www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo budowlane   »   Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - darmowy wzór

redakcja 07 października 2011 Wniosek o ustalenie warunków zabudowy - darmowy wzór

W świetle tych ustaleń wniosek powinien zawierać określenie: 

 • granic terenu objętego wnioskiem, przedstawionych na kopii mapy zasadniczej lub w przypadku jej braku na kopii mapy ewidencyjnej, obejmującej teren, którego wniosek dotyczy i najbliższe otoczenie tego terenu, 
 • funkcji i sposobu zagospodarowania terenu oraz charakterystyki zabudowy i zagospodarowania terenu, 
 • zapotrzebowania na wodę, energię i sposobu odprowadzenia i oczyszczania ścieków oraz innych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej, a w szczególnych przypadkach sposobu unieszkodliwiania odpadów, 
 • charakterystycznych parametrów technicznych inwestycji oraz w przypadku braku obowiązku wykonania oddziaływania inwestycji na środowisko, dane charakteryzujące jej wpływ na środowisko.

  W przypadku inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska lub mogących pogorszyć stan środowiska, do wniosku należy dołączyć ocenę oddziaływania na środowisko.

  Na etapie sporządzania wniosku o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, istotne znaczenie ma dokładna analiza ze strony wnioskodawcy faktycznych zamiarów i potrzeb, biorąc pod uwagę również niezbędne wyposażenie planowanego obiektu w urządzenia budowlane z nim związane. Analiza taka winna być podstawą do określenia granic terenu objętego wnioskiem, w sposób nie stwarzający w przyszłości, na etapie pozwolenia na budowę, problemów dotyczących przekroczenia tych granic. W takich bowiem przypadkach inwestor naraża się na ryzyko straty czasu, w oczekiwaniu na kolejną, uzupełniającą decyzję ustalającą warunki zagospodarowania terenu lub też pozostawienie wniosku o pozwolenie na budowę bez rozpatrzenia, z powodów nie spełnienia przez wniosek wymogów formalnych.

  Przykładowy wzó wniosku o ustalenie warunków zabudowy 

 •                                                ..................., dnia…………………….
  ……………………………………………………
  wnioskodawca /imię i nazwisko lub nazwa firmy/
  …………………………………………………….
  adres  /ulica, nr domu,  nr lokalu /
  …………………………………………………….
  kod pocztowy, miejscowość
  ……………………………………………………..
  pełnomocnik wnioskodawcy / imię i nazwisko /
  ……………………………………………………..
  adres / ulica, nr domu, nr lokalu /
  ……………………………………………………..
  kod pocztowy; miejscowość
  telefon………………………………………………

  Wójt Gminy Stegna
  ul. Gdańska 34
  82-103 Stegna

  Wniosek  o ustalenie warunków zabudowy

                                                            
  adres inwestycji: …………………………...… ,ul. …………………………………………. działka nr……………………………………………………………………
  granice terenu objętego wnioskiem określono na załączonej kopii mapy zasadniczej linią w kolorze……………………………………. 

  charakterystyka inwestycji:
  1. rodzaj inwestycji i jej przeznaczenie / sposób użytkowania /                                                      - budowa obiektu budowlanego **………………………………………………… …………………………………………………………………………………...*
   - wykonanie robót  budowlanych    /przebudowa, montaż, remont, itp. roboty/
   /…………………………………………………………………………………….
  …………………………………………………………………………………..*
  - zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części……………………………..
  ……………………………………………………………………………………...                                   ……………………………………………………………………………………*

  2.   planowany sposób zagospodarowania terenu
  - powierzchnia terenu objętego wnioskiem………………………………….
  - określenie dostępu terenu do drogi publicznej / w tym określenie dostępu dla                                   dostawy towarów i dojścia klientów w przypadku obiektu handlowo-usługowego/                   …………………………………….……………………………………………….
   …………………………………………………………………………………….                 
  -ilość potrzebnych  miejsc parkingowych…………………………………………..

  3.  charakterystyka zabudowy
  - powierzchnia zabudowy / dł. x szer./……………………………………………m2
  - powierzchnia sprzedaży / dla obiektu handlowego /……………………………m2
  - wysokość………………m
  - ilość kondygnacji / łącznie z piwnicą, z poddaszem użytkowym * /……………….
  - rodzaj konstrukcji, materiały ……………………………………………………….
  - rodzaj i pokrycie dachu……………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………….

  4.  określenie zapotrzebowania na media wraz ze wskazaniem podłączenia do istniejących lub projektowanych sieci infrastruktury technicznej

   - woda…………….m3, doprowadzona z…………………….…………………….
   …………………………………………………………………………………….

  - energia elektryczna…………………kW, doprowadzona z……………………………………………………………………………………………………………..
  - ścieki…………….m3,odprowadzane do……………………………………………………………………………………………………………………………….
  - woda deszczowa odprowadzona do……………………………………………….………………………………………………………………………………………- źródło ogrzewania ………………………………………………………………......……………………………………....,oraz  materiał grzewczy ………………….                                    - nie przewiduje się żadnych potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej *
  - zapotrzebowanie mediów zostanie pokryte w ramach limitu dla istniejącego                      budynku*

  5.  dane charakteryzujące wpływ inwestycji na środowisko

  - inwestycja nie oddziałuje szkodliwie na środowisko i nie wymaga przeprowadzenia postępowania w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska*
  - planowane przedsięwzięcie może znacząco oddziaływać na środowisko i wymaga  przeprowadzenia  postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska*
  - występuje następująca konieczność usunięcia drzew lub krzewów……………………………………………………………………………………………………*
  - inne zagrożenia………………………………………………………………….*

                                                                …………………………….
  podpis wnioskodawcy
  Załączniki:*

   

  1.  imienne pełnomocnictwo do działania w imieniu Inwestora  w przypadku ,gdy wnioskodawca nie jest Inwestorem
  2.  odpis z krajowego Rejestru Sądowego określający osoby mające prawo do reprezentowania firmy lub organizacji
  3.  aktualna kopia fragmentu mapy zasadniczej (oryginał) ,zawierająca elementy ewidencji gruntów i budynków , w  szczególności    numery i granice  działek , z oznaczoną czytelnie granicą terenu objętego wnioskiem ,  w skali 1:1000    /1:2000 dla sieci/  ( do uzyskania w Pow. ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograf. lub u upraw. geodety). mapa powinna obejmować teren  planowanej inwestycji oraz działki    sąsiednie na które oddziałuje, w zasięgu co     najmniej  trzykrotnej szerokości działki objętej wnioskiem                        –  2 szt.
  4. kserokopia mapy zasadniczej  z propozycją  zagospodarowania terenu   –  2 szt.
  5. uzgodnienia  odnośnie zapewnienia dostawy mediów /woda ,energia elektryczna /  oraz   warunki techniczne  podłączenia do istniejących sieci infrastruktury technicznej , ewentualnie oświadczenie inwestora o rozwiązaniu spraw     zaopatrzenia w media w oparciu o posiadane limity lub  sieci   pozostające w gestii inwestora,
  6. wypisy z rejestru gruntów dla działki objętej wnioskiem i działek sąsiednich przyległych.
  7. Opłaty:
  - wnioski w sprawach mieszkaniowych są zwolnione z opłaty skarbowej (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłatach skarbowych),
  - w pozostałych przypadkach 107,00zł na konto BS Stegna 04 8308 0001 0000 0550 2000 0010.

  *    niepotrzebne skreślić
  ** np. zabudowa mieszkaniowa ( bud. jednorodzinny lub wielorodzinny ) lub  zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych,  zabudowa  usługowa (wiata , garaż , budynek gosp., sklep, stacja paliw, gabinet lekarski, itp.) zabudowa produkcyjna ( zakład, warsztat  ), drogi wew.

  OCEŃ ARTYKUŁ: 
       |      UDOSTĘPNIJ:  
  Ocena: 4,05
  Redakcja portalu
  Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
  PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
  Dodaj swój komentarz

  Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
  Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.

  
  Skorzystaj z naszych usług
  lub
  lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
   i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
  Bezpłatnie
  Polecane publikacje
  ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
  AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
  3,00 zł
  1
  
  
  montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres