www.prawnik-online.eu   »   Własna firma   »   Formy prawne   »   Działalność gospodarcza   »   Ogólne warunki zakupu - wzór

redaktor 14 sierpnia 2015 Ogólne warunki zakupu - wzór

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPU

Niniejsze Ogólne Warunki Zakupu stanowią integralną część każdego zamówienia towarów składanego przez  ......, zwaną dalej Kupującym.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1 Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć i przenieść na Kupującego własność towaru zgodnie z zamówieniem i niniejszym Ogólnymi warunkami Zakupu.

1.2 Szczegółowy przedmiot sprzedaży, termin i miejsce wydania, cena, termin płatności, wymagania dotyczące transportu i ubezpieczenia oraz sposób dostarczenia towaru jest określony w pisemnym zamówieniu oraz warunkach technicznych stanowiących załącznik do zamówienia. Zamówienie może być wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub listownie.

Numer zamówienia należy przytoczyć na awizie dostawy, fakturze, kwicie WZ, protokole odbioru oraz wszystkich innych dokumentach transakcji.

1.3  Dostarczenie przez Sprzedającego przedmiotu sprzedaży o parametrach innych niż określone w zamówieniu może nastąpić tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Kupującego.

2. WARUNKI PŁATNOŚCI

2.1  Oferty oraz cenniki Sprzedających będą obowiązywać przez okres, co najmniej 14 dni od momentu ich doręczenia Kupującemu.

2.2  Wszystkie ceny dla Zamówień są stałe i nie podlegają zmianom. Zawierają one wszystkie podatki (z wyjątkiem VAT), marże, ubezpieczenia i wszelkie inne koszty poniesione przez Sprzedających podczas realizacji zamówienia do momentu dostawy Towarów na końcowe miejsce dostawy wskazane przez Kupującego, a także wszelkie materiały do pakowania, ochrony, wzmacniania i mocowania oraz wszystkie niezbędne dokumenty, akcesoria, narzędzia i/lub odpowiednie przyrządy, a także wszelkie opłaty za użytkowanie praw do własności intelektualnej, w tym praw osób trzecich.

2.3  Prawidłowo wystawione faktury będą płatne zgodnie z terminem określonym w zamówieniu licząc okres płatności począwszy od daty wystawienia faktury. Kupujący ma prawo wstrzymania zapłaty, jeśli Towary dostarczone przesz Sprzedającego nie spełnią wymagań Zamówienia. W tym wypadku Sprzedający zrzekają się roszczeń o odsetki (nawet od części ceny), kary umownej lub innej formy rekompensaty.

2.4  Zapłata faktury nie stanowi przyjęcia wszystkich zamówionych lub dostarczonych Towarów. Przyjęcie Towarów przez Kupującego, aby być wiążące, musi być wyraźne i jawne  i jest  to jedynie potwierdzenie Kupującego, że Dostawa została zrealizowana.

3. OPAKOWANIE I OZNAKOWANIE TOWARU

3.1  Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar w opakowaniu odpowiadającym właściwościom towaru i przy użyciu środków transportu, gwarantujących jego właściwy przewóz, odpowiednie utrzymanie i zabezpieczenie, pozwalającym na zachowanie towaru w stanie niepogorszonym.

3.2  Sprzedający zobowiązany jest do właściwego oznaczenia towaru, zgodnie z obowiązującymi normami lub warunkami zamówienia.

4. JAKOŚĆ

4.1  Przed złożeniem jakiejkolwiek oferty lub zapytania ofertowego, w celu prawidłowej realizacji Zamówień, Sprzedający określą i zastosują programy zapewnienia jakości oraz przeprowadzą wszelkie konieczne badania i testy jakości.

4.2  Wszelkie wymagania określone w systemach jakości Kupującego zostaną uznane za warunki Zamówienia jako takiego. Sprzedający winni posiadać ustalony i wdrożony System Jakości zgodnie z ISO 9001 i TS 16949, lub ich odpowiednikami (zależnie od charakteru Towarów). Kupujący lub jego przedstawiciel będą mieć prawo przeprowadzenia kontroli jakości i weryfikacji systemu jakości Sprzedającego lub podwykonawcy.

4.3 Sprzedający przekażą Kupującemu wszelkie informacje dotyczące bezpieczeństwa lub środowiska, które są powiązane z Towarami i/lub ich przetwarzaniem, obsługą lub użytkowaniem. W tym celu Sprzedający będą zasięgać informacji u Kupującego odnośnie wszelkich specyficznych cech ustalonego miejsca dostawy. Takie informacje przekazane Sprzedającym nie będą w żaden sposób ograniczały odpowiedzialności Sprzedających. Jeśli Sprzedający dopuszczą się naruszenia zobowiązań dotyczących bezpieczeństwa, zdrowia lub środowiska, Kupujący będzie uprawniony do anulowania Zamówienia, przy  czym  Sprzedający  poniosą  wszelkie  wynikające z tego koszty i odpowiedzialność.

4.4   W przypadku odrzucenia całości lub części dostawy, odrzucone Towary zostaną zmagazynowane i odesłane przez Kupującego na ryzyko i koszt Sprzedającego.

4.5  Sprzedający przyjmują wszelką odpowiedzialność odnośnie negatywnych skutków ich działań lub ich braku w odniesieniu do jakości, bezpieczeństwa i  środowiska i postępują tak  zarówno wobec  Kupującego   jak   i wszelkich   osób   trzecich,   uznając   swą   pełną   odpowiedzialność w przypadku skorzystania przez Kupującego z prawa do anulowania Zamówienia.

5. WARUNKI ODBIORU

5.1  Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar w określonej w zamówieniu ilości, wykonany zgodnie z treścią zamówienia, obowiązującymi normami i przepisami oraz warunkami technicznymi przywołanymi w zamówieniu przez Kupującego.

5.2  Kupujący zastrzega sobie prawo udziału w odbiorach jakościowych i ilościowych oraz do wglądu w dokumentację techniczną i produkcyjną Sprzedającego.

5.3  O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie Towary sprzedawane będą zgodnie z warunkami Incoterms  DDP  –  (zgodnie   z  najnowszym   wydaniem  Międzynarodowej  Izby  Handlowej) i rozładowane w końcowym miejscu dostawy wskazanym przez Kupującego („Dostawa”).

5.4    Dostawa i transport:

-   Sprzedający kontrolują Towary pod względem zgodności z wymaganiami Zamówienia, jakości, ciężaru i wymiarów fizycznych, a także pod kątem uszkodzeń Towarów lub ich opakowania.

-   Towary zapakowane zostaną tak, aby nie uległy uszkodzeniu podczas transportu i przenoszenia. Jeśli Kupujący wyrazi taką prośbę, po dokonaniu dostawy Sprzedający zabierają wszystkie opakowania. Jeśli w miejscu dostawy Sprzedający będą potrzebowali pomocy sprzętu dźwigowego lub pracowników Kupującego, Kupujący musi być o tym powiadomiony co najmniej 24 godziny wcześniej i wszelkie ryzyko ponosi Sprzedający.

-   Materiały i metody pakowania zostaną przez Sprzedających wybrane tak, aby zminimalizować koszt użycia i spełnić następujące wymagania: ochrona, przechowanie, możliwość recyklingu, oszczędność energii i degradacja.

-   Sprzedający zorganizują transport Towarów do miejsca Dostawy w taki sposób, aby uniknąć uszkodzenia Towarów oraz trudności w ich rozładunku w miejscu dostawy Kupującego.

-    Terminy dostawy ustalone w Zamówieniu będą ostateczne. Jeśli Zamówienie nie zostanie zrealizowane w  określonym czasie, Kupujący uprawniony jest do anulowania Zamówienia i żądania od Sprzedającego odszkodowania lub też przyjęcia dostawy i potrącenia odszkodowania umownego od kwoty należnej Sprzedającego. W przypadku opóźnienia dostawy, Kupujący uprawniony jest do odszkodowania umownego w kwocie 1% wartości zamówienia za każdy pełny tydzień opóźnienia, nie więcej niż maksymalnie 10%. Kupujący powiadomi o swej decyzji dotyczącej potrącenia odszkodowania umownego nie później niż w dniu zapłaty pierwszej faktury następującej po opóźnieniu. Takie odszkodowanie umowne nie naruszy praw Kupującego do wysuwania roszczenia o odszkodowanie związane z innymi aspektami działania Sprzedającego.

5.5 O ile nie uzgodniono inaczej prawo własności Towarów przechodzi bezwarunkowo na Kupującego w momencie Dostawy.

 6.  DOKUMENTACJA TECHNICZNA – INSTRUKCJE OBSŁUGI I KONSERWACJI

Sprzedający  dostarczą  Kupującemu,  w  uzgodnionych  terminach,  ale  najpóźniej  w momencie dostawy Towarów, dokumentację techniczną związaną z Towarami, taką jak instrukcje obsługi i konserwacji, instrukcje szkoleniowe, rysunki, karty danych technicznych, karty bezpieczeństwa produktu, certyfikaty kontroli zakładu, certyfikaty zgodności i inną niezbędną dokumentację. Jeśli w Zamówieniu  nie  określono  inaczej,  dostawa  oprogramowania  lub  towarów zawierających oprogramowanie obejmie, w celach konserwacji  i/lub przystosowania,  wszelkie związane kody źródłowe i obiektowe. Taka dokumentacja techniczna, lub wszelkie specjalne przyrządy w związku z Zamówieniami pozostają własnością Kupującego i będą uznawane za integralną część Towarów w znaczeniu niniejszych OWZ.

 7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

7.1  Sprzedający ponosi odpowiedzialność za brak zgodności towaru z umową, choćby ujawnił się on po wydaniu towaru Kupującemu.

7.2  Kupujący jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji z powodu braku zgodności towaru z umową w formie pisemnej możliwie najszybciej po jego stwierdzeniu, lecz nie później niż w terminie 30 dni od daty wykrycia niezgodności towaru.

7.3  W przypadku braku zgodności towaru z umową co do jego ilości Kupujący może według swojego wyboru żądać dostarczenia  brakującego  towaru  lub  od  umowy  odstąpić  w terminie do 30 dni od dnia wykrycia niezgodności towaru. W przypadku zgłoszenia żądania dostarczenia brakującego towaru Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć towar niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni od zgłoszenia żądania przez Kupującego. Uchybienie przez Sprzedającego temu terminowi uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy w terminie do 30 dni od upływu terminu, w którym Sprzedający zobowiązany był dostarczyć towar zgodny z umową.

7.4  W przypadku innego niż określony w pkt 7.3 braku zgodności towaru z umową Kupujący może żądać według swojego wyboru wymiany zareklamowanego towaru na towar zgodny z umową, naprawy towaru niezgodnego z umową, lub może od umowy odstąpić w terminie 30 dni od dnia wykrycia  niezgodności  towaru.  W  przypadku  zgłoszenia  żądania  wymiany  towaru  na  zgodny z umową lub naprawy towaru Sprzedający zobowiązany jest obowiązek ten wykonać niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 3 dni od zgłoszenia żądania przez Kupującego. Uchybienie przez Sprzedającego temu terminowi uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od upływu terminu, w którym Sprzedający zobowiązany był zareklamowany towar wymienić na towar zgodny z umową lub naprawić.

7.5   W przypadku opóźnienia Sprzedającego w wykonaniu na rzecz Kupującego obowiązków wynikających ze zgłoszonej reklamacji, celem zabezpieczenia ciągłości produkcji Kupującego bądź podmiotu, na potrzeby którego Kupujący złożył zamówienie, zwanego dalej Odbiorcą, Kupujący zastrzega sobie prawo dokonania naprawy lub zakupu zastępczego u innego sprzedawcy zareklamowanej  partii  towaru,  obciążając  Sprzedającego  kosztami  poniesionymi  w związku z dokonaniem tych czynności.

7.6   W przypadku opóźnienia Sprzedającego z dostawą towaru bądź usunięciem niezgodności towaru z umową Kupującemu  przysługuje  kara  umowna  w wysokości  1 % ceny  określonej w zamówieniu za każdy dzień opóźnienia. Kupujący jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary, w szczególności określonego w pkt 7.

 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ODSZKODOWAWCZA

Niezależnie od uprawnień wskazanych w pkt 6 Kupującemu przysługuje roszczenie o naprawienie szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Sprzedającego zobowiązania. Należne od Sprzedającego odszkodowanie obejmuje także wszelkie kary i odszkodowania, jakie Kupujący jest zobowiązany zapłacić Odbiorcy z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez Kupującego z przyczyn leżących po stronie Sprzedającego.

9. PRAWA DO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Sprzedający gwarantują, że ani Towary ani ich sprzedaż zawarta w Zamówieniu nie przekroczy lub naruszy żadnych znaków handlowych, patentów, praw autorskich lub innych praw osób trzecich. Sprzedający zabezpieczą i zwolnią Kupującego od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie pozwy lub reklamacje, straty, koszty, honoraria prawników, wydatki i odszkodowania z powodu lub wynikłe z dowolnego naruszenia praw własności intelektualnej. Sprzedający, na własny koszt lub na prośbę Kupującego zwolnią Kupującego od wszelkich roszczeń, postępowań i procesów.

10.  WYPOWIEDZENIE

10.1 Kupujący zawsze będzie uprawniony, nawet jeśli Sprzedający nie naruszają żadnego ze zobowiązań, do zawieszenia Zamówienia na okres ustalony przez Kupującego, lub do anulowania Zamówienia w całości lub w części, za trzydniowym wcześniejszym powiadomieniem Sprzedających. W przypadku  takiego anulowania,  Sprzedający mogą  obciążyć Kupującego kosztami poniesionymi do momentu anulowania, związanymi z Zamówieniem. Sprzedający nie są uprawnieni do odszkodowania za przypadkowe lub wynikowe szkody lub utratę zysków.

10.2  Kupujący uprawniony jest do anulowania  Zamówienia ze skutkiem natychmiastowym bez dalszych zobowiązań lub odpowiedzialności, jeśli ma dostateczne powody uznać, że Sprzedający nie będą mogli właściwie wypełnić swoich zobowiązań.

11. SIŁA WYŻSZA

Strony umowy nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, o ile spowodowane ono zostało wystąpieniem zdarzeń noszących znamiona „siły wyższej”. Strona podlegająca działaniu siły wyższej zobowiązana jest powiadomić o tym fakcie drugą stronę w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia pod rygorem utraty uprawnień wynikających z zaistnienia siły wyższej. Termin wykonania zobowiązania ulega przedłużeniu o okres trwania zdarzenia o charakterze siły wyższej.

12. KLAUZULA POUFNOŚCI

12.1  Sprzedający zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji otrzymanych lub uzyskanych od Kupującego, w formie ustnej, pisemnej lub w postaci materialnej oraz utrwalonych na jakimkolwiek nośniku informacji, obejmujące zarówno oryginały jak i kopie, faksy, notatki, rachunki,  faktury,  oraz  inne  dokumenty,  a dotyczące działalności  Kupującego,  w tym w szczególności  ich  kontrahentów,  chyba  że  takie  ujawnienie  nastąpi  za uprzednią,  wyraźną i pisemną zgodą Kupującego, zwanymi w dalszej części niniejszej klauzuli Informacjami Poufnymi.

12.2  Obowiązek określony powyżej odnosi się do wszelkich Informacji Poufnych, niezależnie od tego, czy Sprzedający otrzymał je bezpośrednio od Kupującego, czy też za pośrednictwem osób trzecich działających w imieniu Kupującego.

12.3  Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych obejmuje w szczególności zakaz ich udostępniania  osobom  trzecim  w  całości  ani  w jakiejkolwiek  części  bez  uprzedniej,  wyraźnej i pisemnej zgody Kupującego, z zastrzeżeniami zawartymi poniżej.

12.4  Sprzedający obowiązuje się wykorzystywać Informacji Poufnych wyłącznie w celu związanym z realizacją przedmiotu niniejszej umowy.

12.5  Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nie dotyczy sytuacji, gdy obowiązek ich udostępnienia osobom trzecim wynika z obowiązujących przepisów prawa i osoby te zażądają od Sprzedającego ich przekazania. Sprzedający jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Kupującego o zgłoszeniu powyższego żądania, chyba że przekazanie takiej informacji jest zabronione na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub decyzji organu żądającego udostępnienia Informacji. Powyższe powiadomienie Sprzedającego winno być dokonane w miarę możliwości przed udzieleniem Informacji osobie uprawnionej do żądania ich udostępnienia.

12.6  Obowiązek zachowania w tajemnicy Informacji Poufnych nie jest ograniczony w czasie, chyba że dana informacja utraciła swój poufny charakter z uwagi na jej wcześniejsze podanie do wiadomości publicznej przez Kupującego.

12.7  Sprzedający zobowiązuje się przechowywać wszelkie Informacje Poufne wyrażone w formie materialnej i przekazane mu przez Kupującego, bądź też w posiadanie których wszedł za pośrednictwem osób trzecich działających w imieniu Sprzedającego w sposób uniemożliwiający dostęp do nich przez osoby nieupoważnione.

12.8   Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie obowiązków wynikających z niniejszych postanowień oraz zobowiązuje się naprawić w pełnej wysokości szkodę poniesioną przez Kupującego w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Praktykanta postanowień niniejszej klauzuli.

13.  ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Strony deklarują wolę polubownego rozstrzygnięcia sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy, a w przypadku nie dojścia do porozumienia spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego, właściwego dla siedziby Kupującego.

14. PRZELEW WIERZYTELNOŚCI

Sprzedający nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego przenieść na osobę trzecią całości bądź części wierzytelności przysługujących mu wobec Kupującego.

 15. UBEZPIECZENIE

Sprzedający wykupią i utrzymają w ważności polisy ubezpieczeniowe konieczne do pokrycia ich odpowiedzialności cywilnej zgodnie z niniejszymi OWZ. Sprzedający wyrażają bezwarunkową i nieodwołalną zgodą, że dostarczą Kupującemu dowód ubezpieczenia stosownie do wszelkich wymagań Kupującego dotyczących zakresu ubezpieczenia zobowiązują się przestrzegać tych wymagań, w tym zobowiązań osób trzecich, jak i zobowiązań wobec Kupującego.

16. PODWYKONAWSTWO

Jeśli Sprzedający uprawnieni są do podzlecania całości lub części zobowiązań osobom trzecim, takie podwykonawstwo będzie dokonywane na ich wyłączny koszt i na wyłączną odpowiedzialność. Sprzedający poinformują wszystkich podwykonawców o postanowieniach niniejszych OWZ oraz postanowieniach Zamówienia, a także przekażą im wszelkie informacje dotyczące wymagań Kupującego, przy czym Kupujący zastrzega sobie prawo do odrzucenia wszelkich podwykonawców Sprzedającego, którzy nie spełniają tych warunków.

17.  STOSOWANE PRAWO

Zamówienie jest nadzorowane i interpretowane wyłącznie w zgodzie z prawami właściwymi dla miejsca  siedziby Kupującego.  Nie  ma  zastosowania  Konwencja   Narodów   Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów z 1980 roku.

18. KOPRUPCJA

Sprzedający gwarantują i  zobowiązują się, że nie wręczali i nie wręczą żadnej darowizny lub prowizji, jak również nie zgadzali się i nie zgodzą się na zapłatę prowizji pracownikowi, pośrednikowi, podwładnemu lub przedstawicielowi Kupującego w związku z Zamówieniem lub wszelką inną umową z Kupującym. Jeśli Sprzedający, lub ktokolwiek inny działający  w ich imieniu, naruszą powyższe postanowienia, Kupujący może: anulować Zamówienie i odzyskać od Sprzedających kwotę straty poniesionej przez Kupującego, wynikającej z anulowania lub odzyskać w całości od Sprzedających wszelką stratę poniesioną przez Kupującego w następstwie naruszenia niniejszego paragrafu niezależnie od tego, czy Zamówienie zostało anulowane czy też nie.

19. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

19.1 Wszelkie zmiany niniejszych Ogólnych warunków Zakupu, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

19.2  W   imieniu   Sprzedającego   potwierdzam   przyjęcie   zamówienia   do   realizacji   zgodnie z warunkami określonymi powyżej.

 

………………………………………… Data, podpis, pieczątka imienna

 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: działalność gospodarcza towar zakup towaru
Ocena: 2126,66
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres