www.prawnik-online.eu   »   Porady   »   Prawo pracy   »   Pozostałe   »   Pojęcie ochrony pracy ? obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony pracy

redakcja 13 października 2011 Pojęcie ochrony pracy ? obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony pracy

Materiał przedegzaminacyjny ( niezweryfikowany ) 

W definicji pojęcia ochrona pracy mieści się pojecie bezpieczeństwo i higiena pracy. W zakres pojęcia ochrony pracy wchodzą normy określające: - ogólne i szczegółowe warunki bhp, skutki naruszenia bhp, organizację i tryb postępowania organów nadzoru nad warunkami pracy ( inspekcji pracy) W skład pojęcia ochrony pracy wchodzi kilka istotnych obszarów takich jak: - ochrona norm czasu pracy, - ochrona prawa pracownika do wynagrodzenia, - ochrona innych praw pracowniczych, - ochrona prawa do urlopu, - ochrona pracy młodocianych, - ochrona pracy kobiet, - ochrona pracy niepełnosprawnych. Omawiając pojęcie ochrony pracy trzeba pamiętać , że w pojęciu tym mieści się również pojecie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pojęcie ochrony pracy będzie dotyczyło człowieka, jego zachowań oraz związanych z tym ściśle gwarancji prawnych. Gwarancje prawne obejmują natomiast wszystkie normy prawne ustanowione przez państwo w interesie pracujących. W polskim prawie wszelkie regulacje tych norm prawnych znajdują swoje odniesienie w prawie pracy oraz w innych ustawach i aktach wykonawczych, które określają prawa i obowiązki pracodawców i pracowników.

Obowiązkiem pracodawcy jest: art. 207 KP, art. 94 KP

- zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć   nauki   i   techniki   oraz   prowadzenie   systematycznego szkolenia pracowników z zakresu bhp.

- dopuszczenie pracownika do wykonywania umówionej pracy

- zaznajamianie pracowników podejmujących pracę z zakresem obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich (pracowników) uprawnieniami,

- terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzenia,

- ułatwianie pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

- stosowanie obiektywnych i sprawiedliwych kryteriów oceny pracowników oraz wyników ich pracy,

- prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz osobowych pracowników,

- niezwłoczne wydawanie pracownikowi,    w    związku    z    rozwiązaniem
wygaśnięciem stosunku pracy, świadectwa pracy (wydanie świadectwa nie ma
być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą).

- pracodawca ma obowiązek szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, przeciwdziałać mobbingowi art. 94 ³ § 1 KP.

- pracodawca musi także pamiętać o tym, że pracownicy mają równe prawa z tytułu wypełniania jednakowych obowiązków dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet. Niedopuszczalna jest także jakakolwiek ich dyskryminacja wobec pracowników - ze względu na wiek, niepełnosprawność, narodowość, przekonania, zwłaszcza polityczne lub religijne, oraz przynależność związkową.

- pracodawcę powinien w miarę posiadanych środków zaspokajać socjalne potrzeby pracowników (pracodawca przez nawiązanie  stosunku pracy przyjmuje na siebie jednocześnie zobowiązanie zapewnienia pracownikom pieczy nad jego rzeczami wniesionymi do zakładu pracy w związku z pracą, szczególnym   obowiązkiem   pracodawcy   jest   powinność   strzeżenia   informacji
niejawnych.)

Obowiązki w zakresie bhp

Jeżeli chodzi o zapewnianie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy z ogólnej powinności wynikają konkretne i szczegółowe obowiązki pracodawcy a mianowicie obowiązek art. 207 § 2 KP;
- organizowania pracy w sposób zapewniający bhp,
- zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp, wydawanie poleceń usunięcia uchybienia w tym zakresie oraz kontrolowania wykonania tych poleceń,
- zapewnienia wykonania nakazów, wystąpień decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
- zapewnienie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy,
- znajomości przepisów o ochronie pracy, w tym przepisów i zasad bhp,

art. 209 § 1 KP pracodawca zawiadamiania,  w terminie  30   dni  od  rozpoczęcia  działalności, właściwego inspektora sanitarnego oraz inspektora pracy  o miejscu , rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. § 2 Obowiązek o którym mowa, ciąży na pracodawcy odpowiednio w razie zmiany miejsca , rodzaju i zakresu prowadzonej działalności , zwłaszcza zmiany technologiczne może powodować zwiększenie zagrożenia dla zdrowia pracowników.

art. 209 ¹ § 1 KP Pracodawca jest obowiązany:

194) Art. 2091 dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U.08.223.1460) zmieniającej nin. ustawę z dniem 18 stycznia 2009 r.

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
195) Art. 2091 § 1 pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. a) tiret pierwsze ustawy z dnia 7 maja 2009 r. (Dz.U.09.115.958) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 sierpnia 2009 r.
2)   wyznaczyć pracowników do:
a)  udzielania pierwszej pomocy,
b)  wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,
196) Art. 2091 § 1 pkt 2 lit. b) zmieniona przez art. 1 pkt 2 lit. a) tiret drugie ustawy z dnia 7 maja 2009 r. (Dz.U.09.115.958) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 sierpnia 2009 r.
3)   zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.
§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń. § 3.  Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny uwzględniać rodzaj i poziom występujących zagrożeń.
197) Art. 2091 § 3 zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 7 maja 2009 r. (Dz.U.09.115.958) zmieniającej nin. ustawę z dniem 5 sierpnia 2009 r.
§ 4. W przypadku zatrudniania przez pracodawcę wyłącznie pracowników młodocianych lub niepełnosprawnych - działania, o których mowa w § 1 pkt 2, może wykonywać sam pracodawca. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio.

Powyższe obowiązki ustawodawca określa mianem podstawowych obowiązków pracodawcy, z uwagi na ich zasadnicze i decydujące znaczenie dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu nauki i techniki. Jednakże ważne są jeszcze inne powinności pracodawcy, które wespół z obowiązkami podstawowymi tworzą pożądany system zachowania się pracodawcy w stosunkach pracy.

Powstrzymanie się pracownika od wykonywania pracy niebezpiecznej - według art.210 § 1 kodeksu pracy, w przypadku gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika, albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takiemu niebezpieczeństwu innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego. Jeżeli to nie wystarczy do usunięcia zagrożenia, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, także po zawiadomieniu przełożonego. Powstrzymanie się od wykonywania pracy lub oddalenie się z miejsca pracy, w okolicznościach wyżej opisanych , nie będzie stanowić naruszenia powinności pracownika  a co za tym idzie — nie pozbawi tej osoby prawa do wynagrodzenia. Oczywistym jest, że omawiana regulacja nie dotyczy pracownika, którego obowiązkiem wynikającym z zakresu jego czynności zawodowych, jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia.

OCEŃ ARTYKUŁ: 
     |      UDOSTĘPNIJ:  
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ NA TEMAT: obowiązki pracodawcy ochrona pracy
Ocena: 4,05
Redakcja portalu
Wszelkie błędy prosimy zgłaszać na adres kontakt@prawnik-online.eu. Zapraszamy do korzystania z serwisu !
PORADY: 1618    |    KOMENTARZE: 1    |    ZOBACZ PROFIL
Dodaj swój komentarz

Musisz się zalogować żeby dodać komentarz.
Jeśli nie masz jeszcze kontra zarejestruj się.


Skorzystaj z naszych usług
lub
lub
  • Wykwalifikowani prawnicy
    i adwokaci
  • Zrozumiały język
  • Bezpłatne pytania dodatkowe
  • Bezpłatna wycena w ciągu 2h
Bezpłatnie
Polecane publikacje
ABC alimentów + pakiet wzorów alimentacyjnych
AUTOR: Wanda Książek Mariusz Sząszor
3,00 zł
1