www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Windykacja   »   Skarga pauliańska - przykładowy wzór

redaktor 03 marca 2013 Skarga pauliańska - przykładowy wzór

Zobaczmy przykładowy wzór skargi pauliańskiej. Dłużnik sprzedaje swojemu synowi samochód dostawczy. W ten sposób pozbywa się jednego ze składników swojego majątku. Działa on w sposób krzywdzący dla wierzyciela (powód).

..........., 2013 - ...... - ......

 

Sąd Rejonowy Wydział I Cywilny
ul. ............................
00 - 000 ...................

Powód: ............................ (imię, nazwisko, adres)

Pozwany: ......................... (imię, nazwisko, adres)

Wartość przedmiotu sporu:  ................... zł

Opłata sądowa w kwocie ................ .zł uiszczona w kasie sądu

 

Pozew o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną

Powód wnosi o:

1) uznanie za bezskuteczną   umowę  kupna - sprzedaży  samochodu dostawczego marki ............ nr rejestracyjny ....................  z dnia ......... r.  zawartej pomiędzy pozwanym ................. (imię i nazwisko) a dłużnikiem ........................ (imię, nazwisko) z pokrzywdzeniem powoda .......................... (imię, nazwisko), ponieważ powodowi przysługuje wierzytelność, która wynika z  prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego  Wydział I Cywilny  w ......................., sygn. akt : ........................., w kwocie ........ (słownie: ................) zł wraz z ustawowymi odsetkami  od dnia  .................. r. oraz kosztami procesu.

2) zobowiązanie pozwanego  .................... (imię, nazwisko) do złożenia  do akt sprawy kserokopii zawartej z dłużnikiem  umowy kupna – sprzedaży samochodu dostawczego,

3) zażądanie od  Komornika  Sądu Rejonowego  Rewir  ..... w ........................ akt egzekucyjnych o sygn.: ........................ i dołączenie ich do akt sprawy,

4) przeprowadzenie dowodów podanych  w uzasadnieniu pozwu,

5) obciążenie pozwanego  kosztami opłaty od wniesienia niniejszego pozwu,

6) wydanie wyroku zaocznego,  w przypadku wystąpienia przesłanek  podanych w art. 339 K.p.c.,

7) wezwanie i przesłuchanie dłużnika .................................. (imię, nazwisko, adres) na okoliczność  zawarcia z pozwanym umowy kupna – sprzedaży  samochodu dostawczego  marki  ...........................

Uzasadnienie

W dniu ......... r. Sąd Rejonowy  Wydział I Cywilny w ...................... w sprawie o sygnaturze: ............ zasądził od dłużnika ............................. (imię, nazwisko) na rzecz powoda  .................... (imię, nazwisko) kwotę ............ (słownie: .....................) zł z ustawowymi odsetkami od dnia ........... r. oraz kosztami procesu.

Po nadaniu tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności powód rozpoczął postępowanie egzekucyjne. Egzekucja przeciwko dłużnikowi  .................................... (imię, nazwisko) okazała się bezskuteczna, ponieważ  dłużnik żadnego majątku  nie posiadał.

Dowód:

 • odpis wyroku  Sądu Rejonowego  Wydział I Cywilny w .................. z dnia ......... r, sygn. akt: ..........,
 • akta postępowania komorniczego w sprawie o sygn.: .............

W dniu .......... r. została zawarta umowa  kupna - sprzedaży  samochodu dostawczego marki ..........., nr rejestracyjny ......................... z dnia .......... r.  przez  pozwanego .................... (imię, nazwisko) i dłużnika ........................ (imię, nazwisko).  Dłużnik sprzedał  pozwanemu  swój samochód dostawczy   za cenę ......... (słownie: ......................) zł. Zawierając umowę kupna - sprzedaży  samochodu dostawczego dłużnik .................... (imię, nazwisko) wyzbył się jednego ze znaczących składników swojego majątku, z którego komornik mógłby prowadzić egzekucję wierzytelności powoda. Dłużnik stał się teraz niewypłacalny. Pozwany ...................... (imię, nazwisko), któremu dłużnik sprzedał samochód  jest  jego synem  z pierwszego małżeństwa.

Dowód:

 • przesłuchanie  stron,
 • przesłuchanie dłużnika  na okoliczność sprzedaży pozwanemu samochodu dostawczego marki ..................,
 • umowa kupna - sprzedaży samochodu dostawczego  marki ......., nr rejestracyjny............. z dnia ............ r, o której żądanie powód wnosi.

Nabywca samochodu dostawczego doskonale znał sytuację finansową swojego ojca, wiedział o  powstałym zadłużeniu wobec pozwanego. Dokonana czynność sprzedaży samochodu miała zatem na celu pokrzywdzenie powoda (wierzyciel).

W dniu ......... r. powód wysłał  polecony list polecony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru  z dobrowolnym wezwaniem do zapłaty wierzytelności wynikającej z tytułu wykonawczego. Nie otrzymał na niego żadnej odpowiedzi.

Dowód:

 • kserokopia pisma wysłanego do pozwanego w dniu ....... r.,
 • dowód nadania pisma,
 • zwrotne potwierdzenie  odbioru  pisma przez pozwanego z dnia ........ r.

 Niniejszy pozew jest zatem konieczny oraz uzasadniony.

...................................... (podpis powoda)

Załączniki:

 • dowód uiszczenia opłaty sądowej w kwocie ......... zł,
 • kserokopia listu poleconego powoda do pozwanego z dnia ...... r.,
 • dowód nadania listu z dnia ........ r.,
 • zwrotne potwierdzenie  jego odbioru przez powoda w dniu ........ r.,
 • odpis pozwu,
 • odpis załączników.
OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: dłużnik wierzyciel poradnik wierzyciela skarga pauliańska
Ocena: 4,69
Redaktor portalu
PORADY: 1749    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
 • Wykwalifikowani prawnicy
  i adwokaci
 • Zrozumiały język
 • Bezpłatne pytania dodatkowe
 • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres