www.prawnik-online.eu   »   Tag: KPC
TAG: KPC
WYNIKÓW: 158
prawnik   |   21 listopada 2011
Dział VIII Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia
Art. 424(1). § 1. Można żądać stwierdzenia niezgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu drugiej instancji kończącego postępowanie w sprawie, jeżeli przez jego wydanie stronie została wyrządzona szkoda, a zmiana lub...
prawnik   |   21 listopada 2011
Rozdział 1. Przepisy ogólne
Art. 425. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w sprawach o unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa i o rozwód oraz o separację na żądanie jednego z małżonków. Art. 426. Do...
prawnik   |   18 listopada 2011
Rozdział 2. Sprawy o rozwód i o separację
Art. 436. § 1. Jeżeli istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa, sąd może skierować strony do mediacji. Skierowanie to jest możliwe także wtedy, gdy postępowanie zostało zawieszone. § 2. Przepisy o mediacji stosuje się...
prawnik   |   18 listopada 2011
Rozdział 3. Inne sprawy
Art. 447. § 1. Na wniosek osoby, która po śmierci jednego z małżonków zamierza wytoczyć powództwo o unieważnienie małżeństwa, sąd rejonowy miejsca zamieszkania zmarłego ustanawia kuratora. Jeżeli zmarli obydwoje...
prawnik   |   18 listopada 2011
DZIAŁ II. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH ZE STOSUNKÓW MIĘDZY RODZICAMI A DZIEĆMI
Art. 453. Przepisy niniejszego działu stosuje się w sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia. Art. 453()1. W sprawach o ustalenie...
prawnik   |   18 listopada 2011
Rozdział 1 Przepisy ogólne.
Art. 459. Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, a także w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Art. 460. § 1. Zdolność sądową i procesową ma także pracodawca, chociażby nie...
prawnik   |   18 listopada 2011
Rozdział 3 Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Art. 477(8). § 1. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów rejonowych. § 2. Do właściwości sądów...
prawnik   |   18 listopada 2011
DZIAŁ IV. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O NARUSZENIE POSIADANIA
Art. 478. W sprawach o naruszenie posiadania sąd bada jedynie ostatni stan posiadania i fakt jego naruszenia, nie rozpoznając samego prawa ani dobrej wiary pozwanego. Art. 479. W sprawach o naruszenie posiadania powództwo wzajemne...

Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1