www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Przeniesienie praw   »   Umowa sprzedaży - wzory z omówieniem.

mawo 02 września 2013 Umowa sprzedaży - wzory z omówieniem.

Obecnie umowę sprzedaży definiuje art. 535 ¹ KC znamionującego essentialia negotii w dwóch  elementach: -  pierwszym jest zobowiązanie sprzedającego, do przeniesienia własnośći ( lub innego prawa) i wydania tej rzeczy kupującemu; - drugim składnikiem przedmiotowo istotnym jest zobowiązanie kupującego do zapłacenia sprzedawcy ceny i odebrania od niego tej rzeczy.

Umowy regulujące przeniesienie praw - Sprzedaż


Przedmiot umowy sprzedaży

Przedmiotem umowy sprzedaży, a więc świadczenia sprzedawcy mogą być: - rzeczy oznaczone indywidualnie bądź tylko co do gatunku; - energie: elektryczna, wysokich ciśnień, gazowa, wodna, cieplna; - prawa majątkowe zbywalne;

Sposób wydania i odebrania rzeczy

Zgodnie z art. 545 § 1 KC  sposób i wydanie i odebrania rzeczy sprzedanej powinien zapewnić jej całość i nienaruszalność; w szczególności sposób opakowania i przewozu powinien odpowiadać właściwościom rzeczy. Wydanie rzeczy  jest problematyką potrzebującą szerszej wykładni.  Przede wszystkim rzecz winna być oznaczona w umowie, jednak kupujący może zastrzec, że cechy tej rzeczy (jej właściwości ) określi dopiero po zawarciu tej umowy.  Na wypadek jednak gdyby kupujący popadł w zwłokę z określeniem rzeczy  kupionej, sprzedawca może dokonać oznaczenia sam, ale dopiero gdy bezskutecznie upłynie termin jaki wyznaczył kupującemu w tym zakresie.

Kolejnym elementem sposobu wydania rzeczy jest określenie terminu i miejsca w jakim ma to nastąpić. Co do zasady zawiera się go w umowie stron. Podobnie jednak jak przy oznaczaniu rzeczy, dopuszczalne jest określenie terminu po zawarciu umowy sprzedaży, a w razie jego zwłoki konsekwencje są tożsame.  Przepisy art. 544-545§2KC  precyzują wydanie rzeczy za pośrednictwem przewoźnika, w taki sposób, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w zleceniu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją przewoźnikowi trudniącego się przewozem rzeczy tego rodzaju.

Obowiązkiem sprzedającego jest również :

- udzielenia kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych dotyczących rzeczy sprzedanej; - wydanie posiadanych dokumentów które jej dotyczą; - załączyć instrukcję korzystania z rzeczy jeżeli jest ona potrzebna do należytego z niej korzystania.

Z momentem wydania rzeczy sprzedanej  przchodzą na kupującego korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzcze (art. 548§1 KC). Na tym ogólnie możemy zakończyć omówienie ciężarów spoczywających na sprzedającym i przejść do obowiązków kupującego .

Otóż niezbędny do wydania rzeczy  jest współudział kupującego, który zobowiązany jest rzecz odebrać (art. 535 ¹  KC). W sytuacji, gdy kupujący dopuści się zwłoki :  a)  z odbiorem rzeczy -  to sprzedawca  uprawniony jest do oddania rzeczy  na przechowaie, na koszt i odpowiedzialność kupującego;  b) z zapłatą ceny za część rzeczy – to sprzedawca może powstrzymać się z  dostarczaniem dalszychczęści sprzedanych , wyznaczając kupującemu odpowiedni termin do zabezpieczenia zapłaty, a po jego bezskutecznym upływie odstąpić od umowy.

Przedawnienie

Roszczenia  z tytułu sprzedaży, przedawniają się z upływem lat 2. Przedawnienie to możliwość uchylenia się od zaspokojenia roszczenia po upływie określonego prawem terminu. Jest to instytucja prawa cywilnego, uniemożliwiająca dochodzenia roszczeń na drodze sądowej po upływie określonego czasu. Poddanie roszczeń reżimowi przedawnienia stanowi rozwiązanie konfliktu pomiędzy interesami bezczynnego wierzyciela, który nie ma obowiązku niezwłocznego dochodzenia roszczenia, a interesem dłużnika, dla którego obowiązek zadośćuczynienia roszczeniu staje się zbyt uciążliwy po pewnym czasie, albo który nawet wykonał swoje zobowiązanie, lecz na skutek upływu czasu nie potrafi tego udowodnić.oły rzeczy i praw;

Szczególne rodzaje sprzedaży:

Sprzedaż na raty


Podstawowe cechy tego rodzaju sprzedaży to: - sprzedawca musi zawrzeć umowę w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa; - przedmiotem sprzedaży może być rzecz ruchoma; - świadczenie umowne kupującego powinno być rozłożone w czasie, czyli cena jest płatna w ratach. - rzecz musi być wydana kupującemu przed całkowitym zapłaceniem ceny

Kupujący może płacić raty przed terminem płatności. W sytuacji gdy kupujący dokona przedterminowej spłaty, ma prawo do odliczenia kwoty, która odpowiada wysokości stopy procentowej dla kredytów danego rodzaju. (art. 585 KC) Sprzedający może odstąpić od umowy lub postawić ją w stan natychmiastowej wymagalności  w sytuacji gdy kupujący jest w zwłoce co najmniej 2 rat, łączna zaś suma rat przewyższa jedną piątą część umówionej ceny.

Sprzedaż z prawem odkupu

Jest możliwe zawarcie w umowie postanowienia że sprzedawca ma uprawnienie odkupienia od kupującego przedmiotu sprzedaży, za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz zwrotem kosztu nakładów koniecznych. Sprzedaż z prawem odkupu nie pozbawia kupującego faktycznej możności wykonywania wszelkich praw właściciela, które mu w pełni przysługują, choćby sprzedaży rzeczy osobie trzeciej.

Sprzedaż z prawem pierwokupu

„O prawie pierwokupu mówimy wtedy, gdy określona ustawa lub czynność prawna zastrzega dla jednej ze stron (uprawniony) pierwszeństwo kupna oznaczonej rzeczy, na wypadek gdyby druga strona (zobowiązany) sprzedała rzecz osobie trzeciej. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wynikłą szkodę w przypadku sprzedaży rzeczy: - osobie trzeciej bezwarunkowo; - bez powiadomienia uprawnionego lub podał mu do wiadomości istotne postanowienia umowy sprzedaży niezgodne z rzeczywistością.

Sprzedaż dokonana bezwarunkowo jest nieważna, jeżeli prawo pierwokupu przysługuje na mocy ustawy: - Skarbowi Państwa; - jednostce samorządu terytorialnego; - współwłaścicielowi; - dzierżawcy.

Warto zwrócić uwagę na rozróżnienie prawa pierwokupu od prawa pierwszeństwa (w praktyce prawa te często są utożsamiane). „Otóż prawo pierwokupu zrealizować można dopiero po zawarciu umowy sprzedaży przedmiotu objętego tym prawem, natomiast prawo pierwszeństwa stosuje się w sytuacji kiedy istnieje jedynie zamiar zbycia danego przedmiotu" (cyt.: prof. dr hab. Maksymilian Pazdan, Uniwersytet Śląski, Katedra Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego). ”

Źródło: „Krakowski Rynek Nieruchomości" nr 1/2004, 2004.01.16

Rękojmia i Gwarancja Jakości

 

RĘKOJMIA

GWARANCJA

Powstaje:

- z mocy prawa

- dobrowolna, powstaje po wydaniu dokumentu gwarancyjnego

Odpowiada

- sprzedawca

- gwarant (m.in. producent, hurtownik, dealer, sprzedawca)

Czas trwania

1 rok lub 3 lata

- określony w karcie gwarancyjnej lub 1 rok

Przedłużenie terminu

- nie przedłuża się

- możliwość przedłużenia terminu (o czas kiedy konsument nie mógł korzystać z towaru z powodu jego wadliwości, np. towar pozostawał w serwisie) lub liczenia go od nowa

Uprawnienia konsumenta

- odstąpienie od umowy (z zastrzeżeniem art. 560 i 561 k.c.)
- obniżenie ceny
- wymiana
- usunięcie wad

- określone w karcie gwarancyjnej
lub
- usunięcie wad ewentualnie wymiana

O sposobie załatwiania reklamacji

Decyduje:

- konsument (z zastrzeżeniem art. 560 i 561 k.c.)

gwarant

Opracowane przez Alina Janik - powiatowy rzecznik konsumentów oraz Iwona Siwik-Choroba - prawnik powiatowego rzecznika konsumentów Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu.

Tutaj znajdą Państwo wzory umów kupna i sprzedaży

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: sprzedaż sprzedaż na raty kupno
Ocena: 3,89
A A
PORADY: 0    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres