www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo cywilne   »   Przeniesienie praw   »   Umowa sprzedaży ratalnej - bezpłatny wzór

redakcja 21 listopada 2011 Umowa sprzedaży ratalnej - bezpłatny wzórRozdział I. Kodeksu cywilnego - Sprzedaż na raty 

Art. 583 [Pojęcie] § 1. Sprzedażą na raty jest dokonana w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedaż rzeczy ruchomej osobie fizycznej za cenę płatną w określonych ratach, jeżeli według umowy rzecz ma być kupującemu wydana przed całkowitym zapłaceniem ceny.§ 2. Wystawienie przez kupującego weksli na pokrycie lub zabezpieczenie ceny kupna nie wyłącza stosowania przepisów rozdziału niniejszego.

Art. 584 [Rękojmia] § 1. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na raty może być przez umowę wyłączona lub ograniczona tylko w wypadkach przewidzianych przez przepisy szczególne.§ 2. Umowa nie może utrudnić kupującemu wykonania uprawnień z tytułu rękojmi.

Art. 585 [Przedterminowa zapłata] Kupujący może płacić raty przed terminem płatności. W razie przedterminowej zapłaty kupujący może odliczyć kwotę, która odpowiada wysokości stopy procentowej obowiązującej dla danego rodzaju kredytów Narodowego Banku Polskiego.

Art. 586 [Zwłoka] § 1. Zastrzeżenie natychmiastowej wymagalności nie uiszczonej ceny na wypadek uchybienia terminom poszczególnych rat jest skuteczne tylko wtedy, gdy było uczynione na piśmie przy zawarciu umowy, a kupujący jest w zwłoce z zapłatą co najmniej dwóch rat, łączna zaś suma zaległych rat przewyższa jedną piątą część umówionej ceny.§ 2. Sprzedawca może odstąpić od umowy z powodu niezapłacenia ceny tylko wtedy, gdy kupujący jest w zwłoce z zapłatą co najmniej dwóch rat, a łączna suma zaległych rat przewyższa jedną piątą część umówionej ceny. W wypadku takim sprzedawca powinien wyznaczyć kupującemu odpowiedni termin dodatkowy do zapłacenia zaległości z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. § 3. Postanowienia umowne mniej korzystne dla kupującego są nieważne. Zamiast nich stosuje się przepisy niniejszego artykułu.

Art. 587 [Wyłączenie podmiotów gospodarczych] Przepisów rozdziału niniejszego nie stosuje się do sprzedaży na raty, jeżeli kupujący nabył rzecz w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa.

Art. 588 [Kredyt bankowy] § 1. Przepisy rozdziału niniejszego stosuje się odpowiednio w wypadkach, gdy rzecz ruchoma zostaje sprzedana osobie fizycznej korzystającej z kredytu udzielonego w tym celu przez bank, jeżeli kredyt ten ma być spłacony ratami, a rzecz została kupującemu wydana przed całkowitą spłatą kredytu.§ 2. Do zabezpieczenia roszczeń banku, który kredytu udziela, przysługuje mu ustawowe prawo zastawu na rzeczy sprzedanej, dopóki rzecz znajduje się u kupującego. § 3. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady rzeczy ponosi wyłącznie sprzedawca.

Darmowy wzór umowy sprzedaży na raty 

Umowa sprzedaży na raty

Umowa zawarta w dniu ............ w .......................................... pomiędzy ................................................................................... z siedzibą w ...........................................................; ul.......................... reprezentowan(ą)ym przez ............................................................................ zwan(ą)ym
dalej Sprzedawcą , a ........................................................ ......................................................................... zwan(ą)ym dalej Kupującym

Par.1

Sprzedawca sprzedaje Kupującemu ....................................... za cenę .............................................

Par.2

Towar zostanie wydany Kupującemu w dniu ...................................

Par.3

1. Kupujący zapłaci Sprzedawcy cenę określoną w Par.1:
- przelewem na rachunek Sprzedającego w Banku........................nr konta ..................................
- w kasie Sprzedającego w.....................................*)

2. Zapłata nastąpi w ..... ratach w następujących terminach

Pierwsza rata do dnia: ................
Druga rata do dnia: ...............
Trzecia rata do dnia: ..............

3. W razie zwłoki w płatności, Kupujący zapłaci Sprzedawcy odsetki w wysokości ...% za każdy dzień zwłoki. 

4. Roszczenia Kupującego wynikające z tytułu gwarancji lub rękojmi nie mają wpływu na wysokość i termin płatności, chyba, że Sprzedający uzna roszczenie. W takim przypadku zostanie sporządzony w formie pisemnej i podpisany przez strony nowy harmonogram spłat.

Par.4

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Par.5

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie będą mieć przepisy Kodeksu Cywilnego.

Par.6

Właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć w wyniku realizacji niniejszej umowy jest Sąd........................

Umowę sporządzono w ................ jednobrzmiących egzemplarzach, po ................ dla każdej ze stron.

Sprzedawca Kupujący 

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: sprzedaż na raty raty umowa sprzedaży
Ocena: 4,04
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1573    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC Rozwodu - poradnik rozwodowy
AUTOR: Wanda Książek; Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres