www.prawnik-online.eu   »   Tag: wniosek
TAG: wniosek
WYNIKÓW: 67
prawnik   |   07 maja 2012
Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej - wzór
Zgodnie z art. 113 k.p.a., organ administracji publicznej może z urzędu lub na żądanie strony prostować w drodze postanowienia błędy pisarskie i rachunkowe oraz inne oczywiste omyłki w wydanych przez ten organ decyzjach (§ 1)....
prawnik   |   07 maja 2012
Wniosek o rozstrzygnięcie sporu o właściwość organu - wzór
Właściwość rzeczową i miejscową organów administracji publicznej ustala się zgodnie z przepisami art. 19-21 k.p.a. W przypadku sporu o właściwość rozstrzygają organy wymienione w art. 22 k.p.a. Do czasu rozstrzygnięcia...
prawnik   |   07 maja 2012
Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej - wzór
Zgodnie z art. 58 k.p.a., w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy (§ 1). Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w...
prawnik   |   07 maja 2012
Wniosek o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji administracyjnej - wzór
Zgodnie z art. art. 108 k.p.a., decyzji, od której służy odwołanie, może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności, gdy jest to niezbędne ze względu na ochronę zdrowia lub życia ludzkiego albo dla zabezpieczenia...
redakcja   |   28 marca 2012
Wniosek o ubezwłasnowolnienie częściowe - wzór z uzasadnieniem i objaśnieniem
Poniżej wzór wniosku, w którym matka wnosi o ubezwłasnowolnienie syna uzależnionego od alkoholu. Wniosek o ubezwłasnowolnienie złożyć może małżonek takiej osoby, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie i rodzeństwo. Wniosek...
redakcja   |   28 marca 2012
Wniosek o ubezwłasnowolnienie całkowite - wzór z uzasadnieniem i omówieniem
Poniżej wzór wniosku, w którym syn wnosi o ubezwłasnowolnienie całkowite ojca chorego na chorobę Alzheimera, urojenia i inne schorzenia. Wnioskodawca wnosi również o ustanowienie doradcy tymczasowego ( doradcą ma zostać zaufany...
redakcja   |   28 marca 2012
Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka - wzór z uzasadnieniem i objaśnieniem
Wniosek złożyć może małżonek. Sąd ma za zadanie rozstrzygnąć o sprawie istotnej małoletniego dziecka, w przypadku braku zgody między małżonkami. Wniosek składa się w sądzie opiekuńczym ? sądzie rodzinnym, właściwym...
redakcja   |   28 marca 2012
Wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach rodziny - wzór z uzasadnieniem i objaśnieniem
Wniosek złożyć może małżonek. Sąd ma za zadanie rozstrzygnąć o sprawie istotnej dla rodziny, w przypadku braku zgody między małżonkami. Wniosek składa się w sądzie rejonowym ? sądzie rodzinnym, właściwym dla miejsca...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres