www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   System wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych: Rządowy Program ?Za życiem? (2)

wanda50plus 07 stycznia 2017 System wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych: Rządowy Program ?Za życiem? (2)

Program ?Za życiem? jest rozszerzeniem Ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ?Za życiem? (Dz.U. 2016.1860). Jego podstawę stanowi art. 12 niniejszej ustawy.

Zobacz:

System wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych: Ustawa ... (1)

Statystyka

Według wyników, Narodowego Spisu Powszechnego 2011 w 2011 r. liczba osób niepełnosprawnych ogółem wynosiła około 4,7 mln, w tym około 3,1 mln osób posiadało prawne potwierdzenie niepełnosprawności. Wyniki spisu ludności 2011 roku wykazały, że liczba osób, które zadeklarowały ograniczenie zdolności do wykonywania zwykłych czynności podstawowych dla swojego wieku i/lub posiadały ważne orzeczenie kwalifikujące je do zaliczenia do zbiorowości osóbniepełnosprawnych wynosiła 4 697,5 tys., co stanowiło 12,2% ludności kraju, wobec 14,3% w 2002 roku.

Beneficjenci Programu

Beneficjentami Program „Za życiem” są rodziny z osobami niepełnosprawnymi. Program jest również skierowany do rodzin z dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim lub umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz do dzieci i młodzieży posiadających odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,o których mowa w przepisach ustawy o systemie oświaty, i ich rodzin.

Sześć priorytetów

Niniejszy program został podzielony na sześc prirytetów:

1. Wsparcie dla kobiet w ciąży i ich rodzin

2. Wczesne wspomaganie dziecka i jego rodziny

3. Usługi wspierające i rehabilitacyjne

4. Wsparcie mieszkaniowe

5. Koordynacja, poradnictwo i informacja

6. Pozostałe instrumenty wsparcia

Główny cel Programu

Głównym celem Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” jest umożliwienie rzeczywistej i pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych oraz wsparcie psychologiczne, społeczne, funkcjonalne i ekonomiczne ich rodzin.

Cele szczegółowe

1) zapewnienie dostępu do wszechstronnej opieki nad kobietą w okresie ciąży (w tym powikłanej), porodu i połogu;

2) rozwój wsparcia środowiskowego dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży;

3)  zagwarantowanie wsparcia rodzin i dzieci z wadą letalną;

4) zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny;

5) utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych;

6) podniesienie jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej oraz zwiększenie efektywności i dostępności do rehabilitacji dzieci, u których zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, powstałych w prenatalnym okresie rozwoju lub w czasie porodu;

7) wsparcie członków rodziny w opiece nad osobą niepełnosprawną poprzez możliwość uzyskania pomocy w formie opieki wytchnieniowej;

8) wsparcie rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych w realizacji codziennych obowiązków domowych;

9) zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych rodzin wychowujących dzieci niepełnosprawne;

10) tworzenie i rozwój mieszkalnictwa chronionego oraz wspomaganego na rzecz osób niepełnosprawnych;

11) wsparcie osób niepełnosprawnych poprzez rozwój sieci samorządowych placówek działających na rzecz osiągania przez te osoby samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym;

12) wsparcie rodziców i opiekunów dzieci i osób niepełnosprawnych w podejmowaniu i utrzymywaniu aktywności zawodowej;

13) umożliwienie opiekunom osób niepełnosprawnych łączenia pracy ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną;

14) wsparcie opiekunów pracujących w przypadku choroby dziecka niepełnosprawnego;

15) wzmocnienie profilaktycznego aspektu zadań asystenta rodziny;

16) zapewnienie informacji o dostępnych formach wsparcia dla rodzin, osób niepełnosprawnych i ich opiekunów;

17) promowanie wartości rodzinnych w społeczności lokalnej;

18) aktywizacja organizacji pozarządowych w budowie systemu wsparcia dziecka i rodziny;

19) aktywizacja i wsparcie samorządów w wypełnianiu zadań własnych na rzecz osób niepełnosprawnych;

20) tworzenie prawa odpowiadającego potrzebom osób niepełnosprawnych i ich rodzinom.

Podstawa prawna:

Uchwała z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” (Mon.Pol. 2016.1250)

Stan prawny na 1 stycznia 2017 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: prawo rodzinne świadczenia polityka prorodzinna prawo 2017 dziecko niepełnosprawne Program ZA ŻYCIEM
Ocena: 4,84
Wanda Książek
Ukończyłam studia licencjackie w 2009 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na wydziale socjologii. Interesuję się prawem pracy, prawem cywilnym i prawem konsumenckim.
PORADY: 142    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres