www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Konsument   »   Klauzule niedozwolone - grudzień 2015 - handel elektroniczny

redaktor 05 stycznia 2016 Klauzule niedozwolone - grudzień 2015 - handel elektroniczny

Wybrane klauzule abuzywne zawierają komentarz.

Zobacz:

Klauzule niedozwolone: listopad 2015 - handel elektroniczny

I. Odstąpienie od umowy

1. Numer wpisu: 6227, data wpisu: 31 grudnia 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Reklamacje dotyczące różnicy w wyglądzie towarów zamówionych z otrzymanymi, które wynikają z różnicy w ustawieniu parametrów monitora Klienta, w szczególności różnicy w barwach i odcieniach, nie stanowią podstawy do zwrotu towaru"  - wyrok  Sądu Okręgowego  w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 18 listopada 2015 r., sygn. akt XVII AmC 14945/13 .

2. Numer wpisu: 6226, data wpisu: 31 grudnia 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Zwrot pieniędzy następuje po odesłaniu przez Klienta podpisanej kopii faktury korygującej na adres sprzedawcy" – wyrok  Sądu Okręgowego  w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 3 listopada 2015 r., sygn. akt XVII AmC 36225/13 .

3. Numer wpisu: 6223, data wpisu: 31 grudnia 2015 r. , branża: handel elektroniczny

"Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórch praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny" klient może zrezygnować z towaru kupionego w sklepie bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, [...], otwarty, [...]. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. [...]. W sytuacji uznania przez FILIPDECORAMA.PL,  , iż towar zwrócony nie odpowiada powyższym wymogom, sklep może uznać odstąpienie od umowy za nieważne i pozostawić zakupiony towar do dyspozycji kupującego" – wyrok  Sądu Okręgowego  w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 10 listopada  2015 r. - sygn. akt XVII AmC 31243/13 .

4. Numer wpisu: 6220, data wpisu: 8 grudnia 2015 r., branża: handel elektroniczny

"W przypadku, gdy zwracany towar został wysłany na nasz koszt (przesyłka gratis lub inna promocja), kwota podlegająca zwrotowi zostanie pomniejszona o koszty wysyłki"  – wyrok  Sądu Okręgowego  w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 29 października  2015 r., sygn. akt XVII AmC 14900/13 .

Komentarz :

Klauzula niedozwolona o numerze 6220 nadaje przedsiębiorcy w przypadku zwrotu towaru z tytułu odstąpienia od umowy prawo potrącenia dla siebie kosztu wysyłki towaru, który stanowił dla konsumenta wartość 0 zł.  Jeżeli zakupiony towar był dostarczany na koszt przedsiębiorcy, wtedy nie ma on prawa żądać jego ponoszenia przez konsumenta.

Zgodnie z art. 32 ust. 2 w zw. z art. 33 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - Dz.U. 2014. 827 ( PrKonsU) po odstąpieniu od umowy i odesłaniu towaru przedsiębiorca zwraca konsumentowi „wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy” tj. pełną cenę zwracanego towaru oraz koszt jego doręczenia w wysokości najtańszej formy dostawy zgodne z zapisem w regulaminie sklepu internetowego.

Zobacz:

Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy : Odstąpienie od umowy 

Sprawdż:

Odstąpienie od umowy 2015 : obowiązek zwrotu wzajemnych świadczeń (2)

 II. Dostawa towarów

Numer wpisu: 6225, data wpisu: 31 grudnia 2015 r. , branża: handel elektroniczny

"Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły bądź utrudniły wykonanie umowy, w tym za utratę lub uszkodzenie przesyłki podczas transportowania jej przez firmę kurierską" – wyrok  Sądu Okręgowego  w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 6 października 2015 r. , sygn. akt XVII AmC 22454/13 .

Komentarz:

Klauzula o numerze wpisu: 6225 wyłącza odpowiedzialność względem konsumenta za nienależyte wykonanie zobowiązania (art. 385[3] pkt 2 K.c. ). Sprzedawca prowadżacy działalność przez Internet odpowiada za wysłaną przesyłkę od chwili jej nadania do momentu jej wydania klientowi e – sklepu. Z art. 348 zd. 1 K.c. przeniesienie posiadania następuje przez wydanie rzeczy.  Do chwili wydania przesyłki jej właścicielem jest przedsiębiorca.

Zgodnie z art. 548 par. 3 K.c.  dodanym przez PrKonsU, który obowiązuje z dniem 25 grudnia 2014 r.,  jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez sprzedawcę kupującemu będącemu konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania kupującemu. Za wydanie rzeczy uważa się jej powierzenie przez sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego. Postanowienia mniej korzystne dla kupującego są nieważne.

Co istotne, niniejsza klauzula narusza art. 24 ust. 2 Ustawy  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn.: Dz.U. 2015.184). .zgodnie z którym przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szczególności:

1) stosowanie postanowień wzorców umów, które zostały wpisane do rejestru postanowień wzorców umowy uznanych za niedozwolone, o którym mowa w art. 479[45] Kodeksu postępowania cywilnego,

2) naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji.

Narusza także dobre obyczaje poprzez przeniesienie odpowiedzialności przedsiębiorcy z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na klienta.  W uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie – Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów  z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie o sygn. XVII AmC 5344/11 czytamy: (...) Za sprzeczne z dobrymi obyczajami uważa się m.in. działania wykorzystujące niewiedzę, brak doświadczenia konsumenta, działania zmierzające do dezinformacji i wywołania błędnego przekonania konsumenta lub niezapewniające rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji”.

 III. Polityka prywatności

1. Numer wpisu: 6224, data wpisu: 31 grudnia 2015 r. , branża: handel elektroniczny

"Składając zamówienie i/lub rejestrując się, użytkownicy sklepu BabyBart.pl wyrażają zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną" " – wyrok Sądu Okręgowego  w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 13 października 2015 r. , sygn. akt XVII AmC 30690/13 .

2. Numer wpisu: 6205, data wpisu: 4 grudnia 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Złożenie zamówienia w sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w brzmieniu z dnia złożenia zamówienia oraz oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu "Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną"  – wyrok Sądu Okręgowego  w Warszawie-Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 8 maja 2014 r., sygn. akt XVII AmC 8261/13 .

Klauzule wpisane do Rejestru UOKiK pod numerami  62246205 stawiają pod znakiem równości złożenie zamówienia z równoczesną zgodą  klienta sklepu internetowego na przetwarzanie jego danych osobowych w celu otrzymywania informacji handlowej. Ich abuzywność  polega na tym, że nie można w żaden sposób ze sobą łączyć obu czynności prawnych. Klient nie udziela zgody na otrzymywanie informacji handlowej z e- sklepu  w sposób dorozumiany np. w czasie rejestracji lub podczas składania składając zamówienia w sklepie internetowym przedsiębiorcy.

Zgoda konsumenta na przetwarzanie jego danych osobowych  powinna być wyrażona świadomie , a nie „w ukryciu” przy dokonaniu rejestracji czy składaniu zamówienia.  W przypadku  podanym w  powyższych klauzulach konsument  nie może się sprzeciwić co do celu przetwarzania danych osobowych, gdyz nie ma takiej możliwości.

Prezes UOKiK Delegatura w Bydgoszczy w Decyzji nr RBG – 24/2013 z dnia 30 sierpnia 2013 r. dotyczącej podobnego postanowienia abuzywnego podaje:  „(...) przedsiębiorca wprowadza otwarty katalog ofert, które mogą zostać przesyłane w ramach ww. zgody. Konsument nie ma wiedzy, na jaki zakres przetwarzania danych osobowych się godzi, tj. nie wie, jakie i czyje oferty mogą być mu przesyłane. (...) przedmiotowa zgoda nie jest wyrażona w sposób swobodny, gdyż narzucona została we wzorcu i konsument nie ma możliwości odmowy jej udzielenia, (...)”.

W uzasadnieniu wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie o sygn. VI ACa 974/11 czytamy: (...) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w postaci oświadczenia woli musi zostać złożona świadomie, wyraźnie oraz co najważniejsze swobodnie. Ponadto zgoda na przetwarzanie danych osobowych nie może być zgodą blankietową tzn. taką która nie wskazuje konkretnego celu w jakim te dane osobowe mogą być przetwarzane. Takie stanowisko zaprezentował Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 4 kwietnia 2003 r. (sygn. akt II SA 2135/02) stwierdził, iż zgoda na przetwarzanie danych musi być wyraźna”.

Zobacz:

Obowiązki informacyjne przedsiębiorcy : Polityka Prywatności

Sprawdż:

Klauzula zgody - dobrowolna czy przymusowa ?

IV. Pozostałe

 Numer wpisu: 6208, data wpisu: 4 grudnia 2015 r., branża: handel elektroniczny

"Użytkownik ponosi wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z serwisu"  – wyrok  Sądu Okręgowego  w Warszawie - Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 27 października 2015 r., sygn. akt XVII AmC 31008/13 .

Komentarz:

Klauzula abuzywna o numerze 6208  obciąża klienta sklepu internetowego odpowiedzialnością za skutki powstałe w czasie korzystania przez niego ze strony internetowej e- sklepu.  Powyższe oznacza, przedsiębiorca ma  zero obowiązków wobec klienta (użytkownik).  Jest to niezgodne z prawem i tym samym wprowadza konsumenta w błąd. Narusza art. 24 ust. 2 pkt 2 Ustawy  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów  (tekst jedn.: Dz.U. 2015.184), zgodnie z którym przez praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów rozumie się godzące w nie bezprawne działanie przedsiębiorcy, w szczególności naruszanie obowiązku udzielania konsumentom rzetelnej, prawdziwej i pełnej informacji.

Z art. 385 par. 2 zd. 1 K.c. wynika, że wzorzec umowny powinien być sformułowany jednoznacznie  i w sposób zrozumiały. Jak wskazuje literatura prawnicza(Pietrzykowski K. (red.) Kodeks cywilny Tom I  Komentarz art. 1 – 449[10] 8 wydanie, wydawnictwo C.H.BECK, Watrszawa 2015, str. 1239) : ”Sankcją  uchybienia temu obowiązkowi jest (...) , możliwość uznania konkretnego postanowienia  za niedozwolone postanowienie umowne w rozumieniu art. 385[1](...).”

Podobna klauzula o numerze 4953 była już  przedmiotem zainteresowania SOKiK  ( XVII AmC 5413/11). SOKiK  uznał wtedy za postanowienie niedozwolone  następujący zapis: "PDK S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody będące rezultatem oparcia się na informacjach zamieszczonych w niniejszym serwisie internetowym, lub stronach z nim powiązanych. Wszelkie ryzyko z tytułu korzystania z niniejszego serwisu internetowego ponosi wyłącznie jego użytkownik".

W uzasadnieniu wyroku Sąd podał: „ (...) skoro pozwany w ramach swojej działalności prowadzi taką stronę o charakterze informacyjnym, a faktycznie i marketingowym, co do zasady ponosi odpowiedzialność za treść tych danych, jak i za potencjalne szkody nimi wywołane.

Zgodnie bowiem z przepisem art. 471 kc dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Żródło: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - www.uokik.gov.pl/rejestr

Przedsiębiorco ! Jeżeli w regulaminie swojego Sklepu internetowego posiadasz podobne klauzulę, usuń je niezwłocznie !

Regulaminy zgodne z prawem w 2016 roku 

Potrzebujesz regulaminu zgodnego z prawem ? Nasza kancelaria tworzy regulaminy dla sklepów, portali, firm. Aby dowiedzieć się ile kosztuje napisanie wolnego od klauzul niedozwolonych regulaminu wystarczy wysłać maila z prośbą o wycenę : kontakt@mariuszszaszor.pl

Kancelaria Prawna Mariusz Sząszor
ul. Marii Zientara-Malewskiej 5 5C/4
77- 400 Złotów 
NIP: PL5040002752
REGON: 301540500
Tel. +48673505369
Fax +48673505379
Kom. +48886610270
www.mariuszszaszor.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: handel elektroniczny klauzule niedozwolone 2015 klauzule niedozwolone - handel elektroniczny
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres