www.prawnik-online.eu   »   Tag: KPC
TAG: KPC
WYNIKÓW: 158
prawnik   |   23 listopada 2011
DZIAŁ II. SKŁAD SĄDU
Art. 47. § 1. W pierwszej instancji sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędziego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. § 2. W pierwszej instancji sąd w składzie jednego sędziego jako przewodniczącego i...
prawnik   |   23 listopada 2011
DZIAŁ III. WYŁĄCZENIE SĘDZIEGO
Art. 48. § 1. Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy: 1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki; 2) w...
prawnik   |   23 listopada 2011
TYTUŁ II. PROKURATOR
Art. 55. Prokurator, wytaczając powództwo na rzecz oznaczonej osoby, powinien ją wskazać w pozwie. Nie dotyczy to spraw niemajątkowych z zakresu prawa rodzinnego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Art. 56. § 1....
prawnik   |   23 listopada 2011
TYTUŁ III. ORGANIZACJE SPOŁECZNE
Art. 61. § 1. W sprawach o roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o ochronę konsumentów organizacje społeczne mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli. § 2. W sprawach wymienionych w § 1 organizacja taka może wstąpić...
prawnik   |   23 listopada 2011
TYTUŁ IIIA. PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY
Art. 63(1). W sprawach o ustalenie istnienia stosunku pracy inspektorzy pracy mogą wytaczać powództwa na rzecz obywateli, a także wstępować, za zgodą powoda, do postępowania w tych sprawach w każdym jego stadium. Art. 63(2). W...
prawnik   |   23 listopada 2011
DZIAŁ II. WSPÓŁUCZESTNICTWO W SPORZE
Art. 72. § 1. Kilka osób może w jednej sprawie występować w roli powodów lub pozwanych, jeżeli przedmiot sporu stanowią: 1) prawa lub obowiązki im wspólne lub oparte na tej samej podstawie faktycznej i prawnej...
prawnik   |   23 listopada 2011
DZIAŁ III. INTERWENCJA GŁÓWNA I UBOCZNA
Art. 75. Kto występuje z roszczeniem o rzecz lub prawo, o które sprawa toczy się pomiędzy innymi osobami, może aż do zamknięcia rozprawy w pierwszej instancji wytoczyć powództwo o tę rzecz lub prawo przeciwko obu stronom przed...
prawnik   |   23 listopada 2011
DZIAŁ IV. PRZYPOZWANIE
Art. 84. § 1. Strona, której w razie niekorzystnego dla niej rozstrzygnięcia przysługiwałoby roszczenie względem osoby trzeciej albo przeciwko której osoba trzecia mogłaby wystąpić z roszczeniem, może zawiadomić taką osobę...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1