www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo rodzinne   »   Ojcostwo i macierzyństwo   »   Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa ? kilka spraw

redaktor 26 września 2015 Ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa ? kilka spraw

Uznanie ojcostwa następuje, gdy mężczyzna, od którego dziecko pochodzi, oświadczy przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że jest ojcem dziecka, a matka dziecka potwierdzi jednocześnie albo w ciągu trzech miesięcy od dnia oświadczenia mężczyzny, że ojcem dziecka jest ten mężczyzna ( art. 73 par. 1 KRO).

Przykład :

 1. Powód X przez 10 miesięcy spotykał się z matką małoletniej Joanny. Do spotkań dochodziło przeciętnie  dwa razy w miesiącu, ponieważ powód był zatrudniony jako kierowca samochodów ciężarowych i często wyjeżdżął  na dalekie trasy. Matka dziecka była stanu wolnego. Małoletnia Joanna urodziła się po 7 miesiącach ich znajomości. Powód był przekonany, że córka urodziła się przedwcześnie i  uznał ojcostwo.

Pogląd Sądu Najwyższego

W wyroku z dnia 19 kwietnia 2012 r. , IV CSK 459/11 Sąd Najwyższy (SN) wyraził następujący pogląd; „ Legitymacja do wytoczenia powództwa o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa (art. 78 par. 1 KRO) przysługuje także mężczyznie, który uznał ojcostwo, wiedząc, że nie jest biologicznym ojcem dziecka.

Wniesienie pozwu  

Powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa może wnieść :

 1. Mężczyzna, który uznał ojcostwo. Ma na to czas  sześć miesięcy od dnia w którym dowiedział się, że dziecko od niego nie pochodzi ( art. 78 par. 1 KRO). Z art. 79 KRO niniejsze powództwo ma zastosowanie także do matki dziecka, która potwierdziła ojcostwo. Co ważne, po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa, nie może być  wytoczone ani przez matkę dziecka, ani przez mężczyznę, który uznał ojcostwo.
 2. Pełnoletnie dziecko. Pozew w tej sprawie może wnieść, „nie pożniej jednak niz w ciagu 3 lat” od osiągnięcia pełnoletności ( art. 81 par. 1 i 2 KRO).

Przykład:

Mężczyzna X uznał ojcostwo syna Jana po jego urodzeniu. Osiemnastoletni syn stwierdził, że jego grupa krwi wyklucza ojcostwo.

Na podstawie art. 82 par. 1 KRO mężczyzna, który  uznał ojcostwo wytacza powództwo o ustalenie bezskuteczności uznania przeciwko dziecku i matce, a jeżeli matka nie żyje przeciwko dziecku.

Niniejsze powództwo może wnieść  także:

 1. Matka dziecka, przeciwko dziecku i mężczyżnie, który uznał ojcostwo, a jeżeli mężczyzna nie żyje przeciwko dziecku.
 2. Dziecko przeciwko mężczyżnie, który uznał ojcostwo i przeciwko matce, a gdy matka nie żyje – tylko przeciwko temu mężczyżnie. Jeżeli mężczyzna ten nie żyje, powództwo powinno być wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sad opiekuńczy.

Przykład :

Powód Y  i matka dziecka znali się od szkoły średniej. Po jej ukończeniu szkoły rozstali się, ale powrócili do siebie po 2 latach i pozostawali w związku nieformalnym. Z tego związku urodził się małoletni Adam. Po urodzeniu się dziecka powód uznał przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego jego ojcostwo.  Po roku czasu powód i jego partnerka rozstali się. Po trzech miesiącach od rozstania rodzice powoda dowiedzieli się, że matka małoletniego spotykała się także z innymi mężczyznami. Powód uznał to jako plotkę.  W celu jej obalenia zlecił wykonanie badań DNA. Otrzymane wyniki badań wykluczyły jego ojcostwo. Powód Y poddał się dalszym badaniom. Jedno z nich wykazało, że jest bezpłodny. Powód złożył pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa małoletniego Adama.

Wymogi formalne pozwu

Pozew u ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa należy złożyć w sądzie  rejonowym  - wydział rodzinny i nieletnich w okręgu którego mieszkają pozwani  (art. 16 w zw. z art. 27 par. 1  K.p.c.).

Przykład:

Powództwo wnosi mężczyzna przeciwko dziecku i jego matce. Powinno ono zawierać :

1) miejscowość i datę,

2) nazwę i adres sądu : Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w ......................... ,

3) oznaczenie stron postępowania: powód (imię, nazwisko, adres, PESEL), pozwani:  dziecko i jego matka (imiona, nazwiska, adresy),

4) tytuł pozwu : Pozew o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,

5) żądania powoda tj. ustalenie, że  małoletnia córka/syn  (imię, nazwisko, data urodzenia ) nie pochodzi od niego, wydanie wyroku zaocznego, jeżeli powstaną przesłanki, które wynikają z treści art. 339 par. 1 K.p.c. , zasądzenie od pozwanych na rzecz powoda kosztów procesu według norm przepisanych, wezwanie w charakterze świadków następujących osób : ................ (imiona, nazwiska, adresy).

6) uzasadienie pozwu,

7) dowody na okoliczności przedstawione w pozwie,

8) załączniki,

9) podpis powoda

4. W uzasadnieniu powództwa powód tj. mężczyzna, który uznał dziecko podaje:

1) dane dziecka tj. imię i nazwisko, datę i miejsce jego urodzenia,

2) kiedy dowiedział się, że dziecko nie pochodzi od niego,

Dowodem na te okoliczności  jest  m.in. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, dowód z badania DNA, inne badania np. badanie na bezpłodność, powołanie świadków.

W sprawie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa do sądu powód dostarcza 3 odpisy pozwów wraz z załącznikami. Z art. 457 K.p.c. trzeci odpis pozwu sąd dostarcza prokuratorowi, a także zawiadamia go o terminach rozprawy.

Zobacz:

Pozew mężczyzny o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa - wzór

Opłata od pozwu

Na podstawie art. 27 pkt 5 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( tekst jedn: Dz.U. 2010, nr 90, poz. 594)  niniejszy pozew podlega opłacie w wysokości 200 zł.

Ważne!

W Postanowieniu SN z 26 stycznia 2012 r., III CZP 91/11 czytamy: ” Wyrok stwierdzający unieważnienie ojcostwa wywołuje skutki prawne z mocą wsteczną, jednak nie odnosi się to do wszystkich konsekwencji. Osoba w stosunku do której unieważniono uznanie ojcostwa dziecka, nie może żądać zwrotu  wypłaconych świadczeń alimentacyjnych”.

Środki prawne

Od wyroku wydanego w sprawie o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa przysługuje apelacja do sądu okręgowego (art. 367 par. 1 K.p.c.). Od prawomocnego wyroku Sądu okręgowego przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego  (art. 398[1] K.p.c. ).

Podstawa prawna:

- art. 73- 83 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

Stan prawny na 26 września 2015 roku

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: ojcostwo uznanie ojcostwa bezskuteczność uznania ojcostwa
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres