk z wieloletnim doświadczeniem zawodowym w pracy w kancelarii notarialnej, a także doświadczony szkoleniowiec oraz autor licznych publikacji z zakresu prawa cywilnego, w tym w szczególności prawa nieruchomości, a także prawa rodzinnego i handlowego.

Radca Prawny – Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Prawa Niemieckiego przy WPiA UW. Od 2004 r.  orzeka w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy jako referendarz sądowy. W 2015 r. zdał egzamin radcowski. Specjalizuje się w przepisach dotyczących funkcjonowania osób prawnych, w szczególności spółek prawa handlowego.

Cena

Koszt uczestnictwa jednej osoby w kursie wynosi 1 599 PLN+23%VAT (1 966, 77 PLN brutto) przy rejestracji na 14 dni przed terminem kursu. W razie zgłoszenia w okresie krótszym niż 14 dni koszt kursu dla jednej osoby wynosi 1 799, 00 PLN +23%VAT (2 212, 77 PLN brutto).

Cena obejmuje: uczestnictwo w kursie, komplet materiałów seminaryjnych, przerwy kawowe (napoje ciepłe, napoje zimne, ciastka). Uczestnicy otrzymają certyfikat potwierdzający udział w kursie. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Więcej informacji na:  http://szkolenia-eureka.pl/kurs-dla-aplikantow-notarialnych-przygotowujacych-sie-do-egzaminu-koncowego-2015 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: kurs egzamin notarialny Centrum szkoleń EUreka
Ocena: 2,50
Centrum Szkoleń EUreka s.c.
EUreka – Twoje centrum szkoleń Centrum szkoleń EUreka specjalizuje się w szkoleniach prawnych i prawniczych. Wymóg znajomości przepisów prawa oraz obowiązujących w Polsce procedur stanowi nieodłączny element prowadzenia działalności gospodarczej. Jest to również wymóg często stawiany pracownikom administracji publicznej oraz organizacji typu non-profit. Mając na względzie potrzeby i oczekiwania Naszych Klientów w zakresie znajomości aktualnych przepisów i regulacji prawnych oferujemy szkolenia prawne i prawnicze o charakterze otwartym i zamkniętym. Szkolenia zamknięte kierujemy do konkretnych grup zawodowych, takich jak pracownicy administracji publicznej, prawnicy, radcy prawni oraz pracownicy służby zdrowia. W zależności od potrzeb danej organizacji – przedsiębiorstwa lub instytucji – jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie dla pracowników reprezentujących poszczególne działy lub całych działów. Dla Państwa wygody szkolenia organizujemy zarówno w siedzibie organizacji zlecającej, jak i zewnętrznych obiektach spełniających wymogi stawiane salom szkoleniowym. Podejmujemy się realizacji szkoleń prawnych i prawniczych na terenie wszystkich większych ośrodków miejskich w kraju. Może to być Gdańsk, Kraków, Wrocław, Warszawa. Szkolenia prawne i prawnicze – korzyści dla uczestników Szkolenia prawne i szkolenia prawnicze kierujemy przede wszystkim do pracowników zajmujących kierownicze stanowiska w przedsiębiorstwach, a także osób, których codzienna praca polega na: szeroko rozumianej obsłudze spraw kadrowych, administrowaniu danych osobowych, tworzeniu umów, realizowaniu zadań finansowo-księgowych. Osoby te ze względu na piastowane stanowiska oraz realizowane zadania zawodowe muszą znać obowiązujące przepisy prawa, a w przypadku ich zmian, takich jak nowelizacja kpc mieć świadomość z czym się wiążą. Uczestnictwo w szkoleniach prawnych i prawniczych daje Państwu niezbędną wiedzę na temat obowiązujących przepisów i regulacji prawa.
PORADY: 70    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres