www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo podatkowe   »   Inne   »   Opodatkowanie najmu

prawnik 13 marca 2012 Opodatkowanie najmu

Trzeba tylko zgłosić to Naczelnikowi Urzędu Skarbowego do 20 dnia miesiąca, w którym była pierwsza wpłata. Planowana kwota wynajmu jest niewielka (około 200 zł miesięcznie), czy można zatem płacić należny podatek np. co kwartał? Czy wystarczy, że jeden właściciel będzie odprowadzał całość podatku, w tytule wpłaty wpisując np. dane obojga, czy każdy musi rozliczać się osobno, może wystarczy upoważnienie drugiej osoby, jak w przypadku małżeństwa? Czy dodatkowo na koniec roku trzeba składać PIT od dochodów z wynajmu?

Sprawdź również:

Wzór oświadczenia o wyborze zasad opodatkowania najmu - zasady ogólne 
Wzór oświadczenia o wyborze zasad opodatkowania najmu – ryczałt 

Odpowiedź:

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje, iż opodatkowanie dochodów z najmu uregulowane jest zarówno w ustawie z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r. Nr 144, poz. 930 ze zm.), jak i w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.). Wybór formy, a tym samym reżimu prawnego, pod który będzie podlegało opodatkowanie najmu, zależy od podatnika.

Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych:

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144 poz. 930 ze zm.), w przypadku osiągania przychodów, o których mowa w art. 6 ust. 1a, pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast podatnik rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Począwszy od 1 stycznia 2010 r., zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3, obowiązuje tylko jedna stawka ryczałtu, tj. 8,5%.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – w terminie złożenia zeznania. Natomiast podatnicy, którzy wybrali opłacanie ryczałtu co kwartał, w myśl art. 21 ust. 1c, są obowiązani do dnia 20 stycznia roku podatkowego zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania podatnika. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosił likwidacji działalności gospodarczej, nie dokonał wyboru innej formy opodatkowania lub nie zawiadomił naczelnika urzędu skarbowego o zaprzestaniu opłacania ryczałtu co kwartał, uważa się, że nadal opłaca ryczałt w ten sposób. W myśl ust. 1a podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – w terminie złożenia zeznania.

Jeżeli przedmiot najmu należy do wspólnego majątku małżonków i istnieje między nimi wspólność majątkowa to zgodnie z art. 12 ust. 5 i ust. 6 przychody w odniesieniu do każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku. W razie braku przeciwnego dowodu przyjmuje się, że prawa do udziału w zysku są równe, chyba że złożą pisemne oświadczenie o opodatkowaniu całości przychodu przez jednego z nich. Oświadczenie, w myśl art. 12 ust. 7 i ust. 8, składa się właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego najpóźniej do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a w przypadku rozpoczęcia osiągania przychodów w trakcie roku podatkowego w terminie pierwszej wpłaty na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Wybór zasady opodatkowania całości przychodu przez jednego z małżonków wyrażony w oświadczeniu, obowiązuje za cały dany rok podatkowy.

Po zakończeniu roku podatkowego, zgodnie z art. 21 ust. 2 pkt 2, podatnicy są zobowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie wg ustalonego wzoru (PIT-28 wraz załącznikiem PIT28/A) o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku.

Opodatkowanie według skali podatkowej:

Zgodnie z art. 9a ust. 6 dochody osiągane przez podatników ze źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6, są opodatkowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2010r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), chyba że podatnicy złożą właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, na zasadach określonych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Zgodnie z art. 44 ust. 1 pkt 2 podatnicy są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki na podatek dochodowy wg zasad określonych w ust. 3, z zastrzeżeniem ust. 3f-3h. Natomiast podatnicy rozpoczynający działalność oraz tzw. mali podatnicy mogą wybrać kwartalną formę wpłat zaliczek na podatek dochodowy z najmu. Zgodnie z art. 44 ust. 3f-3i należy złożyć zawiadomienie o wyborze kwartalnej formy wpłacania zaliczek w terminie do dnia 20 lutego roku podatkowego, w którym podatnik po raz pierwszy wybrał kwartalną formę wpłacania zaliczek. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności w trakcie roku podatkowego, składają zawiadomienie w terminie do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia tej działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

W myśl art. 44 ust. 6 zaliczki miesięczne , za okres od stycznia do listopada, uiszcza się w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Zaliczkę za grudzień, w wysokości zaliczki należnej za listopad, uiszcza się w terminie do dnia 20 grudnia roku podatkowego. Zaliczki kwartalne za okres od pierwszego do trzeciego kwartału roku podatkowego podatnicy uiszczają w terminie do dnia 20 każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka. Zaliczka za ostatni kwartał jest uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni, w terminie do dnia 20 grudnia.

Jeżeli przedmiot najmu należy do wspólnego majątku, małżonkowie powinni po połowie rozliczać dochody z tego tytułu. Jeżeli pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa mają oni możliwość skorzystania z prawa do rozliczania całości dochodów z najmu przez jednego z nich. W tym celu, w myśl art. 8 ust. 3-5 muszą złożyć oświadczenie o opodatkowaniu całości dochodu osiągniętego z tego źródła przez jednego z nich. Należy je złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego, najpóźniej do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został otrzymany pierwszy w roku podatkowym przychód ze wspólnej własności, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy. Dokonany wybór obowiązuje przy zapłacie zaliczek przez cały dany rok podatkowy oraz składaniu zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty). Ulega on zmianie w trakcie roku jedynie w przypadku – jeżeli w wyniku rozwodu albo orzeczenia przez sąd separacji nastąpił podział majątku wspólnego małżonków i przedmiot umowy przypadł temu z małżonków, na którym nie ciążył obowiązek zapłaty zaliczek i składania zeznania.

Jeżeli natomiast przedmiot najmu należy do majątku odrębnego jednego z małżonków, to pomimo że dochody z tego majątku stanowią dorobek obojga małżonków, do rozliczenia dochodów z najmu obowiązany jest ten z nich, który jest właścicielem przedmiotu najmu.

Po zakończeniu roku podatkowego, zgodnie z art. 45 ust. 1, podatnicy są zobowiązani złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie wg ustalonego wzoru (PIT-36) o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Źródło: www.izbaskarbowa.lodz.pl

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: najem opodatkowanie najmu
Ocena: 3,23
Prawnik
PORADY: 1289    |    KOMENTARZE: 0    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1


montres rolex replica watches Montres Pas Cher Montres Pas Cher Imitation De Montres