www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Pozostałe   »   Pozostałe   »   Odpowiedzialność karna emitenta

redakcja 19 maja 2021 Odpowiedzialność karna emitenta

która osiem lat temu ogłosiła upadłość pozostawiając tym samym niespłacone wierzytelności obligatariuszy. Oskarżony został jednocześnie zobowiązany do naprawienia szkód wyrządzonych obligatariuszom. Sąd skazał także biegłego rzeczoznawcę, który wyceniał przedmiot stanowiący zabezpieczenie obligacji Religa Development.

Tak surowy wyrok w sprawach dotyczących osób odpowiedzialnych za emisje obligacji to niezwykła rzadkość. Niestety bowiem sprawy karne w tego typu sprawach są bardzo często umarzane z uwagi na rozmycie odpowiedzialności na różne podmioty zajmujące się emisją, czy działanie poprzez tzw. słupy.

Warto jednak w tym miejscu zwrócić uwagę na to z jakich możliwości może skorzystać obligatariusz chcący pociągnąć do odpowiedzialności karnej osoby reprezentujące emitenta.

Poniżej wymienię niektóre z przestępstw uregulowanych w ustawie o obligacjach i kodeksie karnym, które mogą stanowić podstawę odpowiedzialności karnej osób reprezentujących emitenta.

W pierwszej kolejności należy wspomnieć o bardzo częstej praktyce dokonywania emisji nie będąc do tego uprawnionym. Art. 87 u.o. reguluje odpowiedzialność za tego typu działanie oraz za nie zachowanie warunków określonych w ustawie przewidując za taki czyn grzywnę do 5 mln zł i karę pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5.

Również podanie nieprawdziwych lub zatajenie prawdziwych danych, które mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę zdolności emitenta do wykonania zobowiązań z tytułu obligacji jest zagrożone karą grzywny do 5 mln zł i pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 5. Będą to z reguły sytuacje, w których emitent tworzy fałszywe wyobrażenie na temat sytuacji finansowej spółki, wprowadzając tym samym w błąd potencjalnych obligatariuszy (art. 90 ust. 1 u.o.).

Warto zwrócić uwagę czy w treści WEO znajduje się informacja o celu emisji. Wprawdzie emitent będący spółką prywatną nie ma obowiązku wyznaczania celu emisji, ale jeśli już taki określi, nie może przeznaczyć środków pochodzących z emisji na inny cel. Pozyskanie przez obligatariusza wiedzy, że emitent przeznaczył środki uzyskane z emisji na cel inny niż było to określone w WEO, może skutkować naruszeniem art. 93 u.o. Zmiana celu emisji podlega grzywnie do 5 mln zł, karze pozbawienia wolności do lat 2 albo obu tym karom łącznie.

Jednym z obowiązków emitenta jest udostępnianie obligatariuszom sprawozdań finansowych spółki, dzięki którym obligatariusz ma wiedzę na temat kondycji finansowej emitenta. Według orzecznictwa, sprawozdanie finansowe może stanowić również podstawę przyjęcia, że spółka, która wyemitowała obligacje jest niewypłacalna, a zatem zasadne jest dochodzenie roszczeń od członków jej zarządu. Za nieudostępnienie przez Emitenta sprawozdań finansowych grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku (art 91ust. 1 u.o.).

W przypadku powzięcia uzasadnionych przypuszczeń, że działania emitenta właściwie już od momentu przygotowania emisji miały na celu jedynie niekorzystne rozporządzenie majątkiem przez obligatariuszy, należałoby rozważyć złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa z art. 286 k.k., zgodnie z którym kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. W przypadku osób popełniających ten czyn wobec mienia o znacznej wartości - przekraczającej 200 tys. zł, zgodnie z art. 294 § 1 k.k. ustawodawca przewiduje zaostrzoną karę od 1 roku do 10 lat pozbawienia wolności. Przy czym w mojej ocenie już sama okoliczność niewykupienia obligacji w terminie może być uznana za oszustwo. Emitent przecież nie dotrzymując terminu wykupu wprowadził obligatariusza w błąd co do terminu spłaty jego należności.

Emitenci w celu uniemożliwienia obligatariuszom zaspokojenia swoich roszczeń z obligacji, często podejmują działania w postaci celowego uszczuplania swojego majątku. W przypadku zaistnienia okoliczności, w której, mimo posiadanych przez obligatariusza zabezpieczeń wierzytelności z obligacji, uzyskanie zaspokojenia roszczeń okaże się bezskuteczne, należałoby rozważyć czy nie zaszła sytuacja celowego uszczuplania przez emitenta swojego majątku w celu niezaspokojenia roszczeń wierzycieli. Stosownie do art. 300 k.k. osoby podejmujące takie działania podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3.

Biorąc pod uwagę to, iż na ścieżce cywilnej często trudno jest uzyskać przez obligatariusza zaspokojenie swoich wierzytelności, wszczęcie postępowania karnego może być jedynym sposobem mobilizacji osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie emisji do rozliczenia się z obligatariuszami. Wspomniany na wstępie wyrok wydany w sprawie Religa Development daje nadzieję na to, że sprawy obligatariuszy będą traktowane z należytą powagą a liczba umorzonych postępowań karnych przeciwko członkom zarządu emitentów zmniejszy się.

Autor: Judyta Garwacka - Polisiak, Adwokat w Raczyński Skalski & Partners Radcowie Prawni Adwokaci Sp.p. www.rsplegal.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: spółka obligacje emitent
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres